Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Briselē, 2009. gada 31. decembrī

Zivsaimniecība — spēkā stājas jauna sistēma labākai zvejas kontrolei un nelegālās zvejas apkarošanai

2010. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauni, stingrāki noteikumi, kas balstīs Eiropas Savienības kopējās zivsaimniecības politikas kontroles sistēmu. Tādējādi Eiropas Savienības un tās dalībvalstu rīcībā tiks nodoti jauni spēcīgi instrumenti, kas palīdzēs ne vien aizsargāt mūsu jūru un okeānu resursus no negodīgas peļņas tīkotājiem, bet arī nodrošināt iztikas līdzekļus godīgiem zvejniekiem, kuri citādi būtu pakļauti netaisnīgai konkurencei. Saskaņā ar jauno sistēmu nevienai valstij netiks piešķirtas nekādas priekšrocības un krāpšanās nešķitīs īpaši vilinoša, jo likumpārkāpējiem nebūs ļauts izsprukt nesodītiem. Visi zvejnieki tagad varēs veikt savu darbu ar vienādiem nosacījumiem, un tādējādi tiks veicināta „noteikumu ievērošanas kultūra" visā zvejniecības nozarē.

Jaunā sistēma aptver trīs atsevišķas, savstarpēji papildinošas regulas — regulu nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanai (NNN zvejas regula) 1 , regulu par zvejas atļaujām ES zvejas kuģiem, kas darbojas ārpus ES ūdeņiem 2 , un regulu, ar ko izveido kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (Kontroles regula) 3 .

Paužot gandarījumu par jauno noteikumu stāšanos spēkā, Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Džo Borgs sacīja: “Bija laiki, kad daži bezatbildīgi zvejnieki iedomājās, ka varēs vienmēr interpretēt noteikumus savā labā vai arī pavisam atklāti tos pārkāpt un palikt nesodīti. Jaunā zvejas kontroles sistēma tam pieliks punktu.”

Katra pasākuma efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, kā to īsteno. Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas darbs līdz šim ir izrādījies neefektīvs, dārgs, sarežģīts un neauglīgs.

Nelegālā zvejā visā pasaulē ik gadu tiek nopelnīti aptuveni 10 miljardi eiro — tātad nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja ir pasaulē otrais lielākais zvejas produktu piegādes avots. Eiropas Savienība NNN zvejai ir pievilcīgs tirgus — pieprasījums pēc augstvērtīgiem zvejas produktiem tajā ir liels un NNN nozveju iespējams viegli “atmazgāt”, piemēram, veicot zvejas produktu apstrādi. Tas tāpēc, ka ES acīmredzami trūkst mehānismu produktu izsekošanai un zvejas kuģu identificēšanai.

Tādēļ Komisija 2007.-2008. gadā ierosināja pilnībā reformēt ES zvejas kontroles sistēmu un ieviest noteikumus, kas palīdzētu iegrožot NNN zveju visā pasaulē.

Nelegālās zvejas apkarošana

Jaunā NNN zvejas regula gādās par to, lai nelegālās zvejā iegūti produkti nevarētu iekļūt ES tirgū, jo visi Eiropas Savienībā tirgotie jūras zvejniecības produkti tiks sertificēti un būs iespējams noteikt to izcelsmi. Plaša nozvejas sertificēšanas sistēma nodrošinās, ka zivīm, kuras tiks nozvejotas, izkrautas, laistas tirgū un pārdotas, būs iespējams izsekot visa procesa gaitā — no tīkla līdz patērētāja šķīvim.

Lai efektīvi cīnītos pret pārkāpumiem, ar regulu tiek ieviesta arī saskaņota sistēma samērīgām un preventīvām sankcijām. Turklāt ir paplašināta ES valstspiederīgo atbildības sfēra, tādējādi par pārkāpumiem tiem var nākties atbildēt s avā valstī neatkarīgi no vietas, kur tikušas veiktas zvejas darbības.

Komisija oktobrī nāca klajā ar sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem 4 , kuriem jāatvieglo pāreja uz jauno sistēmu. Kopš 2008. gada Komisija organizē seminārus un informatīvus pasākumus, lai palīdzētu valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, pielāgoties jaunajām prasībām.

Atbildīga zvejniecība ārpus ES

Ar regulu par zvejas atļaujām, kura stājās spēkā 2008. gada oktobrī, tika izveidots vienots, saskanīgs regulējums ES kuģiem, kuri zvejo ārpus ES ūdeņiem saskaņā ar zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem, kopā ar reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām parakstītām konvencijām vai individuāliem nolīgumiem ar trešajām valstīm. Tādējādi ES rāda labu piemēru pareizas pārvaldības veikšanai starptautiskā mērogā un apliecina, ka ir nopietni apņēmusies piedalīties jūru un okeānu aizsardzībā visā pasaulē.

Stingrāka un efektīvāka zvejas kontrole

Jaunajā Kontroles regulā ir stiprināta ar NNN zvejas regulu ieviestās izsekojamības sistēmas darbība un paredzēts izmantot modernās tehnoloģijas, kas palīdz izsekot zvejas produktus katrā tirgus ķēdes posmā. Šī kontroles sistēma, kura būs vienkāršāka, taisnīgāka, efektīvāka un lētāka, patiešām nāks par labu visām iesaistītajām pusēm, sākot no valsts pārvaldes iestādēm līdz pat uzņēmumiem un patērētājiem.

Līdz šim par noteikumu pārkāpumiem paredzētie soda mēri dažādās valstīs atšķīrās. Tādējādi konkurences apstākļi zvejniecības nozarē nebija līdzvērtīgi, un pastāvēja iespēja izmantot savā labā atšķirības sankciju sistēmās.

Tagad vienam un tam pašam pārkāpumam tiks piemērotas vienas un tās pašas sankcijas, lai kur tas nebūtu noticis un lai kāda nebūtu zvejnieka valstspiederība vai kuģa karoga valsts. Turklāt ar jauno regulu tiek ieviesta nopietniem pārkāpumiem piemērojama punktu sistēma, kura paredz, ka pārkāpējiem var nākties šķirties no savas zvejas atļaujas.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

2 :

Padomes 2008. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93 un (EK) Nr. 1627/94 un atceļ Regulu (EK) Nr. 3317/94.

3 :

Padomes regula, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008, (EK) Nr. 1342/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006.

4 :

KOMISIJAS 2009. gada 22. oktobra REGULA (EK) Nr. 1010/2009, ar ko paredz sīki izstrādātu kārtību, kādā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju .


Side Bar