Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1999

Bruksela, dnia 23 grudnia 2009 r.

Telekomunikacja: Komisja Europejska ponownie wzywa do obniżenia stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej

Komisja Europejska ponownie przypomina Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, że nie powinien bezzasadnie przedłużać odstępstw umożliwiających niektórym operatorom naliczanie wyższych stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej. Stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej to opłaty, którymi operatorzy komórkowi wzajemnie się obciążają za zestawianie połączeń kierowanych do abonentów w swoich sieciach, i w ostatecznym rozrachunku doliczane są do opłat za połączenie. Podobnie jak w poprzednim wniosku ( IP/09/1832 ) UKE zamierza zezwolić nowemu operatorowi, CenterNet, na stosowanie dużo wyższych stawek za połączenia kierowane do jego abonentów niż ma to miejsce w przypadku innych operatorów komórkowych. UKE planuje obniżyć te opłaty, aktualnie średnio dwa razy wyższe niż u konkurencji, w 2011 r., tak aby do końca 2015 r. zrównać ich wysokość ze stawkami innych operatorów. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska skierowała pismo do UKE, wzywając urząd do zastosowania się do przyjętych w maju wytycznych dotyczących ustalania stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej ( IP/09/710 ) poprzez znaczne zmniejszenie różnicy pomiędzy stawkami stosowanymi przez CenterNet a stawkami innych operatorów.

„Jestem zawiedziona wnioskiem UKE, gdyż całkiem niedawno wyraziliśmy swoje niezadowolenie w stosunku do bardzo podobnych działań. Obecna różnica w stawkach za zakończenie połączenia w sieci komórkowej pomiędzy CenterNet a większymi operatorami jest wyjątkowo duża, jak na standardy europejskie, a UKE nie wydaje się gotowy, aby w najbliższym czasie obniżyć te stawki. Wręcz przeciwnie, asymetria wyeliminowana zostanie dopiero w 2015 r., czyli o wiele później niż wymaga tego nasze zalecenie w sprawie stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej. Dlatego też ponownie wzywam UKE do natychmiastowego obniżenia stawek CenterNet ”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz ds. telekomunikacji.

Neelie Kroes, unijna komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „ Umożliwienie nowemu operatorowi stosowania przez tak długi okres stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, które nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów, jest fatalnym sygnałem. Jak najszybciej powinno się konsumentom w Polsce umożliwić korzystanie z niższych cen za połączenia komórkowe, a operatorów powinno zachęcać się do jeszcze bardziej efektywnej działalności.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wezwała polskiego regulatora do zweryfikowania projektu swojej decyzji i ustalenia niższych stawek dla CenterNet w swojej ostatecznej decyzji. W swoim piśmie Komisja przypomniała UKE, że wyższe stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej dla nowego operatora komórkowego, takiego jak CenterNet, są dopuszczalne tylko przez ograniczony okres. Począwszy od dnia 31 grudnia 2012 r., stanowiącego ostateczny termin zastosowania wytycznych UE w sprawie stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej, powinny one zostać obniżone do poziomu rzeczywistych kosztów, a przejściowe różnice powinny zostać wyeliminowane w ciągu 4 lat od wejścia operatora na rynek ( IP/09/710 ). Zgodnie z powyższym stawki CenterNet powinny zostać ustalone na poziomie rzeczywistych kosztów najpóźniej do maja 2013 r., natomiast zgodnie z aktualną propozycją asymetria zostałaby wyeliminowana dopiero w grudniu 2015 r.

Dnia 30 listopada 2009 r. UKE przekazał Komisji planowaną decyzję dotyczącą stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej stosowanych przez CenterNet, nowego operatora telefonii komórkowej wchodzącego na rynek. CenterNet pobiera obecnie stawki o 204 proc. wyższe od swoich konkurentów, które zobowiązany byłby obniżyć do 141 proc. od końca maja 2011 r., a następnie stopniowo, aż do uzyskania z dniem 1 grudnia 2015 r. tego samego poziomu co pozostali operatorzy komórkowi. UKE twierdzi, że jest to uzasadnione, gdyż CenterNet jest nowym graczem na rynku o niewielkiej bazie abonentów, jednak nie przeanalizował skutków takiej decyzji.

Komisja przypomina także UKE o znaczeniu, jakie mają konsultacje na szczeblu europejskim przed podjęciem decyzji cenowych. Dopiero z projektu tej decyzji Komisja dowiedziała się o innej decyzji z października 2009 r., w której UKE ustalił aktualne stawki hurtowe dla CenterNet. Zgodnie z unijnymi przepisami telekomunikacyjnymi Komisja i pozostałe krajowe organy regulacyjne w UE powinny być informowane o decyzjach cenowych.

Komisja wezwała także UKE do stosowania przepisów dotyczących przejrzystości, aby zwiększyć pewność i przewidywalność prawną dla wszystkich graczy na rynku. UKE proponuje zobowiązać CenterNet do opublikowania na stronie internetowej operatora warunków dotyczących usług zakończenia połączeń oraz wszelkich zmian tych warunków. W odniesieniu do przyszłych zmian UKE przewiduje, że powinno się o nich informować bezzwłocznie, nie później niż w ciągu tygodnia od ich wejścia w życie. Komisja uważa, że publikowanie zmian, które zostały już wprowadzone, może naruszać pewność i przewidywalność prawną na rynku i wezwała UKE do zweryfikowania proponowanych przepisów dotyczących przejrzystości w swojej ostatecznej decyzji.

Przebieg procedury:

Uwagi Komisji zostały przekazane UKE w ramach „ procedury na podstawie art. 7 ”, określonej w unijnej dyrektywie ramowej dotyczącej sieci i usług łączności elektronicznej ( MEMO/09/539 ). Procedura ta wymaga od krajowych regulatorów przekazywania Komisji projektów decyzji dotyczących rynków telekomunikacyjnych. W sytuacji gdy decyzje te dotyczą kwestii definicji rynku oraz analizy dominującej pozycji rynkowej, Komisja może zażądać od organu regulacyjnego anulowania decyzji. Jeżeli zaś – jak w niniejszym przypadku – decyzje te dotyczą środków regulacyjnych, Komisja może wyrazić swoją opinię, którą organ regulacyjny musi uwzględnić w jak największym zakresie.

Pismo Komisji skierowane do UKE zostanie opublikowane na stronie internetowej:

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/library?l=/commissionsdecisions&vm=detailed&sb=Title ,


Side Bar