Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

Brysselissä 5. helmikuuta 2009

Komissio ryhtyy toimiin haiden suojelemiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään ensimmäisen EU:n toimintasuunnitelman haiden säilyttämisen ja hoidon alalla. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että uhanalaisten haikantojen elvyttämiseksi toteutetaan tehokkaita ja tarvittaessa ennakoivia toimenpiteitä, sekä vahvistaa suuntaviivat hainkalastuksen kestävälle hallinnolle myös silloin, kun haita saadaan sivusaaliiksi. Suunnitelmaan kuuluu myös toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa haikannoista ja hainkalastuksesta saatavia tieteellisiä tietoja. Esitetyt toimenpiteet eivät koske pelkästään haita vaan myös niiden lähilajeja, kuten rauskuja, ja niitä sovelletaan kaikilla EU:n alusten toiminta-alueilla, niin Euroopan vesillä kuin muuallakin. Lisäksi komissio sitoutuu varmistamaan, että EU:n kansainvälisten elinten ja sopimusten puitteissa toteuttama toiminta on johdonmukaista sen oman haipolitiikan kanssa.

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Joe Borg kommentoi toimintasuunnitelmaa seuraavasti: "Hait kärsivät hyvin voimakkaasti liikakalastuksesta, ja niiden lukumäärän vähentymisellä voi olla erittäin vakavia seurauksia paitsi haikannoille myös meriekosysteemeille ja kalastajille. Sen vuoksi olemme tänään esitelleet toimintasuunnitelman, jonka mukaan olisi omaksuttava ennalta varautuvampi lähestymistapa hainkalastuksen hoitoon ja tuettava merkittävää tutkimustoimintaa, jota on vielä jatkettava, jotta voisimme perinpohjin selvittää haiden roolin meriekosysteemeissä ja kalastuksen mahdolliset vaikutukset haikantoihin."

Toimintasuunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka tähtäävät tiedonkeruun ja tieteellisten lausuntojen parantamiseen, teknisten ja hoitotoimenpiteiden vahvistamiseen sekä haiden eväpyyntikiellon valvonnan lisäämiseen. Eväpyyntikieltoa on sovellettu vuodesta 2003 asti kaikilla EU:n vesillä ja kaikkiin EU:n aluksiin missä tahansa ne kalastavatkin. Suunnitelma sisältää sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla toteutettavia toimenpiteitä, ja siinä ehdotetaan, että EU pyrkii saamaan niille kaikkien asianomaisten alueellisten kalastusjärjestöjen vahvistuksen. Ehdotettujen toimenpiteiden täydelliseen luetteloon voi tutustua jäljempänä olevan linkin kautta.

Suunnitelma kattaa kaikki rustokalat – haiden ohella myös rauskut ja sillikuningaskalat – joihin kuuluu yhteensä yli 1 000 lajia. Niitä tavataan joka puolella maailmaa ja erityisesti Pohjois-Atlantilla, jolta saadaan saaliiksi yli puolet EU:n alusten haisaaliista. Hainkalastus on kasvanut nopeasti 1980-luvun puolivälistä alkaen, ja tämän suuntauksen taustalla on haituotteiden (erityisesti evien) lisääntynyt kysyntä. Kyseiset lajit ovat kuitenkin erityisen herkkiä liikakalastukselle, sillä ne ovat pitkäikäisiä ja saavuttavat sukukypsyyden myöhään. Lisäksi niiden alkionkehitys kestää pitkään ja niiden hedelmällisyys on alhainen. Maailman luonnonsuojeluliiton äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että liiallinen kalastuspaine uhkaa nykyisellään jopa yhtä kolmasosaa EU:n vesillä pyydetyistä hailajeista.

Huolimatta kyseisten kantojen haavoittuvuudesta ja niiden kasvavasta merkityksestä EU:n laivastolle EU:n hainkalastusta ei ole koskaan hallinnoitu systemaattisesti. Komissio on viime vuosien aikana tunnustanut erinäisten haikantojen huolestuttavan tilan ja ehdottanut joko pyynnin lopettamista kokonaan tai merkittäviä vähennyksiä kalastuskuolevuuteen sekä EU:n että useiden alueellisten kalastusjärjestöjen puitteissa.

EU:n haita koskeva toimintasuunnitelma perustuu jäsenvaltioiden, sidosryhmien ja suuren yleisön kanssa vuosina 2007 ja 2008 käytyihin laajoihin kuulemisiin. Suunnitelma noudattaa yleisesti ottaen FAOn vuonna 1999 hyväksymän haisuunnitelman rakennetta. FAOn suunnitelman vaatimusten mukaisesti EU:n toimintasuunnitelman liitteenä on haita koskeva arviointiraportti, joka esitetään tiedonannon liitteenä.

Lisätietoja:

MEMO/09/52

Linkki toimintasuunnitelmaan ja haita koskevaan arviointiraporttiin:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar