Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/2002

Bryssel 31. joulukuuta 2009

Uusi järjestelmä tehostamaan kalastuksen valvontaa ja laittoman kalastuksen torjuntaa

Euroopan unionin yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettava valvontajärjestelmä tehostuu 1. tammikuuta 2010 voimaan tulevien uusien tiukkojen sääntöjen ansiosta. Säännöt antavat EU:lle ja sen jäsenvaltioille uudet tehokkaat keinot merten luonnonvarojen suojaamiseksi piittaamattomalta toiminnalta. Lisäksi ne turvaavat sellaisten rehtien kalastajien toimeentulon, jotka ilman näitä sääntöjä joutuisivat epäoikeudenmukaiseen kilpailutilanteeseen. Yksikään maa ei saa uudessa järjestelmässä erityiskohtelua, ja rikkomuksista seuraa aina rangaistus. Järjestelmä antaa kalastajille mahdollisuuden harjoittaa elinkeinoaan tasavertaisin edellytyksin ja parantaa tällä tavoin sääntöjen noudattamista koko kalastusalalla.

Uusi järjestelmä koostuu seuraavista kolmesta erillisestä mutta toisiinsa sidoksissa olevasta asetuksesta: asetus laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi (LIS-asetus) 1 , asetus EU:n laivastolle myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella 2 ja asetus yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi luotavasta valvontajärjestelmästä (valvonta-asetus) 3 .

Kalastuksesta vastaava komissaari Joe Borg kommentoi uusien sääntöjen voimaantuloa seuraavasti: "Aikoinaan pieni häikäilemättömien kalastajien joukko havaitsi pystyvänsä kiertämään sääntöjä – tai suorastaan rikkomaan niitä – ja selviävänsä seuraamuksitta. Uusi kalastuksen valvontajärjestelmä panee pisteen tällaiselle toiminnalle."

Minkä tahansa politiikan tehokkuus riippuu suuressa määrin siitä, miten se pannaan täytäntöön. Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanojärjestelmä on tähän mennessä ollut tehoton, kallis, monimutkainen ja tulokseton.

Samaan aikaan laittomien kalastuskäytäntöjen maailmanlaajuinen tuotto on noin 10 miljardia euroa vuodessa, eli LIS-kalastus on maailman toiseksi suurin kalastustuotteiden lähde. Koska laatutuotteiden kysyntä on EU:ssa suurta ja LIS-saaliit voidaan helposti naamioida esimerkiksi jalostuksen avulla, LIS-kalastuksen harjoittajat kokevat EU:n markkinat houkutteleviksi, sillä tuotteiden jäljittämiseen ja kalastusalusten tunnistamiseen tarvittavat mekanismit ovat EU:ssa selkeästi puutteelliset.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi komissio ehdotti kaudella 2007/2008 EU:n kalastuksen valvontajärjestelmän perinpohjaista tarkistusta ja maailmanlaajuista LIS-kalastusta hillitsevien sääntöjen käyttöön ottamista.

Laittoman kalastuksen torjuminen

Uudella LIS-asetuksella estetään laittomasta kalastuksesta saatujen tuotteiden pääsy EU:n markkinoille, koska kaikki EU:ssa myydyt merikalastustuotteet sertifioidaan ja niiden alkuperä voidaan jäljittää. Kattavalla saaliiden sertifiointijärjestelmällä varmistetaan, että pyydetyt, puretut, markkinoille saatetut ja myydyt kalat voidaan jäljittää missä tahansa ketjun vaiheessa – mereltä kuluttajan ruokapöytään.

Jotta rikkomuksia voitaisiin torjua tehokkaasti, asetuksessa otetaan käyttöön myös yhdenmukaistettu oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten järjestelmä. EU:n kansalaisten tilivelvollisuutta on niin ikään laajennettu siten, että heidät voidaan asettaa syytteeseen kotimaassaan riippumatta siitä, missä päin maailmaa he toimintaansa harjoittavat.

Komissio vahvisti lokakuussa yksityiskohtaiset soveltamissäännöt 4 , joiden pitäisi helpottaa osapuolten siirtymistä uuteen järjestelmään. Komissio on järjestänyt vuodesta 2008 alkaen seminaareja ja tiedotustilaisuuksia, joiden tarkoituksena on auttaa EU:n ulkopuolisia maita mukautumaan uusiin vaatimuksiin.

Vastuullinen kalastus EU:n ulkopuolella

Lokakuussa 2008 voimaan tulleessa kalastuslupia koskevassa asetuksessa vahvistetaan yhtenäinen toimintakehys EU:n aluksille, jotka kalastavat EU:n vesien ulkopuolella kalastuskumppanuussopimusten, alueellisten kalastusjärjestöjen kanssa allekirjoitettujen yleissopimusten tai kolmansien maiden kanssa tehtyjen erityissopimusten nojalla. Asetuksen myötä EU näyttää hyvää esimerkkiä kansainvälisellä tasolla toteutettavasta moitteettomasta hallinnosta ja osoittaa olevansa tosissaan koko maailman merten suojeluun liittyvissä pyrkimyksissään.

Entistä tiukempi ja tehokkaampi kalastuksen valvonta

Uusi valvonta-asetus tukee LIS-asetuksella käyttöön otettua jäljitettävyysjärjestelmää ja hyödyntää nykytekniikkaa kalastustuotteiden jäljittämiseksi jokaisessa markkinaketjun vaiheessa. Tämä yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi, tehokkaampi ja halvempi valvontajärjestelmä hyödyttää loppujen lopuksi kaikkia tahoja valtion viranomaisista kalastajiin ja kuluttajiin.

Sääntöjen rikkomisesta määrätyt rangaistukset ovat tähän asti vaihdelleet maasta toiseen. Kalastusalan toimintaedellytykset eivät ole tämän vuoksi olleet tasavertaisia, vaan alan toimijat ovat pystyneet käyttämään hyväkseen erilaisia rangaistusjärjestelmiä. Tästedes samaan rikkomukseen sovelletaan kuitenkin samaa rangaistusta, riippumatta siitä, missä se tapahtuu ja mikä on kalastajan kansalaisuus tai lippuvaltio. Tämän lisäksi uudessa asetuksessa otetaan vakavien rikkomusten osalta käyttöön pistejärjestelmä, jonka seurauksena sääntöjen rikkojat voivat lopulta menettää kalastuslupansa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_fi.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_fi.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä.

2 :

Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta.

3 :

Neuvoston asetus yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) No 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta.

4 :

Komission asetus (EY) N:o 1010/2009, annettu 22 päivänä lokakuuta 2009 , laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä


Side Bar