Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/202

Брюксел, 2 февруари 2009 г.

Потребители: Енергетиката, банкирането и градският транспорт са „недостатъчно ефективни“ за потребителите

Три области от сферата на услугите, които са от реално значение за гражданите — енергетика, банкиране и транспорт (железопътен, автобусен и трамваен), създават най-много проблеми на потребителите според нов доклад на ЕС, публикуван днес от Европейската комисия. Във втория годишен индекс на ЕС за развитието на пазарите на дребно се разглеждат 5 показателя от ключово значение за потребителите — цени, прехвърляне, удовлетворение, жалби и безопасност, в над 20 сектора за предлагане на стоки и услуги (в т.ч. храни, дрехи, обувки, финансови услуги, енергетика и телекомуникации). Целта е да се установи къде по отношение на потребителите пазарите са най-силно застрашени от неправилно функциониране. Потребителските условия на пазара на електроснабдяване на крайни потребители ще бъдат цел на задълбочен анализ, който ще направи Комисията през 2009 г.

Европейският комисар по въпросите, свързани с потребителите, г-жа Меглена Кунева заяви: „Силно съм разтревожена от факта, че три вида услуги, които заемат толкова централно място в живота на хората, са получили ниска оценка по набор от показатели на равнище ЕС, които са от ключово значение за потребителите. Предвид важното място, което заема електроснабдяването на крайните потребители в основния бюджет на домакинствата, реших разследването през 2009 г. да бъде съсредоточено върху този сектор. Потребителите на Европа заслужават по-добри условия.

Основни резултати

В индекса за развитието на пазарите на дребно от 2009 г. на преден план излизат две основни тенденции на равнище ЕС:

1. Основни услуги се оказват недостатъчно ефективни за потребителите

Услугите редовно създават на потребителите повече проблеми, отколкото традиционните пазари на стоки. Събраните за 19 пазара данни относно изпитваното удовлетворение също показват ясно разграничение между услугите и пазарите на стоки. Удовлетворението от градския и извънградския транспорт (железопътен, автобусен и трамваен), енергетиката, стационарната телефония и пощенските услуги е особено ниско. Във всички изброени сектори доволните от услугите потребители са по-малко от 60 %. Има и тенденция, според която докладваните от потребителите жалби се отнасят повече до пазарите на услуги, отколкото до пазарите на стоки. Виж: MEMO/09/44.

2. Трите сектора, които създават най-много проблеми на потребителите (определени по 5 показателя), са енергетиката, транспортът и банковите услуги

Енергетика:

  • Потребителите, доволни от енергийния си доставчик, са по-малко от две трети.
  • Услугите за доставка на електроенергия и газ получават изключително ниска оценка по отношение на съобщените увеличения на цените.Около 60 % от потребителите съобщават, че техният енергиен доставчик е увеличил цените си, а на намаление на цените са станали свидетели едва 3—4 %.
  • Доставките на електроенергия и газ показват лоши резултати и по отношение на възможностите за сравняване на офертите и за лесна смяна на доставчика. Вероятността за преминаване на потребителите към друг доставчик е най-слаба в сектора на енергетиката:едва 7 % сменят доставчика си на газ, а 8 % — на електроенергия.

Честотата на смяна на доставчика е особено важна, тъй като от една от основните констатации, направени в индекса за развитието на пазарите на дребно, става ясно, че на пазарите с по-честа смяна на доставчика потребителите по-рядко съобщават за увеличения на цените; такива са автомобилното застраховане (с 25 % от потребителите от предходните две години), последвано от интернет доставчиците (22 %) и мобилните оператори (19 %). Данните сочат, че потребителите, които имат право да сменят доставчиците си, допринасят за благото на всички потребителите. Улесняването на смяната на доставчика в ключови сектори за търговия на дребно трябва да се превърне в приоритет на политиката.

Банкиране:

  • От наличните данни за цените става ясно, че трябва да се обърне внимание на банкирането. Както банковите такси, така и лихвените проценти се различават значително в отделните държави-членки и не е лесно да се даде обяснение за това. Така например коригираните лихвени проценти за потребителски кредити за 1 до 5 години варират между 0, 21 % в Швеция и 12,12 % в Естония, като са налице разлики след отчитането на разходите за капитал.
  • Банкирането е особено проблематично що се отнася до възможността за сравняване на офертите и за лесно прехвърляне в друга банка, както и действителното прехвърляне. В сферата на банкирането на дребно през последните две години 11 % от ползвателите са сменили доставчиците си на услуги. Банките си са сменили едва 9 % от ползвателите на текущи сметки, а когато става дума за титуляри на ипотечни кредити или инвестиционни продукти процентът е все още едва 13 %.

Транспорт:

  • Потребителите, които използват градския и извънградския транспорт (автобусен, железопътен, трамваен) са най-недоволни и срещат най-много проблеми: от тези услуги са доволни по-малко от половината потребители. В основата на неудовлетворението от тези пазари са равнището на цените, привлекателността на търговските оферти, лесното закупуване и манталитета на потребителите.
  • Всеки четвърти потребител се е сблъскал с проблеми и е подал жалба.

Какво предстои?

От трите сектора, за които беше установено, че създават най-много проблеми на потребителите, за енергия потребителите харчат най-много средства (5,7 % от бюджета на домакинствата), като на електроенергията се дължи най-голямата част от техните разходи — 2,1 %. Към електроснабдяването на крайните потребители ще бъде насочено контролното изследване на пазара за 2009 г. за допълнително проучване на определени потребителски условия в домакинствата, например възможности за сравняване на оферти, нелоялни търговски практики и фактуриране.

Други основни заключения

В приложената информационна бележка са представени подробно всички резултати от индекса за развитието на пазарите на дребно. По-специално в него се посочва, че относителната важност на трансграничната търговия на дребно се е задържала на едно и също равнище. Делът на трансграничната търговия не показва увеличение от 2006 г. насам.

Бенчмаркингът на национално равнище се характеризира с големи различия между държавите-членки що се отнася до националната среда на потребителите, като са налице възможности за подобряване на правоприлагането и на механизма за обезщетяване.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar