Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

2009 m. vasario 5 d., Briuselis

Žuvininkystė. Komisija imasi ginti ryklius

Šiandien Europos Komisija patvirtino pirmąjį ES veiksmų planą, skirtą ryklių ištekliams išsaugoti ir valdyti. Šiuo planu siekiama užtikrinti, kad būtų imamasi veiksmingų priemonių, padėsiančių (prireikus laikantis atsargumo principo) atkurti pavojuje esančius ryklių išteklius ir nustatyti tausaus ryklių žvejybos, įskaitant tuos atvejus, kai rykliai sužvejojami kaip priegauda, valdymo gaires. Plane taip pat numatytos priemonės, kuriomis galima gauti daugiau mokslinės informacijos apie ryklių išteklius ir ryklių žvejybą. Numatytomis priemonėmis siekiama išsaugoti ne tik ryklius, bet ir giminingas rūšis, pvz., rombines rajas. Šios priemonės bus taikomos visuose – ES priklausančiuose ir nepriklausančiuose – vandenyse, kuriuose žvejoja ES laivynas. Komisija taip pat įsipareigojo siekti, kad ES veiksmai tarptautinėse organizacijose ir tarptautiniuose susitarimuose numatyti veiksmai derėtų su ryklių žvejybos vidaus politika.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas pažymėjo: „Ryklių ištekliai labai greitai išžvejojami. Jų skaičiaus mažėjimas gali turėti labai rimtų pasekmių ne tik patiems rykliams, bet ir jūrų ekosistemoms bei žvejams. Todėl šiandien mes nustatėme veiksmų planą, kuriuo siekiama, kad ryklių žvejyba būtų valdoma laikantis didesnio atsargumo principo ir kad būtų remiami svarbūs moksliniai tyrimai, kurių vis dar trūksta norint galutinai išsiaiškinti, kokį vaidmenį rykliai atlieka mūsų vandenynuose ir kokios įtakos rykliams gali turėti žvejyba.“

Veiksmų plane taip pat numatytos priemonės, padėsiančios geriau rinkti duomenis ir mokslinę informaciją, stiprinti valdymo bei technines priemones ir dar griežčiau kontroliuoti, kaip laikomasi draudimo šalinti ryklių pelekus, kuris nuo 2003 m. taikomas ES vandenyse ir visiems ES laivams, nepriklausomai nuo žvejybos vietos. Plane numatytos priemonės bus įgyvendinamos ES ir valstybių narių lygmenimis. Siūloma siekti, kad joms pritartų visos atitinkamos regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO). Visą siūlomų priemonių sąrašą galima rasti toliau nurodytu adresu.

Planas taikomas visoms kremzlinėms žuvims – ne tik rykliams, bet ir rombinėms rajoms bei chimeroms – kurių iš viso yra daugiau nei 1 000 rūšių. Jų aptinkama visame pasaulyje, ypač Atlanto vandenyno šiaurinėje dalyje, kur sužvejojama daugiau kaip 50 % viso ES laivų sužvejojamų ryklių kiekio. Nuo XX a. devintojo dešimtmečio vidurio sparčiai didėjo sužvejojamų ryklių kiekis. To priežastis – didesnė ryklių produktų (ypač pelekų) paklausa. Tačiau ryklių ištekliai yra labai greitai išžvejojami, nes rykliams būdingas ilgaamžiškumas, vėlyva lytinė branda, ilgas gestacijos laikotarpis ir mažas vaisingumas. Tarptautinė gamtos išsaugojimo sąjunga neseniai atliko tyrimą, iš kurio rezultatų galima spręsti, kad šiuo metu net trečdalis ES vandenyse sužvejojamų ryklių rūšių gali būti žvejojamos pernelyg intensyviai. Nors šie ištekliai yra labai greitai išžvejojami, o ES laivynui jie tampa vis svarbesni, ryklių žvejyba ES iki šiol buvo valdoma nesistemingai. Pastaraisiais metais Komisija pripažino, kad kai kurių ryklių išteklių būklė kelia nerimą. Todėl ji pasiūlė ES ir kai kurioms RŽVO nebeleisti žvejoti ryklių arba smarkiai sumažinti išžvejojamos jų populiacijos dalį.

ES veiksmų planas, skirtas ryklių ištekliams išsaugoti ir valdyti, parengtas atsižvelgiant į 2007–2008 m. vykusių išsamių konsultacijų su valstybėmis narėmis, suinteresuotosiomis šalimis ir visuomene rezultatus. Šis planas sudarytas remiantis 1999 m. Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) priimtu tarptautiniu ryklių išteklių išsaugojimo ir valdymo veiksmų planu. Kaip reikalaujama MŽŪO plane, prie ES veiksmų plano pridėta ryklių išteklių būklės vertinimo ataskaita, pateikta komunikato priede.

Daugiau informacijos:

MEMO/09/52

Veiksmų planą ir ryklių išteklių būklės vertinimo ataskaitą rasite adresu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar