Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Briuselis, 2009 m. gruodžio 31 d.

Žuvininkystė. Įsigalioja nauja žuvininkystės kontrolės ir kovos su neteisėta žvejyba sistema

2010 m. sausio 1 d. įsigalios naujos taisyklės, kuriomis siekiama sugriežtinti Europos Sąjungos bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą. Šiomis taisyklėmis ES ir jos valstybėms narėms sudaromos sąlygos taikyti naujas veiksmingas priemones, skirtas ne tik jūrų ir vandenynų ištekliams apsaugoti nuo nesąžiningų veiklos vykdytojų, bet ir užtikrinti, kad sąžiningi žvejai dėl nesąžiningos konkurencijos neprarastų pragyvenimo šaltinio. Naująja sistema visoms šalims be išimties sudaromos vienodos sąlygos ir užtikrinama, kad nebūtų pagundos sukčiauti, – pažeidėjams nebus galimybės išsisukti. Šia sistema užtikrinamos vienodos žvejų darbo sąlygos ir skatinama laikytis taisyklių visame žuvininkystės sektoriuje.

Naujoji sistema grindžiama trimis atskirais, bet susijusiais reglamentais: reglamentu, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai (NNN reglamentas) 1 , reglamentu dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų 2 ir reglamentu, kuriuo nustatoma kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių (Kontrolės reglamentas) 3 .

Džiaugdamasis, kad netrukus įsigalios naujosios taisyklės, už žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas sakė: „Kai kurie žvejai, supratę, kad taisykles galima pažeidinėti ar paprasčiausiai jų nesilaikyti ir likti nenubaustiems, tuo nuolat naudojosi. Naujoji žuvininkystės kontrolės sistema užkirs tam kelią.“

Visų politikos krypčių veiksmingumas labai priklauso nuo to, kokios priemonės pasirenkamos joms įgyvendinti. Iki šiol taikyta Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo sistema buvo neveiksminga, brangi, paini ir nedavė lauktų rezultatų.

Kasmet visame pasaulyje neteisėtai sužvejojama žuvų už apytikriai 10 mlrd. eurų, o neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba yra antras pagal dydį žuvininkystės produktų šaltinis pasaulyje. NNN žvejyba besiverčiantiems ekonominės veiklos vykdytojams ES rinka patraukli tuo, kad joje didelė prabangos produktų paklausa, o neteisėtai sužvejotas žuvis galima nesunkiai realizuoti, pavyzdžiui, perdirbant, nes akivaizdžiai trūksta mechanizmų, kurie padėtų atsekti produktus ir atpažinti žvejybos laivus.

Norėdama išspręsti šias problemas, 2007–2008 m. Komisija pasiūlė nuodugniai peržiūrėti ES žuvininkystės kontrolės sistemą ir nustatyti taisykles, pažabosiančias NNN žvejybą visame pasaulyje.

Kova su neteisėta žvejyba

Taikant naująjį NNN reglamentą, su neteisėta veikla susiję produktai nepateks į ES rinką, nes visi ES rinkai teikiami jūrų žuvininkystės produktai bus sertifikuoti, o jų kilmė – nesunkiai atsekama. Išsamia sužvejotų žuvų kiekio sertifikavimo sistema bus užtikrinta, kad sužvejotų, iškrautų, rinkai teikiamų ir parduodamų žuvų kilmė būtų atsekama bet kuriuo etapu – nuo tinklo iki lėkštės.

Siekiant sėkmingai kovoti su pažeidėjais, reglamente nustatyta suderinta proporcingų atgrasomųjų sankcijų sistema. Be to, ES piliečių atskaitomybė išplėsta tiek, kad dabar jie gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn savo šalyje, net jei veiklą vykdo kitoje pasaulio šalyje.

Spalį Komisija nustatė išsamias reglamento įgyvendinimo taisykles 4 , kurios turėtų padėti susijusioms šalims lengviau pereiti prie naujosios sistemos. Siekdama padėti ES nepriklausančioms šalims prisitaikyti prie naujų reikalavimų, nuo 2008 m. Komisija rengia seminarus ir informacinius susitikimus.

Atsakinga žvejyba už ES ribų

Nuo 2008 m. spalio mėn. galiojančiu Žvejybos leidimų reglamentu nustatyta bendra suderinta sistema, skirta ES laivams, žvejojantiems ne ES vandenyse pagal žuvininkystės partnerystės susitarimus, regioninių žuvininkystės organizacijų pasirašytas konvencijas ir privačius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Taip ES rodo gerą veiksmingo tarptautinio valdymo pavyzdį ir savo rimtą požiūrį į jūrų ir vandenynų apsaugą visame pasaulyje.

Griežtesnė ir veiksmingesnė žuvininkystės kontrolė

Naujuoju Kontrolės reglamentu stiprinama NNN reglamentu nustatyta atsekamumo sistema, be to, kad būtų galima atsekti žuvininkystės produktus visoje rinkos grandinėje, reglamente numatyta naudoti šiuolaikines technologijas. Ši paprastesnė, sąžiningesnė, veiksmingesnė ir pigesnė kontrolės sistema bus naudinga visiems – tiek vyriausybės administracijoms, tiek ekonominės veiklos vykdytojams ir vartotojams.

Iki šiol skirtingose šalyse už taisyklių nesilaikymą buvo taikomos skirtingos nuobaudos. Tai trukdė užtikrinti visiems vienodas sąlygas, o ekonominės veiklos vykdytojai tokia nuobaudų įvairove galėjo naudotis. Tačiau nuo šiol už tą patį pažeidimą bus taikomos vienodos sankcijos, nesvarbu, kur jis padarytas, kokia pažeidimą padariusio žvejo pilietybė ar su kokios šalies vėliava plaukioja laivas. Be to, naujuoju reglamentu nustatyta už šiurkščius pažeidimus taikytina baudos taškų sistema, o tai reiškia, kad pažeidėjai gali netekti žvejybos licencijų.

Išsamesnė informacija

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

2 :

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94.

3 :

Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008 ir (EB) Nr. 1342/2008 ir kuriuo panaikinami reglamentai (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006.

4 :

2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisyklės.


Side Bar