Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/220

Брюксел, 5 февруари 2009 г.

Рибарство: Комисията действа в защита на акулите

Днес Европейската комисия прие първия по рода си план за действие на ЕС за опазване и управление на популациите от акули. Целта на плана е да се гарантира предприемането на ефективни и, ако е необходимо, предохранителни мерки в помощ на възстановяването на популациите от акули, навсякъде където са застрашени, и да се определят насоки за устойчивото управление на съответния риболов включително този, при който акулите се явяват прилов. Планът включва и мерки за задълбочаване на научните знания относно популациите от акули и техния улов. Изложените мерки обхващат не само акулите, но и сродни видове като скатовите и ще се прилагат навсякъде, където действа флотът на ЕС — както в европейски териториални води, така и извън тях. Комисията е решена също така да работи за гарантиране на съответствието на действията на ЕС в международни организации и споразумения с неговата вътрешна политика по отношение на акулите.

Европейският комисар за морското дело и рибарството Джо Борг коментира: „Акулите са много уязвими, когато са подложени на прекомерен улов и силното намаляване на техния брой може да има много сериозни последици не само за акулите, но и за морските екосистеми и за самите рибари. Ето защо днес определихме план за действие, с който ще се въведе по-предпазлив подход за управление на районите, където се улавят акули, и ще се подкрепят значителните научни изследвания, които все още са необходими за пълно разбиране на ролята на акулите в живота в нашите океани и на въздействието, което може да им окаже риболовът.“

Планът за действие включва мерки за подобряване на събирането на данни и на научното консултиране, укрепване на управлението и технически мерки, както и за по-нататъшно засилване на контрола относно спазването на забраната за премахване на перките на акулите, която влезе в сила през 2003 г. за териториалните води на ЕС и за всички плавателни съдове на ЕС, където и да извършват риболов. Той включва мерки, които да се прилагат на равнището както на ЕС, така и на държавите-членки, като се предлага ЕС да се стреми към тяхното одобряване от всички съответни регионални организации за управление на рибарството. Пълен списък на всички предложени мерки може да бъде намерен на посочения по-долу интернет адрес.

Планът обхваща всички хрущялни риби — не само акули, но и скатовете и химерите, които включват общо над 1000 вида. Те се срещат навсякъде по света и особено в северния Атлантически океан, където се осъществяват над 50 % от улова на акули от плавателни съдове на ЕС. Уловът на акули нарасна силно от средата на 80-те години на миналия век насам вследствие на увеличеното търсене на продукти от акули (особено на перки). Но тези видове са особено уязвими, когато са подложени на прекомерен улов, тъй като са с продължителен живот, бавно достигане на полова зрялост, дълъг период на бременност и ниска плодовитост. В проучване, направено неотдавна от Международния съюз за опазване на природата, се казва, че до една трета от видовете акули, улавяни във води на ЕС, понастоящем са застрашени от прекомерен улов. Въпреки чувствителността на тези популации и тяхното растящо значение за флота на ЕС, уловът на акули в ЕС никога не е бил управляван систематично. През последните години Комисията призна тревожното състояние на редица популации на акули и предложи или нулев улов или значително намаляване на смъртността от риболов както в рамките на ЕС, така и на няколко регионални организации за управление на рибарството.

Планът за действие на ЕС по отношение на акулите се основава на обстойни консултации с държавите-членки, заинтересованите страни и обществеността през 2007 и 2008 г. Планът е структуриран съгласно насоките, предложени в Международния план за действие на ФАО за популациите от акули, приет през 1999 г. Както се изисква от плана на ФАО, планът за действие на ЕС се придружава от доклад за оценяване на популациите от акули, който е представен в приложение към съобщението.

За повече информация:

MEMO/09/52

Интернет адрес за плана за действие и доклада за оценяване на популациите от акули:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm


Side Bar