Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/240

Брюксел, 11 февруари 2009 г.

112: Комисията счита, че единният номер за спешни повиквания на ЕС трябва да стане многоезичен

От декември 2008 г. гражданите на ЕС могат да се свързват със службите за спешни случаи от всяка точка на Европейския съюз като набират безплатно 112, номерът за спешни повиквания за целия ЕС, както от фиксирани, така и от мобилни телефони. Само един от четирима европейци обаче знае, че този животоспасяващ номер съществува и в други държави-членки, а почти трима от всеки десет души, използвали 112 в други държави, са срещали езикови проблеми. Днес Комисията заедно с Европейския парламент и Съвета обяви 11 февруари за „Европейски ден на телефонен номер 112“, за да се популяризира единният номер за спешни повиквания и да се подтикнат националните органи да повишат неговата езикова достъпност.

Единният номер за спешни повиквания трябва да престане да бъде най-добре пазената тайна на Европа. Ние имаме единен номер за спешни повиквания, 112, който работи при всички спешни случаи, във всички държави-членки и за всеки европейски гражданин, който се нуждае от него. Не е приемливо обаче, че едва по-малко от една четвърт от гражданите знаят за 112 или че езиковите бариери не позволяват на пътуващите, които се опитват да използват 112, да комуникират с оператора за спешни повиквания“, каза комисарят на ЕС за далекосъобщенията Вивиян Рединг. „ЕС трябва да работи за гарантирането на безопасността на нашите 500 милиона граждани със същата интензивност, с която работи за гарантирането на това те да могат да пътуват свободно през границите на нашите 27 държави. Първият европейски ден, посветен на 112, трябва да служи като призив за националните органи, които трябва да подобрят броя на езиците, които са достъпни в техните центрове за спешни случаи 112 и да повишат осведомеността за този животоспасяващ номер.

Осъществено от Европейската комисия анкетно проучване за целия ЕС показва, че 94 % от гражданите на ЕС мислят, че е полезно да има единен номер за спешни повиквания, който да е на разположение в целия ЕС. Публикуваното днес проучване Евробарометър също очерта области, в който има възможност за подобрения.

Езикови проблеми: 28 % от осъществилите повиквания са срещнали езикови проблеми при избирането на телефонен номер 112 от чужбина, независимо от това, че предоставената информация от 21 държави-членки показва, че техните центрове за спешни случаи 112 би трябвало да са в състояние да обслужват повиквания на телефонен номер 112 на английски език (12 държави-членки – на немски език и 11 държави-членки на френски език).

Осведоменост за телефонен номер 112: Като цяло едва 24 % от анкетираните европейски граждани могат спонтанно да посочат 112 като номер за спешна помощ навсякъде в Европа. Това е подобрение с 2 % от февруари 2008 г., но осведомеността за номера за спешни повиквания на ЕС се различава силно в отделните държави и достига от 3 % в Италия до 58 % в Чешката република. Много държави-членки информират своите граждани и посетители за номер 112, например:

  • във Финландия се отбелязва ежегодно денят на номер 112 на 11 февруари.
  • посетителите на България получават приветствие под формата на текстово съобщение, което ги информира за номер 112.
  • номер 112 се рекламира на магистрали и пунктове за събиране на пътни такси в Австрия, Гърция и Испания, както и на гари и летища например в Белгия, Чешката република, Естония, Ирландия, Гърция и Нидерландия.
  • в Швеция преди туристическия сезон се организират медийни кампании за информиране на гражданите за номер 112.

През изминалата година се наблюдава увеличаване на осведомеността с поне 10 % в България, Швеция, Румъния, Литва и Португалия.

Проучването Евробарометър показа също така, че:

  • една четвърт от гражданите на ЕС са се обаждали на номера за спешни повиквания през последните пет години.
  • преобладаващата част от повикванията все още са от фиксирани линии: 53 % от повикванията са били от фиксирани линии, но се наблюдава увеличаване на спешните повиквания от мобилни телефони (45 % в сравнение с 42 % през 2008 г.).

За да се гарантира, че номерът 112 е познат в Европа като цяло, Европейската комисия заедно с Европейския парламент и Съвета обявиха 11 февруари за „Европейски ден на номер 112“. Комисията и държавите-членки ще повишат усилията си за популяризиране на номер 112, особено преди летния туристически сезон.

Хронологична справка

Европейският единен телефонен номер 112 за спешни повиквания бе въведен през 1991 г., за да се осигури, в допълнение към националните номера за такива повиквания, единен телефонен номер за спешни повиквания във всички държави-членки на ЕС, с цел службите за спешна помощ да станат по-достъпни, особено за пътуващите. От 1998 г. правилата на ЕС изискват от държавите-членки да осигурят възможност за безплатно повикване на номер 112 от всички стационарни и мобилни телефони. През 2003 г. бе въведено изискване към всички телефонни оператори да предоставят на службите за спешна помощ информация за местонахождението на обадилия се човек, така че тези служби да могат бързо да намират жертвите на катастрофи. Също така, държавите-членки на ЕС са длъжни да подобряват осведомеността на гражданите за телефон 112.

За да осигури въвеждането на номер 112, Комисията започна 17 процедури при нарушения срещу 15 държави заради липсата на номер 112, на възможността да се установи местонахождението на обаждащия се или на подходящо обслужване на повикванията. Повечето от тези процедури са вече прекратени, след като бяха взети коригиращи мерки.

Докато номер 112 допълва съществуващите национални номера за спешни повиквания, Дания, Финландия, Нидерландия, Португалия, Швеция и най-отскоро Румъния решиха да направят 112 своя основен национален номер за спешни повиквания. В други държави номер 112 е единственият номер за спешни повиквания за някои спешни услуги (като Естония и Люксембург за линейки и пожарни).

Интернет страница за номер 112 на Комисията:

www.ec.europa.eu/112

Как работи номер 112 в моята държава:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

Кът за децата:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

MEMO/09/60

Annex:

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ][ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

Calls in foreign languages

Among the 23 Member States, which provided information on the language issue, 19 Member States (in addition to the United Kingdom and Ireland) reported on the ability of their emergency call centres to handle calls in English (Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Austria, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland and Sweden). Of these Member States, Germany, Spain, France and Slovakia indicated that English may not be available in all cases in all emergency call centres and its availability depends on the linguistic resources of the emergency call centres while Bulgaria and Latvia said that calls in English can be forwarded for processing to another (central) call centre where competent staff is available.

112 calls in French are answered in nine Member States (in addition to France and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another call centre if necessary), the Czech Republic (by transfer to another call centre if necessary), Ireland, Greece, Spain (may not be available in all call centres) the Netherlands, Romania, Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving interpretation service).

112 calls in German are also answered in nine Member States (in addition to Germany, Austria and Luxembourg) - Bulgaria (by call transfer to another emergency call centre if necessary), the Czech Republic, Denmark (by call transfer to another call centre if necessary), Spain (may not be available in all call centres), Ireland, the Netherlands, Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary), Slovakia (subject to availability of appropriate staff) and Finland (by involving an interpretation service).

112 calls in Italian are answered in three Member States (in addition to Italy) – Spain (may not be available in all emergency call centres), Ireland and Romania (by call transfer to another emergency call centre if necessary).

A number of Member States have indicated the ability of their emergency call centres to answer calls in the languages of their neighbouring EU countries. Thus, calls in Polish can be handled by call centres in the Czech Republic (by call transfer to another call centre if necessary), Lithuania and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Hungarian – in Romania (by call transfer to another call centre if necessary), Slovenia (in call centres of certain areas) and Slovakia (in call centres of certain areas); calls in Czech - in Slovakia, calls in Italian – in Slovenia (in call centres of certain areas), calls in Portuguese – in Spain (may not be available in all call centres) and calls in Finnish - in Estonia. Languages of the neighbouring EU countries are also catered for by German call centres in border areas.

Furthermore, Spanish emergency call centres can handle calls also in Swedish (may not be available in all call centres), Irish call centres can handle 112 calls also in Polish and Romanian call centres can handle calls also in Spanish (by call transfer to another call centre if necessary).

Finally, the United Kingdom indicated that its emergency call centres can use an interpretation services covering 170 languages, Swedish call centres can also use an interpretation service covering all major EU languages and French call centres can use interpretation services in English and other languages.


Side Bar