Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

V Bruseli 31. decembra 2009

EMBARGO: 31/12/2009 – 9.00

Rybné hospodárstvo: Nadobudnutie účinnosti nového systému na lepšiu kontrolu rybného hospodárstva a boj proti nezákonnému rybolovu

Dňa 1. januára 2010 nadobudne účinnosť súbor nových, silných pravidiel s cieľom posilniť kontrolný systém spoločnej rybárskej politiky Európskej únie. Tieto pravidlá poskytnú EÚ a jej členským štátom nové a účinné nástroje nie len na ochranu zdrojov našich morí a oceánov pred bezohľadnými hospodárskymi subjektmi, ale aj na ochranu živobytia poctivých rybárov, ktorí by inak boli vystavení nespravodlivej hospodárskej súťaži. Nový systém umožní rybárom prevádzkovať obchod za rovnakých podmienok, čím podporí kultúru dodržiavania predpisov v celom odvetví rybného hospodárstva, a to bez zvýhodňovania v rámci jednotlivých krajín a bez reálneho pokušenia podvádzať, pretože páchatelia nevyviaznu beztrestne.

Nový rámec tvoria tri samostatné, avšak prepojené nariadenia: Nariadenie tvoriace právny základ boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (nariadenie o NNN rybolove) 1 , nariadenie o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel EÚ mimo vôd EÚ 2 a nariadenie, ktorým sa zriaďuje systém kontroly na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (nariadenie o kontrole) 3 .

Európsky komisár pre rybné hospodárstvo Joe Borg vítajúc nadobudnutie účinnosti nových pravidiel povedal: „Boli časy, keď si bezzásadová menšina rybárov myslela, že môže nepretržite ohýbať pravidlá – alebo ich otvorene porušovať – a prepečie sa jej to. Tento nový rámec kontroly rybného hospodárstva tomu zabráni“.

Účinnosť politiky do veľkej miery závisí od spôsobu jej presadzovania. V prípade spoločnej rybárskej politiky bol systém presadzovania doteraz neúčinný, nákladný, zložitý a neefektívny.

Nezákonné rybolovné postupy pritom dosahujú celosvetovo hodnotu približne 10 miliárd EUR ročne, čím NNN rybolov posúvajú na druhé miesto vo svetovom rebríčku, pokiaľ ide o veľkosť zdroja produktov rybolovu. EÚ je atraktívnym trhom pre subjekty vykonávajúce NNN rybolov. Je tu vysoký dopyt po produktoch vysokej kvality a NNN úlovok možno s ľahkosťou „preprať“ napr. prostredníctvom spracovania, keďže zreteľne chýba mechanizmus na vysledovanie produktov a identifikáciu plavidiel.

Ako odpoveď na tieto výzvy navrhla Komisia v rokoch 2007/2008 úplnú očistu kontrolného systému v rybnom hospodárstve EÚ a zavedenie pravidiel na celosvetové potláčanie NNN rybolovu.

Boj proti nezákonnému rybolovu

Nové nariadenie o NNN rybolove ukončí umiestňovanie čiernych produktov na trh EÚ, pretože všetky produkty morského rybolovu, s ktorými sa v EÚ obchoduje, budú mať osvedčenie a budú vysledovateľné. Komplexným systémom na osvedčovanie úlovkov sa zabezpečí, že rybu, ktorá bola chytená, vyložená, uvedená na trh a predaná, možno vysledovať v ktorejkoľvek fáze tohto procesu – počnúc sieťou a končiac tanierom.

S cieľom účinne bojovať proti porušovaniu práva sa týmto nariadením takisto zavádza harmonizovaný systém primeraných a odstrašujúcich sankcií. Okrem toho sa rozšírila zodpovednosť štátnych príslušníkov členských štátov EÚ tak, že môžu byť stíhaní doma, bez ohľadu na to, kde vo svete vykonávajú svoju hospodársku činnosť.

Komisia v októbri ustanovila podrobné pravidlá vykonávania 4 , ktoré by jednotlivým stranám mali uľahčiť prechod na nový systém. Od roku 2008 Komisia organizuje semináre a informačné stretnutia, aby pomohla krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, prispôsobiť sa novým požiadavkám.

Zodpovedný rybolov mimo vôd EÚ

V nariadení o oprávneniach na rybolovné činnosti, ktoré je účinné od októbra 2008, sa na základe Dohôd o partnerstve v odvetví rybolovu, dohovorov podpísaných v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva alebo súkromných dohôd s tretími krajinami ustanovuje jednotný, koherentný rámec pre rybárske plavidlá EÚ loviace mimo vôd EÚ. EÚ dáva uvedeným nariadením dobrý príklad správneho riadenia na medzinárodnej úrovni a ukazuje svoje odhodlanie chrániť moria a oceány na celom svete.

Silnejšie a účinnejšie kontroly rybného hospodárstva

Nové nariadenie o kontrole je podporou systému vysledovateľnosti zavedeného nariadením o NNN rybolove a využíva modernú techniku na sledovanie produktov rybolovu počas všetkých krokov trhového reťazca. Jednoduchší, férovejší, účinnejší a menej nákladný kontrolný systém prinesie nakoniec úžitok všetkým dotknutým stranám, od vládnych správnych orgánov až po hospodárske subjekty a spotrebiteľov. Doteraz sa tresty za porušenie pravidiel líšili v jednotlivých krajinách, takže v odvetví rybného hospodárstva neexistovali rovnaké pravidlá hry a hospodárske subjekty mali možnosť využívať výhody rôznych systémov sankcií. Odteraz však rovnaké porušenie pravidiel bude mať za následok rovnakú sankciu, bez ohľadu na miesto, kde sa stane, a štátnu príslušnosť rybára alebo vlajku lode. Okrem toho sa v novom nariadení zavádza bodový systém v prípade vážnych porušení práva, čo môže viesť nakoniec k tomu, že páchateľ stratí povolenie na rybolov.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie.

2 :

Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94.

3 :

Nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006.

4 :

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1010/2009 z  22. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie .


Side Bar