Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 2000

Bruxelles, den 23. december 2009

Telesektoren: Europa-Kommissionen presser på for at få den danske IT- og Telestyrelse til at gribe mere ind over for termineringstakster for mobilopkald

I et brev til den danske IT- og Telestyrelse (NITA) har Kommissionen i dag opfordret styrelsen til snarest muligt at få bragt den mindste af mobiloperatørerne, Barablus, mobiltermineringstakster på linje med de andre mobiloperatørers takster. Kommissionen udtrykte samtidig tilfredshed med NITA's intentioner om i nær fremtid at revidere sin omkostningsmodel for beregning af mobiltermineringstakster. Kommissionen understregede nødvendigheden af at få bragt NITA's omkostningsmodel i overensstemmelse med Kommissionens henstilling om termineringstakster ( IP/09/710 ). Termineringstakster er de engrospriser, mobiloperatører anvender over for andre fastnet- og mobiloperatører for opkald til abonnenter på deres net, og indregnes i sidste ende i den pris, der betales for opkald til mobilnet.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "for at give aktørerne på markedet de rette incitamenter til at operere effektivt er det meget vigtigt, at taksterne for opkaldsterminering er lave og symmetriske. Kommissionen har opfordret NITA til at behandle alle mobiloperatører på lige fod. Det vil gøre opkald til mobiltelefoner billigere for de danske forbrugere".

EU's telekommunikationskommissær Viviane Reding sagde, at "det er positivt, at NITA nu har lovet at få bragt den mindste mobiloperatørs termineringstakster ned. Men på kortere sigt er det nødvendigt at sætte ind på at fjerne uligheder i reguleringen af termineringstakster. Hvis små operatører har lov til at anvende højere termineringstakster uden objektiv grund, går det ud over både slutbrugerne og de andre aktører på markedet. Jeg har tillid til, at NITA vil lytte til os og få bragt den mindste operatørs termineringstakster ned og dermed efterkomme den henstilling om termineringstakster, vi har udsendt".

I Danmark findes der for øjeblikket fem mobiltelefonoperatører. Fire af dem (TDC, Telenor, TeliaSonera og Hi3G) er netværksoperatører, der har opbygget deres egne net, mens den femte, Barablu, er en virtuel netværksoperatør, som tilbyder sine mobiltjenester ved brug af de andre operatørers net (værtsoperatører).

NITA har i forbindelse med sin igangværende markedsanalyse intentioner om at anse alle mobiloperatører for at have en stærk markedsposition inden for terminering af opkald på deres net og i overensstemmelse hermed pålægge dem en række forpligtelser, bl.a. priskontrol.

I relation til de fire netværksoperatører har NITA til hensigt at revidere sin omkostningsmodel for fastsættelse af regulerede termineringstakster. Kommissionen glædede sig herover og opfordrede styrelsen til at tage behørigt hensyn til Kommissionens henstilling om termineringstakster og anvende den ensartede effektive termineringstakst, der fremkommer ved brug af den anbefalede omkostningsmodel, for alle operatører på markedet.

Under henvisning til, at der ikke findes nogen omkostningsmodel for beregning af virtuelle netværksoperatørers mobiltermineringstakster, har NITA imidlertid til hensigt at fastlægge Barablus priser på grundlag af en sammenligning med de takster, som tre andre virtuelle netværksoperatører i de nordiske nabolande anvender. Denne metode vil betyde, at Barablu vil kunne anvende højere takster (ca. 6 eurocents i minuttet) end de fire netværksoperatører (ca. 5 eurocents i minuttet), og den adskiller sig fra den metode, som anvendes af flere andre telereguleringsmyndigheder i EU, der fastsætter de virtuelle netværksoperatørers takster til det niveau, der anvendes af de respektive værtsoperatører.

I sit brev erindrede Kommissionen den danske reguleringsmyndighed om, at termineringstakster bør ligge på et niveau svarende til en effektiv operatørs omkostningsniveau og derfor bør være ens for alle operatører, medmindre der er objektive grunde til andet. Nye mobiloperatører på markedet vil måske i starten have højere omkostninger pr. enhed, men der bør tages hensyn til, at enhedsomkostningerne for virtuelle netværksoperatører kan være lavere uanset deres markedsandel, når de kan bruge de større selskabers netværk og få gavn af deres stordrifts- og skalafordele. Det er baggrunden for, at Kommissionen har opfordret NITA til enten at pege på objektive omkostningsforskelle, der kan retfærdiggøre den asymmetri, der gælder for Barablu, eller snarest muligt få bragt Barablus termineringstakster ned på samme niveau som de andre operatørers.

Ba ggrund:

Kommissionens bemærkninger til NITA's intentioner blev fremsat inden for rammerne af den såkaldte " artikel 7-procedure ", i henhold til EU's teledirektiv (MEMO/09/539) , ifølge hvilket de nationale reguleringsmyndigheder har pligt til at anmelde reguleringsudkast til Kommissionen. Hvor der er tale om markedsdefinitioner og analyser af, om operatører har en stærk markedsposition, kan Kommissionen kræve, at reguleringsudkastet trækkes tilbage. Og når der er tale om reguleringstiltag, kan Kommissionen fremsætte bemærkninger, som de nationale reguleringsmyndigheder skal tage størst muligt hensyn til.

Kommissionen brev til NITA vil blive offentliggjort på:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title

Bilag

Gennemsnitlige termineringstakster i 32 europæiske lande i juli 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Kilde : European Regulators Group, MTR Benchmark Snapshot ERG (09) 23_final_090604


Side Bar