Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 2002

Брюксел, 31 декември 2009 г.

Рибарство: влиза в сила нова система за контрол на рибарството и за борба с незаконния улов

На 1 януари 2010 г. влиза в сила нова серия от строги правила за укрепване на системата за контрол в рамките на общата политика на ЕС в областта на рибарството. Правилата ще осигурят на ЕС и неговите държави-членки нови и енергични методи не само за опазване на морските и океански ресурси от безпринципни оператори, но и за запазване на поминъка на добросъвестните рибари, които в противен случай ще се изправят срещу нелоялна конкуренция. Поставяйки всички страни на равна нога и премахвайки стимулите за нечестна игра — нарушителите задължително ще носят последствията от действията си — новата система ще позволи на рибарите да упражняват професията си при пълна равнопоставеност и ще насърчи поведенческия модел на съобразяване с правилата в целия рибарски сектор.

Новата правна рамка се състои от три отделни, но взаимосвързани регламента: Регламент за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент ННН) 1 , регламент относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността 2 и регламент за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството („Регламента за контрол“) 3 .

Приветствайки влизането в сила на новите правила, европейският комисар в областта на рибарството Джо Борг заяви: „Мина времето, когато малко на брой, безпринципни риболовни оператори изопачаваха правилата или чисто и просто не се съобразяваха с тях без всякакви последствия. Тази нова система за контрол на рибарството слага край на тези практики.“

Ефективността на която и да е политика зависи до голяма степен от начините за налагането ѝ. В случая на общата политика в областта на рибарството установената система за спазване на правилата се показа като неефективна, скъпа, сложна и безрезултатна.

Наред с това незаконните риболовни практики, на стойност приблизително 10 млрд. евро годишно в световен мащаб, превърнаха незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов във втория по големина източник на риба и рибни продукти в света. Европейският съюз, където търсенето на висококачествени продукти е голямо, се явява привлекателен пазар за незаконните оператори, които там лесно узаконяват улова си например чрез преработка, при очевидна липса на механизми за проследяване на продуктите и разпознаване на риболовните съдове.

В отговор на тези предизвикателства Комисията предложи през 2007/2008 година да се преработи изцяло системата за контрол на европейското рибарство и да се въведат правила, които да обуздаят в световен мащаб незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.

Борба с незаконния риболов

Новият регламент ННН ще затвори пазара на ЕС за продукти от незаконен риболов, защото всички търгувани с ЕС морски продукти ще бъдат сертифицирани и с доказан произход. Широкообхватна схема за сертифициране на улова ще гарантира, че уловената, разтоварена, търгувана и продадена риба може да се проследи на всеки етап от мрежата до масата.

Регламентът въвежда хармонизирана система за съразмерни и възпиращи мерки за ефективна борба с нарушенията. Освен това се засилва съдебната отговорност на гражданите на ЕС, които могат да попаднат под ударите на закона у дома независимо от мястото на риболовната им дейност по света.

През октомври Комисията изложи подробни правила за прилагане 4 , които трябва да улеснят страните при преминаването им към новата система. От 2008 г. Комисията организира семинари и информационни срещи в помощ на страните извън ЕС при адаптацията им към новите изисквания.

Отговорен риболов извън водите на ЕС

Регламентът за разрешенията за риболовни дейности, който е в сила от октомври 2008 г., установи единна и ясна рамка за всички съдове на ЕС, които упражняват дейност отвъд водите на ЕС в рамките на споразумения за партньорство в областта на рибарството, на спогодби, сключени в рамките на регионални риболовни организации или на частни споразумения с трети държави. По този начин ЕС дава добър пример на стабилно управление в международен план и разкрива сериозните си намерения по отношение на опазването на моретата и океаните в световен мащаб.

По-стриктен и по-ефективен контрол на рибарството

Новият регламент за контрол укрепва системата за проследяване, въведена с регламента за ННН и поставя ударение на новите технологии за проследяване на произхода на риболовните продукти на всеки етап от пазарната верига. Тази опростена, по-справедлива, ефикасна и евтина система за контрол ще бъде от полза за всички — от правителствените администрации до операторите и потребителите.

Досега санкциите за нарушение на правилата се различаваха между отделните страни, при което някои биваха облагодетелствани, а други онеправдавани и това позволяваше на операторите да се възползват от различните наказателно-правни системи. Отсега нататък едни и същи нарушения ще подлежат на едни и същи санкции, независимо от мястото, националността и флага, под който плава извършителят. Освен това новият регламент въвежда точкова система за сериозните нарушения, която може да доведе до отнемане на лиценза за риболов на нарушителите.

Допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/reform_control_en.htm

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations_en.htm

MEMO/09/ 571

1 :

Регламент (ЕО) № 1005/2008 от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов

2 :

Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/9

3 :

Регламент на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството и за изменение на регламенти (EО) №  847/96, (EО) №  2371/2002, (EО) №  811/2004, (EО) №  768/2005, (EО) №  2115/2005, (EО) №  2166/2005, (EО) №  388/2006, (EО) №  509/2007, (EО) №  676/2007, (EО) №  1098/2007, (EО) №  1300/2008, (EО) №  1342/2008 и за изменение на регламенти (ЕИО) №  2847/93, (EО) №  1627/94 и (EО) №  1966/2006

4 :

Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22   октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов


Side Bar