Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 2002

Bruxelles, den 31. december 2009

Fiskeri: Et nyt system til bedre kontrol af fiskeriet og bekæmpelse af ulovligt fiskeri træder i kraft

Den 1. januar 2010 træder der nye strenge regler i kraft med et skrappere kontrolsystem under EU's fælles fiskeripolitik. Med de nye regler får EU og medlemsstaterne rådighed over flere slagkraftige redskaber ikke bare til at beskytte havenes ressourcer mod skrupelløse fiskere, men også til at beskytte de ærlige fiskeres eksistensgrundlag mod illoyal konkurrence. I det nye system er der ikke mulighed for at give fortrinsbehandling i nogle lande, og det frister ikke til snyderi, fordi lovovertrædere ikke får mulighed for at slippe ustraffet. Det vil sætte fiskerne i stand til at udøve deres fag på lige vilkår og dermed fremme en lovlydighedskultur i hele fiskerisektoren.

De nye regler består af tre særskilte, men indbyrdes sammenhængende forordninger, nemlig en forordning, der skal bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen) 1 , en forordning om EU-fiskerflådens tilladelser til fiskeri uden for EU-farvande 2 og en forordning om oprettelse af en EU-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (kontrolforordningen) 3 .

EU's fiskerikommissær, Joe Borg, hilste de nye reglers ikrafttræden velkommen med ordene: "En gang mente et mindretal af samvittighedsløse fiskere, at de systematisk kunne vige uden om reglerne - eller simpelt hen bryde dem - og slippe godt fra det. Det sætter de nye fiskerikontrolregler en stopper for."

Det gælder for enhver politik, at dens effektivitet afhænger meget af, hvordan den håndhæves. For den fælles fiskeripolitiks vedkommende har håndhævelsen hidtil været ineffektiv, bekostelig, kompleks og virkningsløs.

Samtidig repræsenterer ulovligt fiskeri globalt set en værdi på ca. 10 mia. EUR på årsbasis, hvilket gør ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri til verdens næststørste kilde til fiskevarer. EU er et attraktivt marked for IUU-aktivitet, for der er stor efterspørgsel efter produkter i den dyre ende af skalaen, og det er let at hvidvaske IUU-fangster, fx ved forarbejdning, da der tydeligvis ikke er nogen mekanismer til at spore produkter og identificere fiskerfartøjer.

Som reaktion på disse udfordringer foreslog Kommissionen i 2007/2008 en gennemgribende reform af kontrollen af EU-fiskeriet og indførelse af regler til at bremse IUU-fiskeriet på verdensplan.

Bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Den nye IUU-forordning vil forhindre produkter fra ulovlig virksomhed i at komme ind på EU-markedet, da alle havfiskevarer, der handles med i EU, bliver certificeret, og da deres oprindelse kan spores. En fuldt dækkende fangstcertificeringsordning skal sikre, at de fisk, der bliver fanget, landet og solgt kan spores i alle disse faser - helt fra båd til bord.

Overtrædelser skal effektivt bekæmpes ved hjælp af et system af harmoniserede og afskrækkende sanktioner, som forordningen også indfører. Derudover vil EU-borgere i fremtiden kunne retsforfølges i deres hjemland, uanset hvor i verden de driver virksomhed.

I oktober vedtog Kommissionen gennemførelsesbestemmelser 4 , der skulle gøre det lettere for de involverede parter at gå over til det nye system. Siden 2008 har Kommissionen afholdt seminarer og informationsmøder for at hjælpe ikke-EU-lande med tilpasningen til de nye krav.

Ansvarligt fiskeri uden for EU

Med forordningen om fiskeritilladelser, som har været i kraft siden oktober 2008, er der skabt en sammenhængende ramme for det fiskeri, der drives fra EU-fartøjer uden for EU-farvande i henhold til fiskeripartnerskabsaftaler, konventioner, der er undertegnet inden for regionale fiskeriorganisationer, eller private aftaler med tredjelande. Dermed viser EU, hvordan god forvaltning kan gennemføres på internationalt plan, og at man tager beskyttelse af alle verdens have alvorligt.

Strengere og mere effektiv fiskerikontrol

Den nye kontrolforordning understøtter det sporbarhedssystem, der er indført ved IUU-forordningen, og benytter moderne metoder til at spore fiskevarerne gennem hvert enkelt led i afsætningskæden. Kontrolsystemet, der er enklere, mere retfærdigt og effektivt og mindre bekosteligt, vil i den sidste ende komme alle til gode, lige fra statslige administrationer til virksomheder og forbrugere.

Hidtil har straffen for at overtræde reglerne været forskellig fra land til land, så fiskerisektoren ikke har haft ensartede spilleregler, og de implicerede har kunnet udnytte forskellene mellem sanktionssystemerne. Men fra nu af udløser en overtrædelse samme sanktion, uanset hvor den finder sted, og uanset fiskerens nationalitet eller fartøjets flag. Hertil kommer, at der med den nye forordning indføres et pointsystem for alvorlige overtrædelser, og det betyder, at lovovertrædere endda risikerer at miste deres fiskerilicens.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_da.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_da.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_da.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2 :

Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og (EF) nr. 1627/94 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3317/9.

3 :

Rådets forordning om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006.

4 :

Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009 af 22. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fisker


Side Bar