Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

B ρυξέλλες, 31 Δεκεμβρίου 2009

Αλιεία: Έναρξη ισχύος του νέου συστήματος για τον καλύτερο έλεγχο της αλιείας και την καταπολέμηση της παράνομης αλίευσης

Την 1 η Ιανουαρίου 2010 θα αρχίσει να ισχύει μια δέσμη νέων, αυστηρών κανόνων για την ενδυνάμωση του συστήματος ελέγχου της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της νέα και πανίσχυρα εργαλεία που όχι μόνο θα προστατεύουν τους πόρους των θαλασσών και ωκεανών μας από αδίστακτους εκμεταλλευτές, αλλά θα διασφαλίζουν και την επαγγελματική επιβίωση των τίμιων ψαράδων που αλλιώς εκτίθενται σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Με το νέο σύστημα δεν θα υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση της μιας χώρας έναντι της άλλης και κανένας πραγματικός πειρασμός για εξαπάτηση, επειδή δεν θα επιτραπεί στους παραβάτες να διαφεύγουν ατιμώρητοι, οπότε το νέο σύστημα θα επιτρέψει στους αλιείς να ασκούν το επάγγελμά τους υπό τους ίδιους όρους, ευνοώντας έτσι μια νοοτροπία συμμόρφωσης σε όλο το εύρος του αλιευτικού κλάδου .

T ο νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς αλλά συνδεδεμένους μεταξύ τους κανονισμούς: Κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (κανονισμός ΠΛΑ) 1 , κανονισμό σχετικά με τις αλιευτικές άδειες του ευρωπαϊκού στόλου που δραστηριοποιείται έξω από τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 και κανονισμό περί θεσπίσεως συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (κανονισμός για τον έλεγχο) 3 .

Χαιρετίζοντας την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων ο αρμόδιος για την αλιεία Ευρωπαίος επίτροπος Joe Borg δήλωσε τα εξής: «Κάποτε μια ξεδιάντροπη μειονότητα ψαράδων διαπίστωσε ότι μπορούσε συστηματικά να παραβλέπει ατιμωρητί τους κανόνες – ή να τους παραβιάζει μάλιστα κατάφορα. Το παρόν νέο πλαίσιο ελέγχου της αλιείας βάζει τέλος στην κατάσταση αυτή».

Η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο επιβολής της. Στην περίπτωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το σύστημα επιβολής υπήρξε μέχρι τώρα ανεπαρκές, δαπανηρό, πολύπλοκο και άκαρπο.

Παράλληλα, οι πρακτικές παράνομης αλιείας αποτιμούνται σε περίπου 10 δις ευρώ ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας την ΠΛΑ αλιεία τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή αλιευτικών προϊόντων στον κόσμο. Η ΕΕ αποτελεί ελκυστική αγορά για τους παράγοντες της ΠΛΑ, επειδή η ζήτηση προϊόντων ανώτερης ποιότητας είναι υψηλή και η προέλευση των αλιευμάτων από ΠΛΑ μπορεί εύκολα να παραποιηθεί, για παράδειγμα μέσω της μεταποίησης, λόγω καταφανούς απουσίας μηχανισμών ιχνηλάτησης των προϊόντων και αναγνώρισης των αλιευτικών σκαφών.

Για να ανταποκριθεί στις εν λόγω προκλήσεις, η Επιτροπή πρότεινε να επιδιωχθεί, την περίοδο 2007/20008, πλήρης αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου της ευρωπαϊκής αλιείας και θέσπιση κανόνων περιορισμού της ΠΛΑ παγκοσμίως.

Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας

Ο νέος κανονισμός ΠΛΑ θα θέσει τέρμα στα προϊόντα που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και τα οποία εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, επειδή τα πάσης φύσεως ενάλια αλιευτικά προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών ανταλλαγών με την ΕΕ θα πιστοποιούνται, η δε προέλευσή τους θα είναι ανιχνεύσιμη. Με έναν εκτενή μηχανισμό πιστοποίησης αλιευμάτων θα υπάρχει βεβαιότητα ότι τα ψάρια που αλιεύονται, εκφορτώνονται, διατίθενται στην αγορά και πωλούνται θα μπορούν να ανιχνευθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας – από το δίχτυ έως το πιάτο.

Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβάσεων ο κανονισμός προβλέπει επίσης εναρμονισμένο σύστημα αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. Επιπλέον, η λογοδοσία των ευρωπαίων υπηκόων θα επεκταθεί, ώστε να μπορούν να διωχθούν στη χώρα τους ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιούνται σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη.

Τον Οκτώβριο η Επιτροπή θέσπισε εκτελεστικούς κανόνες 4 με τους οποίους αναμένεται να διευκολυνθεί η μετάβαση των εμπλεκομένων μερών στο νέο σύστημα. Από το 2008 η Επιτροπή οργανώνει σεμινάρια και ενημερωτικές συναντήσεις για να βοηθήσει τις χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις.

Υπεύθυνη αλιεία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κανονισμός για τις αλιευτικές άδειες που ισχύει από τον Οκτώβριο 2008 θεσπίζει ένα ενιαίο, εναρμονισμένο πλαίσιο για όσα ευρωπαϊκά σκάφη αλιεύουν έξω από τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης, συνθηκών που υπογράφονται στο πλαίσιο περιφερειακών οργανώσεων αλιείας ή ιδιωτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το καλό παράδειγμα της χρηστής διαχείρισης σε διεθνές επίπεδο και δείχνει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προστασία των θαλασσών και ωκεανών ανά τον κόσμο.

Αυστηρότεροι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι της αλιείας

Ο νέος κανονισμός για τον έλεγχο στηρίζει το σύστημα ιχνηλασιμότητας που προβλέπει ο κανονισμός ΠΛΑ και χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για να ανιχνεύει τα αλιευτικά προϊόντα σε κάθε βήμα της αλυσίδας κυκλοφορίας τους στην αγορά. Το απλούστερο, δικαιότερο, αποτελεσματικότερο και λιγότερο δαπανηρό αυτό σύστημα ελέγχου θα ωφελήσει τελικώς όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, από τις κρατικές διοικήσεις έως τους επιχειρηματίες και τους καταναλωτές.

Μέχρι τώρα η ποινή για την παραβίαση των κανόνων διέφερε από μια χώρα στην άλλη, με συνέπεια στον αλιευτικό κλάδο να μην ισχύουν ισότιμοι κανόνες παιχνιδιού, και επέτρεπε στους παράγοντες να εκμεταλλεύονται τα διαφορετικά συστήματα προστίμων. Από τώρα όμως και στο εξής η ίδια παράβαση θα τιμωρείται κατά τον ίδιο τρόπο όπου και αν συμβαίνει και οποιαδήποτε και να είναι η εθνικότητα ή η σημαία του ψαρά. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός εισάγει σύστημα μορίων ποινολογίου για αυστηρές παραβάσεις, οι οποίες τελικώς μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της αλιευτικής άδειας από τους παραβάτες.

Περισσότερες πληροφορίες:

http :// ec . europa . eu / fisheries / cfp / external _ relations / illegal _ fishing _ el . htm

http :// ec . europa . eu / fisheries / cfp / control _ enforcement / reform _ control _ el . htm

http :// ec . europa . eu / fisheries / cfp / external _ relations _ en . htm

MEMO/09/ 571

1 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 , περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

2 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τις άδειες αλιείας κοινοτικών αλιευτικών σκαφών εκτός των υδάτων της Κοινότητας και για την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στα ύδατα της Κοινότητας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3317/94.

3 :

Κανονισμός του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.

4 :

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1010/2009 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.


Side Bar