Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Bruksela, dnia 31 grudnia 2009 r.

Rybołówstwo: wchodzi w życie nowy system pozwalający lepiej kontrolować połowy i zwalczać nielegalne połowy

Dnia 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie nowe, bardziej rygorystyczne przepisy usprawniające system kontroli w ramach wspólnej polityki rybołówstwa UE. Przepisy te dadzą UE i państwom członkowskim nowe i skuteczne narzędzia służące nie tylko ochronie zasobów naszych mórz i oceanów przed pozbawionymi skrupułów przedsiębiorcami, ale także ochronie źródeł utrzymania uczciwych rybaków, którzy w przeciwnym razie musieliby walczyć z nieuczciwą konkurencją. Nowy system, ustanawiający jednolite zasady traktowania w poszczególnych krajach i zniechęcający do oszustw (osoby łamiące prawo nie będą w stanie uniknąć kary), pozwoli rybakom handlować na tych samych warunkach, promując równocześnie kulturę praworządności w całym sektorze rybołówstwa.

Na nowe przepisy składają się trzy odrębne, choć powiązane ze sobą rozporządzenia: rozporządzenie zapobiegające nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom („ rozporządzenie IUU ”) 1 , rozporządzenie dotyczące upoważnień połowowych dla unijnej floty poza wodami terytorialnymi UE 2 oraz rozporządzenie ustanawiające system kontroli zapewniający przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa („ rozporządzenie kontrolne ”) 3 .

Ogłaszając wejście w życie nowych przepisów europejski komisarz ds. rybołówstwa, Joe Borg powiedział: „Swego czasu pozbawieni skrupułów rybacy, stanowiący jednak mniejszość, przekonani byli, że mogą dokonywać połowów obchodząc obowiązujące prawo lub wręcz je łamiąc. Nowy system kontroli połowów kładzie kres takim praktykom”.

Skuteczność prawa zależy w dużym stopniu od sposobu jego egzekwowania. W przypadku wspólnej polityki rybołówstwa system egzekwowania prawa był do tej pory nieskuteczny, kosztowny, skomplikowany i mało wydajny.

Równocześnie wartość nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na świecie szacuje się łącznie na 10 mln euro rocznie, co plasuje je na drugim miejscu, jeśli chodzi o zaopatrzenie rynku w produkty rybołówstwa. UE jest atrakcyjnym rynkiem dla podmiotów prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy, gdzie popyt na wysokiej klasy produkty jest wysoki, a tego typu połowy można łatwo zalegalizować, na przykład w przetwórstwie dzięki rażącemu brakowi mechanizmów pozwalających na śledzenie produktów i identyfikowanie statków rybackich.

Aby sprostać tym wyzwaniom Komisja zaproponowała w latach 2007-2008 kompleksową zmianę systemu kontroli w rybołówstwie UE i wprowadzenie przepisów ograniczających nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy na całym świecie.

Zwalczanie nielegalnych połowów

Nowe rozporządzenie IUU zablokuje dostęp produktów pochodzących z nielegalnych źródeł do unijnego rynku, gdyż wszystkie produkty rybołówstwa morskiego dopuszczone do obrotu w UE będą certyfikowane i możliwe będzie określenie ich pochodzenia. Kompleksowy system certyfikacji połowów zagwarantuje, że będzie można monitorować każdy etap drogi złowionych, sprowadzonych na ląd, wprowadzonych na rynek i sprzedanych ryb – od sieci do talerza.

Aby skutecznie walczyć z nadużyciami, rozporządzenie wprowadza także jednolity system proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Ponadto rozszerzono odpowiedzialność obywateli UE, tak aby mogli oni odpowiadać za swoje czyny w kraju ojczystym, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności w świecie.

W październiku Komisja ustanowiła szczegółowe przepisy wykonawcze 4 , które powinny ułatwić stronom przejście do nowego systemu. Od 2008 r. Komisja organizuje seminaria i spotkania informacyjne, aby pomóc krajom spoza UE w dostosowaniu się do nowych wymogów.

Odpowiedzialne połowy poza UE

Rozporządzenie dotyczące upoważnień połowowych, ustanawia od października 2008 r. jednolite i spójne ramy prawne dla unijnych statków rybackich dokonujących połowów poza wodami UE na podstawie umów o partnerstwie w sprawie połowów, konwencji podpisanych z regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa lub prywatnych umów z państwami trzecimi. Tym sposobem UE daje dobry przykład solidnego zarządzania na poziomie międzynarodowym i pokazuje, że poważnie traktuje kwestię ochrony mórz i oceanów na całym świecie.

Bardziej rygorystyczna i lepsza kontrola połowów

Nowe rozporządzenie kontrolne potwierdza system identyfikowalności wprowadzony przez rozporządzenie IUU i wykorzystuje nowoczesne technologie do monitorowania produktów rybołówstwa na każdym etapie łańcucha dostaw. System ten, który jest prostszy, sprawiedliwszy i tańszy, docelowo przyniesie korzyści wszystkim zainteresowanym, począwszy od administracji państwowej, a skończywszy na przedsiębiorcach i konsumentach.

Dotychczas kary za złamanie przepisów różniły się w poszczególnych krajach, burząc w sektorze rybołówstwa zasadę równych reguł gry i umożliwiając przedsiębiorcom wykorzystywanie różnic wynikających z różnic w systemach karnych. Jednak od tej chwili to samo wykroczenie podlegać będzie takim samym sankcjom, niezależnie od miejsca jego popełnienia i narodowości rybaka, czy też bandery jego statku. Ponadto nowe rozporządzenie wprowadza system punktowy za poważne wykroczenia, który docelowo skutkować będzie odebraniem przestępcy licencji na połowy.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania.

2 :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 i (WE) nr 1627/94 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 3317/9.

3 :

Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 i (WE) nr 1966/2006.

4 :

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania .


Side Bar