Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/202

V Bruseli 2. februára 2009

Spotrebitelia: nespokojní s energetikou, bankovníctvom a mestskou dopravou

Podľa novej správy EÚ, ktorú dnes uverejnila Európska komisia, najviac problémov spôsobujú spotrebiteľom tri oblasti služieb, ktoré sú pre ľudí skutočne dôležité – energetika, bankovníctvo a doprava (vlaky, autobusy a električky). V druhej výročnej správe EÚ o hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov sa na základe 5 kľúčových spotrebiteľských ukazovateľov – ceny, prechod k inej ponuke, spokojnosť, sťažnosti a bezpečnosť – skúma viac ako 20 sektorov tovaru a služieb (vrátane potravinárskych, odevných, obuvných, finančných, energetických a telekomunikačných služieb). Cieľom je zistiť, v ktorých oblastiach je riziko nesprávneho fungovania trhu z hľadiska spotrebiteľov veľké. Spotrebiteľské podmienky na maloobchodnom trhu s elektrickou energiou budú v roku 2009 predmetom hĺbkovej trhovej analýzy Komisie.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa, uviedla: „Veľmi ma trápi, že v troch oblastiach služieb, ktoré v živote ľudí zohrávajú takú dôležitú úlohu, sa dosahujú na základe celoeurópskych spotrebiteľských ukazovateľov zlé výsledky. Vzhľadom na význam maloobchodného trhu s elektrickou energiou pre základný rozpočet domácnosti som sa rozhodla, že v roku 2009 bude tento trh cieľovým sektorom výskumu. Európski spotrebitelia si zaslúžia lepšie služby.“

Hlavné závery

Dva hlavné celoeurópske trendy vyplývajúce zo správy o hodnotiacej tabuľke z roku 2009 sú:

1. Spotrebitelia sú nespokojní so základnými službami.

Služby neustále spôsobujú spotrebiteľom viac problémov ako tradičné trhy tovarov. Z údajov o spokojnosti s 19 trhmi opäť vyplýva jasný rozdiel medzi trhmi služieb a tovarov. Nespokojnosť sa prejavuje hlavne v sektore služieb mestskej a medzimestskej dopravy (vlaky, autobusy a električky), energetiky, pevných telefonických liniek a pošty. Vo všetkých týchto sektoroch je spokojných menej ako 60 % spotrebiteľov. Stalo sa pravidlom, že spotrebitelia podávajú viac sťažností na trhu služieb ako na trhu tovarov. Pozri MEMO/09/44.

2. Tri najproblematickejšie sektory pre spotrebiteľov (na základe 5 ukazovateľov) sú energetické, dopravné a bankové služby

Energetika:

  • Menej ako dve tretiny spotrebiteľov je spokojných so svojím dodávateľom energie.
  • Pokiaľ ide o oznámené zvyšovanie cien, služby zásobovania elektrickou energiou a plynom boli osobitne zle ohodnotené. Približne 60 % spotrebiteľov informovalo o zvyšovaní cien zo strany svojho dodávateľa energie, zatiaľ čo iba 3 – 4 % o znižovaní cien.
  • Dodávky elektrickej energie a plynu dosiahli veľmi zlé výsledky aj pokiaľ ide o porovnateľnosť ponúk a ľahkosť prechodu k inej ponuke. Sektorom, kde je najmenej pravdepodobné, že spotrebitelia prejdú k inej ponuke, je sektor energetiky: iba 7 % prešlo k inému dodávateľovi plynu a 8 % k inému dodávateľovi elektrickej energie.

Miera prechodu k inej ponuke má osobitný význam, keďže jedným z kľúčových zistení v správe o hodnotiacej tabuľke je, že na trhoch s vyššou mierou prechodu k inej ponuke je menej pravdepodobné, že spotrebitelia nahlásia zvyšovanie cien – takýmito trhmi sú poistenie vozidla (25 % spotrebiteľov v predošlých dvoch rokoch), za ktorým nasleduje internet (22 %) a mobilné telefóny (19 %). Existujú dôkazy o tom, že spotrebitelia, ktorých postavenie sa prechodom k inej ponuke posilnilo, pomáhajú zlepšiť výsledky pre všetkých spotrebiteľov. Uľahčovanie prechodu k inej ponuke v kľúčových maloobchodných sektoroch by malo byť politickou prioritou.

Bankovníctvo:

  • Podľa existujúcich údajov si bankovníctvo jasne vyžaduje pozornosť. Rozdiely v bankových poplatkoch ako aj v úrokových mierach medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľmi veľké, pričom vysvetliť ich nie je ľahké. Napríklad upravené úrokové miery spotrebiteľských úverov na 1 až 5 rokov môžu byť v rozmedzí od 0,21 % vo Švédsku po 12,12  % v Estónsku, pričom rozdiely sa ukážu vo výpočte kapitálových nákladov.
  • Bankovníctvo je osobitne problematické, pokiaľ ide o porovnateľnosť ponúk, ľahkosť prechodu k inej ponuke a skutočný prechod. V priemere 11 % používateľov maloobchodného bankovníctva prešlo v minulých dvoch rokoch k inému poskytovateľovi. Iba 9 % používateľov bežných účtov prešlo k inej banke, pričom najväčšia pravdepodobnosť takéhoto prechodu bola u držiteľov hypoték alebo investičných produktov, aj to iba 13 %.

Doprava:

  • Spotrebitelia, ktorí využívajú služby mestskej a medzimestskej dopravy (autobusy, vlaky, električky) sú najmenej spokojní a stretávajú sa s najväčším množstvom problémov: menej ako polovica spotrebiteľov je spokojná s týmito službami. Nespokojnosť na trhoch spôsobujú hlavne úrovne cien, atraktívnosť obchodných ponúk, ľahkosť nákupu a orientácia na zákazníka.
  • Jeden spotrebiteľ zo štyroch sa stretol s problémami a podal sťažnosť.

Ďalšie kroky

Z troch sektorov identifikovaných ako najproblematickejšie pre spotrebiteľov je energetika sektorom, v ktorom majú spotrebitelia najväčšie výdavky (5,7 % svojho rozpočtu domácnosti) a v rámci energetiky míňajú spotrebitelia najviac na elektrickú energiu (2,1 %). Maloobchodný trh s elektrickou energiou bude predmetom nadväzujúcej štúdie trhu v roku 2009 s cieľom ďalej preskúmať spotrebiteľské podmienky na špecifických podmienkach domácnosti, napríklad porovnateľnosť ponúk, nekalé obchodné praktiky a fakturácia.

Iné kľúčové závery

Kompletné výsledky hodnotiacej tabuľky sú uvedené v pripojenom memorande. V správe sa konkrétne uvádza, že relatívny význam cezhraničného obchodovania v malom stagnuje. Podiel cezhraničného obchodovania sa od roku 2006 nezvýšil.

národného referenčného porovnávania vyplýva, že spotrebiteľské prostredie sa  v jednotlivých členských štátoch veľmi líši, pričom najväčšie nedostatky sa zistili v mechanizmoch vynucovania a odškodnenia.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar