Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/202

Brüssel, 2. veebruar 2009

Tarbijakaitse: Energia, pangandus ja linnatransport valmistavad tarbijatele kõige rohkem muret

Kolm inimestele eriti olulist valdkonda – energia, pangandus ja transport (rongid, bussid, trammid) – põhjustavad tarbijatele kõige rohkem probleeme, tõdetakse täna avaldatud Euroopa Komisjoni aruandes. Teises iga-aastases tarbijaturgude tulemustabelis on uuritud 20 kaupade ja teenuste sektorit (k.a toit, riided, jalatsid, finantsteenused, energia ja side), lähtudes viiest tarbija jaoks olulisest näitajast – hind, teenusepakkuja vahetamine, rahuolu, kaebused ja ohutus. Eesmärk on välja selgitada, millised turud toimivad tarbija seisukohast halvasti. Komisjon teeb 2009. aastal süvaavalüüsi tarbijate olukorra kohta elektrienergia jaemüügiturul.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ütles: „Ma olen väga mures, et kolm teenust, mis mängivad inimeste elus keskset rolli, saavad halbu hindeid, kui neid mõõdetakse peamiste ELi tarbijanäitajatega. Kuna leibkondade eelarves on väga olulisel kohal kulud energiale, siis olen otsustanud 2009. aastal keskenduda elektrienergia jaeturu uurimisele. Euroopa tarbijad väärivad paremat.”

Peamised tulemused

Kaks peamist suundumust, mis 2009. aasta tulemustabelist nähtus, olid järgmised:

1. Tarbijad ei ole rahul põhiteenustega.

Võrreldes kaupade turuga põhjustavad teenused tarbijatele jätkuvalt rohkem probleeme. 19 turu kohta kogutud rahuloluandmed näitavad selget erinevust teenuste ja kaupade turgude vahel. Eriti vähe ollakse rahul linna- ja linnalähitranspordiga (rongid, bussid ja trammid), energiaga, tavatelefoni- ja postiteenustega. Kõikides nende sektorites oli alla 60% tarbijatest teenustega rahul. Samuti oli näha selget suundumust, et tarbijad esitavad rohkem kaebusi teenuste kui kaupade kohta. Vt MEMO/09/44.

2. Kolm kõige probleemsemat sektorit tarbija seisukohast (viie näitaja põhjal) on energia, transport ja pangateenused

Energia:

  • Vähem kui kaks kolmandikku tarbijatest on rahul oma energiatarnijaga.
  • Elektri- ja gaasitarnijad saavad eriti halbu hindeid hinnatõusu tõttu. Umbes 60% tarbijatest teatas, et nende energiatarnija on tõstnud hinda, vaid 3-4% teatasid hindade langusest.
  • Elektri- ja gaasitarnijad saavad halbu hindeid ka seoses pakkumiste võrreldavuse ja teenusepakkuja vahetamise lihtsusega. Energiasektor osutus ka sektoriks, kus teenusepakkuja vahetamine on kõige vähem tõenäoline: ainult 7% tarbijatest vahetas gaasitarnijat ja 8% elektritarnijat.

Teenusepakkuja vahetamise sagedus on väga oluline, sest tulemustabelist selgus, et turgudel, kus teenusepakkujat vahetatakse tihedamini, on vähem tõenäoline, et tarbijad teatavad hinnatõusust – sellisteks turgudeks on liikluskindlustus (25% tarbijatest vahetas teenusepakkujat viimase kahe aasta jooksul), millele järgnevad internet (22%) ja mobiilside (19%). Seega tarbijad, kes kaaluvad teenuspakkuja vahetamist, teevad sellega teene kõikidele tarbijatele. Teenusepakkuja vahetamise lihtsustamine peamistes jaemüügisektorites peab olema poliitiline prioriteet.

Pangandus:

  • Pangateenuste hindadele on vaja pöörata tõsist tähelepanu. Nii pangateenuste hinnad kui ka intressimäärad on liikmesriigiti väga erinevad ning selle põhjust on raske leida. Näiteks tarbijakrediidi 1–5 aasta kohaldatav intressimäär varieerub 0,21% Rootsis ja kuni 12,12% Eestis, mis näitab erinevusi ka pärast kapitalikulu arvessevõtmist.
  • Pangandusteenused on eriti probleemsed pakkumiste võrreldavuse, teenusepakkuja vahetamise lihtsuse ja tegeliku vahetamise seisukohast. Viimasel kahel aastal vahetas jaepangandusteenuste osutajat keskmiselt 11% kasutajatest. Ainult 9% kontoomanikest vahetas panka, pisut rohkem vahetasid teenusepakkujat hüpoteekide või investeerimistoodete omanikud, kuid siiski ainult 13%.

Transport:

  • Linna- ja linnalähitransporti (bussid, rongid, trammid) kasutavad tarbijad olid kõige vähem rahul ning neil oli kõige rohkem probleeme: vähem kui pooled tarbijatest olid nende teenustega rahul. Peamisteks rahulolematuse põhjusteks turgudel on hinnatase, pakkumiste atraktiivsus, ostmise lihtsus ja tarbijakesksus.
  • Igal neljandal tarbijal esines probleeme ning nad esitasid kaebuse.

Järgmised sammud

Nimetatud kolmest sektorist, mis tarbijatele probleeme põhjustavad, kulutatakse kõige rohkem raha energiale (5,7% leibkonna eelarvest) ning energiasektori sees kulub suurim osa tarbijate kulutustest elektrile (2,1%). 2009. aastal tehakse täiendav turu-uuring elektrienergia jaemüügituru kohta, et täpsemalt uurida tarbijate tingimusi, näiteks pakkumiste võrreldavust, ebaausaid kaubandustavasid ja arveldamist.

Muud olulised järeldused

Tulemustabeli kõik tulemused on täpsemalt esitatud lisatud memos. Eelkõige näitab uuring, et piiriülene jaekaubandus kiratseb. Piiriülese jaekaubanduse osakaal ei ole alates 2006. aastast suurenenud. Riikide võrdlemine näitab, et liikmesriikide tarbijakeskkondades on märkimisväärseid erinevusi. Eelkõige annab tõhustada jõustamise ja hüvitamise mehhanisme.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar