Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/2002

V Bruselu dne 31. prosince 2009

Rybolov: v platnost vstupuje nový systém pro lepší kontrolu rybolovu a boj s nezákonným rybolovem

Dne 1. ledna 2010 vstoupí v platnost balíček nových účinných pravidel pro posílení kontrolního systému společné rybářské politiky Evropské unie. Tato pravidla poskytnou EU a jejím členským státům nové a silné nástroje sloužící nejen k ochraně zdrojů našich moří a oceánů před bezohlednými provozovateli rybolovu, ale také k ochraně živobytí poctivých rybářů, kteří by jinak byli vystaveni nekalé hospodářské soutěži. V situaci, kdy v rámci jednotlivých zemí nebude docházet k přednostnímu zacházení a kdy nebude existovat reálná motivace k podvodům, protože ti, kdo porušují pravidla, nevyváznou bez trestu, umožní nový systém rybářům provozovat svou činnost za stejných podmínek a podpoří tak v odvětví rybolovu kulturu dodržování pravidel.

Nový rámec sestává ze tří samostatných, avšak vzájemně propojených nařízení: nařízení pro boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem 1 , nařízení o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly EU mimo vody EU 2 a nařízení o zavedení kontrolního režimu k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (nařízení o kontrole) 3 .

Evropský komisař pro rybolov Joe Borg přivítal vstup těchto nových pravidel v platnost a uvedl: „Byly doby, kdy se bezzásadová menšina rybářů domnívala, že může soustavně ‚ohýbat‘ pravidla – nebo je prostě porušovat – aniž by se jim za to něco stalo. Nový rámec pro kontrolu rybolovu tomu učiní přítrž.“

Efektivnost jakékoli politiky do značné míry závisí na tom, jak je vynucováno její dodržování. V případě společné rybářské politiky byl systém vynucování dosud neefektivní, nákladný, složitý a neúčinný.

Nezákonné rybolovné praktiky zároveň dosahují celosvětové roční hodnoty přibližně 10 miliard eur, což z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu činí druhý největší zdroj produktů rybolovu na světě. EU je pro provozovatele nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu atraktivním trhem – protože je zde vysoká poptávka po produktech vyšší kvality a úlovky z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu lze snadno legalizovat například zpracováním – v důsledku nápadné absence mechanismů pro sledování produktů a identifikaci rybolovných plavidel.

Komise ve snaze tyto problémy řešit navrhla v letech 2007/08 celkovou reformu kontrolního systému rybolovu v EU a zavedení pravidel pro omezení nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu po celém světě.

Boj proti nezákonnému rybolovu

Nové nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu zabrání vstupu produktů pocházejících z protiprávní činnosti na trh EU tím, že veškeré produkty mořského rybolovu obchodované v EU obdrží osvědčení a bude možné vysledovat jejich původ. Komplexní systém osvědčování úlovků zajistí, že ryby, ať už ulovené, vyložené, dopravené na trh nebo prodané, bude možné v jakékoli fázi procesu vysledovat – ze sítě až na talíř.

Pro účely boje proti porušování pravidel nařízení také zavádí harmonizovaný systém přiměřených a odrazujících sankcí. Navíc byla také rozšířena odpovědnost státních příslušníků EU, takže mohou být stíháni doma nehledě na to, kde ve světě provozují činnost.

V říjnu Komise stanovila prováděcí pravidla 4 , která by měla zúčastněným stranám usnadnit přechod na nový systém. Komise od roku 2008 pořádá semináře a informační schůzky, aby zemím mimo EU pomohla přizpůsobit se novým požadavkům.

Odpovědný rybolov mimo EU

Nařízení o udělování oprávnění k rybolovným činnostem, které vstoupilo v platnost v říjnu 2008, zavádí jednotný a soudržný rámec pro plavidla EU provozující rybolov mimo vody EU v rámci dohod o partnerství v oblasti rybolovu, úmluv podepsaných v regionálních rybolovných organizacích nebo soukromých dohod s třetími zeměmi. EU tak dává dobrý příklad řádné správy na mezinárodní úrovni a ukazuje své odhodlání k ochraně moří a oceánů po celém světě.

Silnější a účinnější kontrola rybolovu

Nové nařízení o kontrole podporuje systém sledovatelnosti zavedený nařízením o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu a využívá moderní technologie ke sledování produktů rybolovu v každé fázi tržního řetězce. Tento jednodušší, spravedlivější, efektivnější a levnější kontrolní systém v konečném důsledku přinese prospěch všem zúčastněným od orgánů státní správy až po provozovatele rybolovu a spotřebitele.

Až dosud se tresty za porušování pravidel lišily od jedné země ke druhé, takže v odvětví rybolovu neexistovaly rovné podmínky pro všechny a provozovatelé rybolovu mohli využívat různých systémů sankcí. Od nynějška však budou stejná porušení pravidel podléhat stejným sankcím, ať už k nim dojde kdekoli a bez ohledu na rybářovu státní příslušnost nebo vlajku. Nové nařízení navíc zavádí bodový systém pro závažná porušení, jehož konečným důsledkem může být pro viníka ztráta rybolovné licence.

Další informace:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

2 :

Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/9.

3 :

Nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, kterým se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006.

4 :

Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu


Side Bar