Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Brussel, 31 december 2009

Visserij: i nwerkingtreding van een nieuwe regeling voor betere visserijcontrole en efficiëntere maatregelen tegen illegale visserij

Op 1 januari 2010 treedt een reeks nieuwe, stringentere voorschriften in werking die de controleregeling van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU moeten versterken. Hiermee krijgen de EU en haar lidstaten nieuwe en krachtige instrumenten ter beschikking om de rijkdommen van de zeeën en oceanen te beschermen tegen marktdeelnemers die een loopje nemen met de wet, en om vissers die hun boterham in alle eerlijkheid verdienen, te behoeden voor oneerlijke concurrentie. De nieuwe regeling maakt een einde aan preferentiële behandelingen voor het ene of het andere land en aan de verleiding de regels van het spel met de voeten te treden (omdat overtreders nu wel degelijk worden afgestraft)). Ze vormt met andere woorden een kader waarin vissers hun werk tegen dezelfde, voor iedereen geldende voorwaarden kunnen doen en waarin een cultuur van naleving in de hele visserijsector wordt gestimuleerd.

Het nieuwe kader bestaat uit drie afzonderlijke, met elkaar verbonden verordeningen . De eerste verordening behelst de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO‑visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen 1 ; de tweede betreft machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren 2 ; de derde heeft betrekking op de invoering van een controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen (de zogenaamde controleverordening) 3 .

Europees commissaris voor Visserij, Joe Borg, drukt zijn tevredenheid over de invoering van de nieuwe voorschriften als volgt uit: “Deze nieuwe visserijcontroleregeling maakt een einde aan een tijdperk waarin een minderheid van vissers zonder scrupules aldoor op zoek ging naar de mazen in het net om de regels in hun voordeel om te buigen - of flagrant te overtreden - en daarmee bovendien ongestraft wegkwamen.”

De doeltreffendheid van om het even welk beleid hangt in hoge mate af van de manier waarop het wordt gehandhaafd. Wat het gemeenschappelijk visserijbeleid betreft, is het handhavingssysteem tot dusverre onefficiënt, duur, gecompliceerd en ondoeltreffend gebleken.

En dat in een sector waar de illegale visserij op wereldschaal ca. 10 miljard euro per jaar waard is en de op één na grootste bron van visserijproducten vormt. De EU is een aantrekkelijke markt voor IOO‑marktdeelnemers: niet alleen is de vraag naar hoogwaardige producten er groot, IOO‑vangsten kunnen via verwerking bovendien makkelijk worden “witgewassen” vanwege het opvallende gebrek aan mechanismen om producten te traceren en vissersvaartuigen te identificeren.

Om deze problemen het hoofd te bieden, heeft de Commissie in 2007/2008 voorgesteld de controleregeling in de EU‑visserij op de schop te nemen en voorschriften in te voeren om de strijd tegen de IOO‑visserij in de hele wereld aan te binden.

Bestrijding van illegale visserij

Op grond van de nieuwe IOO‑verordening worden alle mariene visserijproducten die met de EU worden verhandeld, gecertificeerd zodat hun oorsprong traceerbaar is. Producten die afkomstig zijn van illegale activiteiten, krijgen bijgevolg geen toegang meer tot de EU‑markt. Bovendien moet een omvattende vangstcertificeringsregeling ervoor zorgen dat de gevangen, aangelande, in de handel gebrachte en verkochte vis in elke fase van het proces van net tot bord kan worden getraceerd.

Met het oog op een doeltreffende bestrijding van inbreuken is in de verordening een geharmoniseerd systeem van evenredige en ontradende sancties ingevoerd. De verantwoordingsplicht van EU‑burgers is uitgebreid, zodat deze in hun thuisland kunnen worden vervolgd, ongeacht waar ter wereld zij hun activiteiten uitvoeren.

In oktober heeft de Commissie uitvoeringsvoorschriften 4 vastgesteld om het de verschillende partijen makkelijker te maken naar de nieuwe regeling over te schakelen. Sinds 2008 heeft de Commissie studiebijeenkomsten en informatiesessies gehouden om niet tot de EU behorende landen te helpen zich aan de nieuwe vereisten aan te passen.

Verantwoorde visserij buiten de EU

In de verordening betreffende de machtigingen, die sinds oktober 2008 van kracht is, is een coherent kader vastgesteld voor EU‑vissersvaartuigen die buiten de wateren van de EU vissen in het kader van visserijpartnerschapsovereenkomsten, verdragen met regionale visserijorganisaties of particuliere overeenkomsten met derde landen. Hiermee geeft de EU blijk van haar gehechtheid aan een mondiale bescherming van zeeën en oceanen en zet zij de toon voor gezond beheer op internationaal niveau.

Striktere en efficiëntere visserijcontroles

De nieuwe controleverordening moet het traceerbaarheidssysteem dat bij de IOO‑verordening is ingevoerd, versterken aan de hand van moderne technologieën voor het traceren van visserijproducten in elke fase van de afzetketen. Dit eenvoudiger, billijker, efficiënter en goedkoper controlesysteem zal uiteindelijk vruchten afwerpen voor alle betrokken partijen, van overheidsinstanties over marktdeelnemers tot consumenten.

Tot dusverre verschilden de sancties voor inbreuken op de regelgeving van land tot land. Daardoor konden de vissers niet van een gelijk speelveld vertrekken en werd de deur opengezet voor marktdeelnemers die van de verschillen tussen de sanctiesystemen wilden profiteren. Vanaf nu staat tegenover een bepaalde inbreuk overal dezelfde sanctie, ongeacht de nationaliteit van de vissers of de vlaggenstaat van hun vaartuig. Tot slot wordt bij de nieuwe verordening een puntensysteem voor ernstige inbreuken ingevoerd op grond waarvan een visser die de voorschriften niet naleeft, in laatste instantie zijn vismachtiging kan verliezen.

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_nl.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_nl.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_nl.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.

2 :

Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad van 29 september 2008 betreffende machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren en de toegang van vaartuigen van derde landen tot de communautaire wateren, en houdende wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93 en (EG) nr. 1627/94 en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 3317/94.

3 :

Verordening van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006.

4 :

Verordening (EG) nr. 1010/2009 van de Commissie van 22 oktober 2009 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen.


Side Bar