Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Bryssel den 31 december 2009

Fiske: Ett nytt system för bättre fiskekontroll och bekämpning av olagligt fiske träder i kraft

Den 1 januari 2010 träder nya, strängare bestämmelser i kraft som ska förbättra det kontrollsystem som i dag tillämpas för EU:s gemensamma fiskeripolitik. Bestämmelserna ska ge EU och dess medlemsstater nya och effektiva verktyg för att skydda resurserna i våra hav mot skrupelfria operatörer, men ska också skydda de laglydiga yrkesfiskarnas näring mot den orättvisa konkurrens de annars skulle utsättas för. Det nya systemet ger yrkesfiskarna möjlighet att bedriva sin verksamhet på samma villkor i alla medlemsstater, utan förmånsbehandling för vissa länder, och utan incitament att fuska, eftersom ingen som fuskar längre kommer att gå straffri. Därigenom främjas en kultur av respekt för lagar och bestämmelser i hela fiskerisektorn.

De nya ramarna består av tre separata men sammanhängande förordningar: En förordning för att bekämpa olagligt och oreglerat fiske (IUU-förordningen) 1 , en förordning om fisketillstånd för EU-flottan när den opererar utanför EU-vatten 2 och en förordning om inrättandet av ett kontrollsystem för efterlevnaden av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken (kontrollförordningen) 3 .

EU:s kommissionär för fiskerifrågor, Joe Borg, välkomnade de nya bestämmelserna och sa: ”Det fanns tider då en skrupelfri minoritet bland yrkesfiskarna trodde att de alltid kunde tumma på reglerna eller till och med bryta mot dem utan några konsekvenser. De nya kontrollramarna för fiskeverksamheten gör slut på detta.”

För att en strategi ska vara effektiv måste man kontrollera att den efterlevs. Hittills har kontrollen av efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitiken varit ineffektiv, dyr, komplicerad och ofta verkningslös.

Samtidigt står olagligt fiske för cirka 10 miljarder euro per år, globalt, och IUU-fiske (olagligt, orapporterat och oreglerat fiske) är den näst största källan för fiskeriprodukter i världen. EU är en attraktiv marknad för IUU-operatörer, med stor efterfrågan efter exklusivare produkter. Här kan IUU-fångster lätt ”tvättas”, t.ex. genom bearbetning, eftersom det så uppenbart saknas mekanismer för att spåra produkter och identifiera fiskefartyg.

För att ta itu med detta problem föreslog kommissionen 2007/2008 att helt se över kontrollsystemet för EU-fisket och införa bestämmelser för att sätta stopp för IUU-fiske i hela världen.

Kampen mot olagligt fiske

Den nya IUU-förordningen kommer att göra det omöjligt för produkter från olaglig verksamhet att komma in på EU-marknaden, eftersom alla marina fiskeriprodukter som säljs till EU kommer att vara certifierade, och man kommer att kunna spåra deras ursprung. Ett omfattande system för fångstcertifiering kommer att garantera att fisk som fångas, landas, saluförs och säljs kan spåras i alla steg i processen, från nät till tallrik.

Förordningen inför också ett harmoniserat system av proportionella och avskräckande påföljder för att bekämpa överträdelser på ett effektivt sätt. Dessutom har EU-medborgarnas ansvarsskyldighet utvidgats så att de kan åtalas i sina hemland oberoende av var i världen de är verksamma.

I oktober fastställde kommissionen detaljerade genomförandebestämmelser 4 som ska underlätta för alla parter att införa det nya systemet. Sedan 2008 har kommissionen anordnat seminarier och informationsmöten för att hjälpa länder utanför EU att anpassa sig till de nya bestämmelserna.

Ansvarsfullt fiske utanför EU

I förordningen om fisketillstånd, som gäller sedan oktober 2008, fastställs gemensamma, sammanhängande ramar för EU-fartyg som fiskar utanför EU-vatten under avtal om fiskepartnerskap med tredjeländer, konventioner som undertecknats inom regionala fiskeriorganisationer eller enskilda avtal med tredjeländer. Därigenom föregår EU med gott exempel för sund förvaltning på internationell nivå, och visar att man menar allvar med att skydda världens hav.

Strängare och effektivare fiskekontroller

Den nya kontrollförordningen förstärker det spårbarhetssystem som infördes genom IUU-förordningen och innebär att modern teknik används för att spåra fiskeriprodukter i alla steg i marknadskedjan. Detta enklare, rättvisare, effektivare och billigare kontrollsystem kommer i slutändan att vara till fördel för alla, både de statliga förvaltningarna och operatörer och konsumenter.

Hittills var det olika påföljder för brott mot bestämmelserna i de olika länderna, vilket gjorde att det inte rådde lika villkor inom fiskerisektorn, och att operatörerna kunde utnyttja de olika påföljdsystemen. Från och med nu leder samma brott till samma påföljd oberoende av var det begås och oberoende av vilken nationalitet eller flagg den skyldige har. Dessutom införs genom förordningen ett poängsystem för allvarliga brott, som innebär att man till slut kan bli av med sin fiskelicens.

Mer information finns på följande adresser:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_sv.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_sv.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske.

2 :

Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/9

3 :

Rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, genom vilken förordningarna nr (EC) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008 och (EG) nr 1342/2008 ändras och förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 upphävs.

4 :

Kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske .


Side Bar