Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

Bruxelles, den 5. februar 2009

Fiskeri: Kommissionen træffer foranstaltninger til at beskytte hajer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget den første EU-handlingsplan for bevarelse og forvaltning af hajer. Formålet med planen er at sikre, at der bliver taget effektive skridt til at genopbygge hajbestande overalt, hvor de er truede, eventuelt efter forsigtighedsprincippet, og at opstille retningslinjer for bæredygtig forvaltning af de berørte fiskerier, herunder fiskerier, hvor der fanges hajer som bifangst. I planen indgår der også foranstaltninger til forbedring af den videnskabelige viden om hajbestande og hajfiskeri. Foranstaltningerne vedrører ikke kun hajer, men også beslægtede arter som rokker. De skal gælde overalt, hvor EU-flåden fisker, såvel i som uden for europæiske farvande. Kommissionen vil også arbejde for at sikre, at EU's indsats i internationale organer og aftaler afstemmes efter EU's egen hajpolitik.

Joe Borg, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, sagde følgende: "Hajer er meget sårbare over for overfiskning, og det kan få meget alvorlige konsekvenser, hvis hajbestande nedfiskes, ikke kun for hajerne, men også for de marine økosystemer og fiskerne selv. Derfor har vi i dag vedtaget en handlingsplan, som går ud på at indføre en mere forsigtighedsprincipbaseret strategi for forvaltning af fiskerier, hvori der fanges hajer, og at tilskynde til massiv forskning, idet yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå, hvilken betydning hajer har for livet i havet, og hvilke konsekvenser fiskeriet kan få for dem."

Handlingsplanen omfatter også foranstaltninger, der skal forbedre dataindsamlingen og den videnskabelige rådgivning, styrke forvaltningsforanstaltningerne og de tekniske foranstaltninger og yderligere skærpe kontrollen af det forbud mod fjernelse af hajfinner, der siden 2003 har været gældende i EU-farvande og for alle EU-fartøjer, uanset hvor de fisker. Nogle af foranstaltningerne i planen skal gennemføres på EU-plan, mens andre skal gennemføres på nationalt plan, og EU opfordres til at få grønt lys for sine foranstaltninger fra de relevante regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er). Nedenfor er der et link til en udtømmende liste over de foreslåede foranstaltninger.

Planen gælder for alle bruskfisk – ikke kun hajer, men også rokker og havmus, som består af over 1 000 arter i alt. De findes i hele verden og især i det nordlige Atlanterhav, hvor over 50 % af EU-fartøjernes hajfangster kommer fra. Hajfiskeriet er vokset hastigt siden midten af 1980'erne på grund af øget efterspørgsel efter hajprodukter (især finner). Disse arter er dog særdeles sårbare over for overfiskning, fordi de lever længe, bliver kønsmodne sent og har en lang drægtighedsperiode og lav frugtbarhed. En undersøgelse foretaget for nylig af Den Internationale Naturværnsunion viser, at helt op til en tredjedel af alle hajarter, der fanges i EU-farvande, i dag er truede på grund af alt for højt fiskeritryk. Trods sådanne bestandes sårbarhed og stigende betydning for EU-flåden er EU's hajfiskeri aldrig blevet forvaltet systematisk. I de senere år har Kommissionen fået øjnene op for, at situationen er foruroligende for en række hajbestande, og har såvel i EU som i en række RFFO'er foreslået enten nulfangster eller en markant reduktion af fiskeridødeligheden.

EU-handlingsplanen for hajer er baseret på en bred høring af medlemsstater, aktører og offentligheden i 2007 og 2008. Planen er udformet efter retningslinjerne i FAO's internationale handlingsplan for hajer, der blev vedtaget i 1999. I tråd med FAO-planen ledsages EU-handlingsplanen af en hajvurderingsrapport, der er vedlagt denne meddelelse.

Yderligere oplysninger:

MEMO/09/52

Link til handlingsplanen og hajvurderingsrapporten:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar