Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Bruselj, 31. decembra 2009

Ribištvo: Veljati bo začel nov sistem za boljši nadzor ribištva in boj proti nezakonitemu ribolovu

Sistem nadzora skupne ribiške politike Evropske unije bo od 1. januarja 2010 okrepljen, saj bo takrat začel veljati niz novih strogih predpisov. Ti bodo EU in državam članicam zagotovili nova in učinkovita sredstva za zaščito virov naših morij in oceanov pred brezvestnimi ribiškimi družbami, pa tudi za pomoč pri preživetju poštenim ribičem, ki bi sicer lahko postali žrtve nelojalne konkurence. Brez prednostnih obravnav v posameznih državah in skušnjav za goljufanje, saj kršitelji ne bodo mogli ubežati kaznim, bo novi sistem ribičem omogočil trgovanje pod istimi pogoji in s tem spodbujal kulturo spoštovanja predpisov v sektorju ribištva.

Novi okvir sestavljajo tri ločene, a med seboj povezane uredbe: uredba proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu 1 , uredba o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil EU zunaj voda EU 2 in uredba o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike 3 .

Evropski komisar za ribištvo Joe Borg je začetek veljavnosti novih predpisov pozdravil z besedami: „Bil je čas, ko je nenačelna manjšina ribičev ugotovila, da si lahko vedno prilagajajo pravila – ali jih preprosto kar kršijo – pa se jim zato nič ne zgodi. Novi okvir nadzora ribištva pomeni konec takemu načinu dela.“

Učinkovitost katere koli politike je v veliki meri odvisna od načina njenega izvrševanja. V primeru skupne ribiške politike je bil sistem izvrševanja do zdaj neučinkovit, drag in zapleten.

Poleg tega je nezakoniti ribolov na svetovni ravni vreden približno 10 milijard evrov na leto, zaradi česar je nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov drugi največji vir ribiških proizvodov na svetu.

EU je privlačen trg za tiste, ki ribarijo na nezakonit, neprijavljen in nereguliran način, saj je povpraševanje po proizvodih visokega cenovnega razreda veliko, za takim ulovom pa se zaradi očitnega pomanjkanja mehanizmov za sledenje proizvodov in identifikacijo ribiških plovil brez težav zabrišejo sledi.

Za rešitev teh problemov je Komisija v letih 2007 in 2008 predlagala popolno prenovo nadzornega sistema v ribištvu EU in sprejetje predpisov za zmanjšanje neza konitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova po svetu.

Boj proti nezakonitemu ribolovu

Nova uredba o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu bo preprečila dostop na trg EU proizvodom iz prepovedanih dejavnosti, saj bodo vsi proizvodi morskega ribištva, ki se prodajajo v EU, certificirani, slediti pa bo mogoče tudi njihovemu izvoru. S celovitim sistemom potrdil o ulovu bo na kateri koli stopnji od mreže do krožnika zagotovljeno sledenje izvora ulovljenih rib, ki jih pripeljejo na kopno, dajo na trg in prodajo.

Uredba za učinkovit boj proti kršitvam vzpostavlja tudi harmoniziran sistem sorazmernih in odvračilnih sankcij. Poleg tega se je odgovornost prebivalcev EU razširila, saj se lahko v domači državi proti njim uvede sodni pregon, ne glede na kraj njihovega delovanja kjer koli po svetu.

Komisija je oktobra sprejela podrobna pravila za izvajanje 4 , ki bodo zainteresiranim stranem olajšala prehod na novi sistem. Komisija za pomoč državam nečlanicam EU pri prilagajanju na nove zahteve od leta 2008 izvaja seminarje in informativne sestanke.

Odgovoren ribolov zunaj EU

Uredba o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti, ki velja od oktobra 2008, vzpostavlja enoten in uskla jen okvir za plovila EU, ki v okviru sporazumov o partnerstvu v ribiškem sektorju, podpisanih konvencij v regionalnih ribiških organizacijah ali zasebnih sporazumov s tretjimi državami ribarijo zunaj voda EU. S tem EU predstavlja zgled dobrega upravljanja na mednarodni ravni in dokazuje, da z zaščito morij in oceanov po vsem svetu misli resno.

Strožji in bolj učinkovit nadzor v ribištvu

Nova uredba o nadzoru je v oporo sistemu sledljivosti, ki je bil uveden z uredbo o preprečevanju nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za sledenje ribiških proizvodov po vsej tržni verigi pa vključuje uporabo sodobnih tehnologij. Ta preprostejši, pravičnejši, učinkovitejši in cenejši sistem nadzora bo koristil vsem stranem, tako državnim upravam kot tudi gospodarskim subjektom in potrošnikom.

Doslej so se kazni za kršenje predpisov med državami razlikovale, zato vsi udeleženci v ribiškem sektorju niso bili v enakovrednem položaju in so lahko izkoriščali prednosti različnih kazenskih sistemov. Odslej pa se bo enak prekršek kaznoval z enako kaznijo, ne glede na to, kje se zgodi, katero državljanstvo ima ribič in pod katero zastavo pluje. Nova uredba uvaja tudi točkovni sistem za resne kršitve, po katerem se lahko kršiteljem ribolovno dovoljenje na koncu tudi odvzame.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova.

2 :

Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94.

3 :

Uredba Sveta o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike in spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006.

4 :

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje.


Side Bar