Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

V Bruselu dne 5. února 2009

Rybolov: Komise přijímá opatření k ochraně žraloků

Evropská komise dnes přijala vůbec první akční plán EU pro zachování a řízení populací žraloků. Cílem tohoto plánu je zajistit, aby byly podniknuty účinné kroky, které napomohou obnovit populace ohrožených žraloků, v případě potřeby na základě preventivních opatření, a stanovit pokyny pro udržitelné řízení dotyčného lovu, včetně toho, při němž jsou žraloci loveni jako vedlejší úlovek. Plán také obsahuje opatření k prohloubení vědeckých znalostí o populacích a lovu žraloků. Stanovená opatření se nevztahují pouze na žraloky, ale také na příbuzné druhy, jako jsou rejnoci, a použijí se ve všech lokalitách, ve kterých se pohybuje loďstvo EU, ať už v evropských vodách, nebo mimo ně. Komise se také zavázala, že bude pracovat na tom, aby zajistila soulad činností EU v mezinárodních subjektech a v rámci dohod s její domácí politikou týkající se žraloků.

Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Žraloci jsou ohroženi zejména nadměrným odlovem a vyčerpání jejich stavu může mít vážné důsledky nejen pro žraloky, ale i pro mořské ekosystémy a samotné rybáře. Proto jsme nyní vytvořili akční plán, který počítá s větší prevencí v přístupu k řízení lovu žraloků, a zároveň podporuje nezbytný výzkum, jehož je stále zapotřebí k tomu, aby byla plně pochopena úloha žraloků v životě našich oceánů a dopad, jenž na ně lov může mít.“

Akční plán zahrnuje opatření, jejichž cílem je kvalitnější shromažďování údajů a vědecké poradenství, řídicí a technická opatření a další zpřísnění kontroly zákazu odstraňování ploutví žraloků, který je ve vodách EU a pro všechna plavidla EU, kdekoli loví, účinný od roku 2003. Akční plán obsahuje opatření, která se mají provést na úrovni Společenství i členských států, a navrhuje se v něm, aby Společenství usilovalo o jejich schválení všemi příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu (RFMO). Úplný seznam navrhovaných opatření lze nalézt na níže uvedené internetové stránce.

Plán se vztahuje na všechny paryby, nejen na žraloky, ale i na rejnoky a chiméry, kterých je celkem více než 1 000 druhů. Vyskytují se po celém světě, a zvláště v severním Atlantském oceánu, kde se plavidlům EU připisuje více než 50 % úlovků žraloků. Díky zvýšené poptávce po produktech ze žraloka (zejména po ploutvích) lov žraloků od poloviny osmdesátých let prudce narůstal. Avšak tyto druhy jsou obzvláště ohroženy nadměrným odlovem, jelikož žijí dlouho, pomalu dosahují pohlavní dospělosti, mají dlouhé období gestace a nízkou míru plodnosti. Z nedávné studie Mezinárodní unie pro ochranu přírody vyplývá, že je nadměrným odlovem v současnosti ohrožena až jedna třetina druhů žraloka lovených ve vodách EU. Přes zranitelnost těchto populací a jejich stoupající význam pro loďstvo EU nebyl lov žraloků nikdy systematicky řízen. V posledních letech Komise uznala, že populace žraloků se nachází ve znepokojivém stavu a navrhla nulové odlovy nebo výrazné snížení úmrtnosti ryb v rámci EU i v některých regionálních organizacích pro řízení rybolovu.

Akční plán EU týkající se žraloků je založen na rozsáhlých konzultacích s členskými státy, zúčastněnými stranami a veřejností, které proběhly v letech 2007 a 2008. Plán je vytvořen v souladu s návrhy mezinárodního akčního plánu pro žraloky organizace FAO, který byl přijat v roce 1999. V souladu s požadavky plánu FAO doprovází akční plán EU hodnotící zpráva o populacích žraloků, která je uvedena v příloze ke sdělení.

Další informace:

MEMO/09/52

Odkaz na akční plán a hodnotící zprávu o populacích žraloků:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar