Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

Bryssel den 5 februari 2009

Fiske: Kommissionen vidtar åtgärder för att skydda hajarna

Europeiska kommissionen antog idag den första EU-handlingsplanen för bevarande och förvaltning av hajar. Syftet med planen är att säkerställa att det vidtas effektiva åtgärder för att bygga upp hajbestånden överallt där de hotas, om så är nödvändigt utifrån försiktighetsprincipen, och att ta fram riktlinjer för en hållbar förvaltning av det berörda fisket, inbegripet fiske där hajar tas som bifångst. I planen ingår också åtgärder för att förbättra den vetenskapliga kunskapen om hajbestånd och hajfiske. Åtgärderna omfattar inte bara hajar utan också besläktade arter som rockor och de kommer att tillämpas överallt där gemenskapens flotta bedriver fiske, både i och utanför EU:s vatten. Kommissionen har också förbundit sig att arbeta för att EU:s insatser i internationella organ och avtal överensstämmer med EU:s egen hajpolitik.

”Hajar är mycket känsliga för överfiske och det kan få mycket allvarliga konsekvenser om hajbestånden utfiskas, inte bara för hajarna utan också för de marina ekosystemen och för fiskarna själva. Med handlingsplanen införs det en mer försiktighetsbaserad strategi när det gäller att förvalta fisket i de vatten där det fångas haj och dessutom stöds den omfattande forskning som fortfarande behövs för att vi till fullo ska kunna förstå den roll som hajarna spelar för livet i havet och vilka konsekvenser fisket kan få för dem”, sade Joe Borg, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske.

I handlingsplanen ingår också åtgärder som ska förbättra insamlingen av uppgifter och vetenskaplig rådgivning, stärka förvaltningen och tekniska åtgärder och för att ytterligare skärpa kontrollen av förbudet mot avskärning av fenor från hajar, som trädde i kraft år 2003 i EU:s vatten och för alla EU-fartyg oavsett var de bedriver fiske. I planen ingår åtgärder som ska genomföras både på EU- och medlemstatsnivå och där föreslås att EU ska arbeta för att få dem godkända av alla relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer (RFMO). En fullständig förteckning av åtgärderna finns i länken nedan.

Planen omfattar alla broskfiskar – inte bara hajar utan också rockor och Chimaera, som totalt består av över 1 000 arter. Dessa fiskar finns överallt i världen och särskilt i norra Atlanten, varifrån över 50 % av EU-fartygens hajfångster kommer. Hajfisket har vuxit snabbt sedan mitten av 1980-talet och denna trend har särskilt påverkats av en ökad efterfrågan på hajprodukter (i synnerhet fenor). Dessa arter är emellertid särskilt känsliga för överfiske, eftersom de är långlivade, tar lång tid på sig att bli könsmogna, har långa dräktighetsperioder och låga fertilitetstal. En studie som Internationella naturvårdsunionen nyligen genomförde tyder på att så många som en tredjedel av de hajarter som fångas i EU:s vatten för närvarande hotas av alltför högt fisketryck. Trots bräckligheten för dessa bestånd och deras ökade betydelse för EU-flottan, har EU:s hajfiske aldrig tidigare förvaltats på ett systematiskt sätt. Under de senaste åren har kommissionen erkänt att läget är allvarligt för ett antal hajbestånd och har både i EU och i flera fiskeriförvaltningsorganisationer föreslagit antingen nollfångster eller avsevärda minskningar av fiskeridödligheten.

EU:s handlingsplan för hajar grundar sig på omfattande samråd med medlemsstater, intressenter och allmänheten under 2007 och 2008. Planen är utformad i enlighet med de förslag som lades fram i FAO:s internationella handlingsplan för haj som antogs 1999. Såsom krävs i FAO:s plan åtföljs EU:s handlingsplan av en utvärderingsrapport för hajar, vilken presenteras i bilagan till detta meddelande.

För ytterligare information:

MEMO/09/52

Länk till handlingsplanen och utvärderingsrapportern för hajar:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar