Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/09/222

V Bruselu dne 5. února 2009

European Urban Day: Komisařka Hübnerová oznamuje, že městům bude udělena podpora ve výši 30 miliard EUR

Dne 6. února pronese komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová projev na konferenci „European Urban Day“ (Evropský den měst) v Praze. Tato konference, pořádaná pod záštitou českého předsednictví Evropské unie, je příležitostí ke zhodnocení významného městského rozměru politiky soudržnosti EU, na jejímž základě obdrží evropská města pomoc ve výši 30 miliard EUR na investice do inovací, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. Během své návštěvy se komisařka rovněž sejde k rozhovoru s Cyrilem Svobodou, českým ministrem pro místní rozvoj.

Před konferencí komisařka Hübnerová uvedla:„Investice na základě evropské politiky soudržnosti jsou pro podporu hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí ve městech klíčové. Městský rozměr je důležitý zejména s ohledem na současný hospodářský pokles, protože politiky vedené městy mají dopady na okolní oblasti, příslušný region a často na celý členský stát. Je třeba podporovat města, aby se ujala vedoucí role v procesu, který Unii učiní konkurenceschopnější, inovativnější a více zaměřenou na ekonomický a ekologický udržitelný rozvoj.“

Konference se zaměří na dopad rozšířených programů pro rozvoj měst podporovaných v rámci politiky soudržnosti v letech 2007–2013. Zhruba 10 % z celkových finančních příspěvků v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), tj. 30 miliard EUR na celou EU, je určeno na specifická opatření na podporu rozvoje měst, včetně lepší infrastruktury (bydlení, školy, nemocnice, telekomunikace a doprava); podporu malých a středních podniků; obnovu měst s cílem vytváření pracovních příležitostí; restaurování historických městských center a iniciativy k posílení energetické účinnosti a ochrany životního prostředí.

Ve svém projevu na konferenci, nazvaném „Od Bristolu přes Lipsko do Prahy: Jaký je současný stav městského rozměru politiky soudržnosti a jak pokračovat dále?“, zdůrazní komisařka Hübnerová potřebu integrovaného přístupu k řešení rozvoje měst. Vyzve zejména ke zvýšené pozornosti, kterou je třeba věnovat tomu, aby z pracovních trhů ve městech nebyli vyloučeni přistěhovalci.

Komisařka také zdůrazní různé nástroje, které mají města k dispozici v rámci politiky soudržnosti. Těmito nástroji jsou:

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí), společná iniciativa Komise, Evropské investiční banky a Rozvojové banky Rady Evropy s cílem zjednodušit financování projektů na obnovu měst prostřednictvím kombinace grantů a půjček;

  • program URBACT (The Urban Development Network Programme, Program sítí pro rozvoj měst), který podporuje výměnu osvědčených postupů mezi městy prostřednictvím vytváření tematických sítí;

Urban Audit, bohatý soubor statistických informací, jehož cílem je pomoci městům využít zkušeností jiných měst, která čelí nebo čelila obdobným výzvám;

Urban Atlas, nová databáze satelitních snímků 185 měst, které mají pomoci urbanistům v jejich práci.

„City Stars“ bude odměnou pro města s udržitelným rozvojem

Na konferenci oznámí komisařka Hübnerová vyhlášení ceny „CityStars 2010“, jež bude odměnou pro nejvíce inovativní projekty podporované v rámci politiky soudržnosti. Toto nové ocenění, které staví na úspěchu iniciativy Evropské komise s názvem RegioStars, má za cíl podpořit osvědčené postupy a cíle Lipské charty o udržitelném rozvoji evropských měst.

Lipská charta byla přijata členskými státy v roce 2007 a vyzývá k provádění koordinovaných akcí podporujících integrovanou politiku rozvoje měst, s důrazem na moderní infrastrukturu, vylepšenou energetickou účinnost, čistou městskou dopravu a integraci přistěhovalců, přičemž zvláštní pozornost bude věnována znevýhodněným městským čtvrtím. Charta stavěla na zásadách zavedených v roce 2005 Bristolskou dohodou, která vytvořila rámec pro společný evropský přístup k udržitelným společenstvím, který kombinuje hospodářskou prosperitu a sociální spravedlnost (IP/07/705).

Poznámka pro redaktory

Městský rozměr je plně začleněn do cílů 316 programů ERDF na období 2007–2013 v rámci celé EU.

„European Urban Day“ je organizován českým think-tankem CEVRO (Liberálně-konzervativní akademie), ve spolupráci s parlamentní meziskupinou pro městské bydlení, Senátem České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, Svazem měst a obcí a Radou samosprávných obcí a regionů.

Další informace o regionální politice jsou k dispozici na:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar