Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1983

Bryssel den 21 december 2009

Tidsfristen för medlemsstaterna att anpassa tv-bestämmelserna till den digitala tidsåldern har gått ut

Två år efte r det att bestämmelserna om modernisering av tv-bestämmelserna ( IP/07/1809 ) som tar bort de föråldrade restriktionerna för digital-TV över Internet, beställvideo och mobil-tv antogs är det endast tre länder – Belgien, Rumänien och Slovakien – som, i enlighet med EU-lagstiftningen, officiellt har meddelat Europeiska kommissionen vilka åtgärder de vidtagit. Genom direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS-direktivet) har EU-bestämmelserna om traditionell tv-sändning anpassats till den digitala tidsåldern. EU-länderna har haft fram till den 19 december 2009 på sig för att införliva de moderniserade bestämmelserna för Europas audiovisuella industri i sin nationella lagstiftning. Genom direktivet skapas en enda marknad för alla audiovisuella medietjänster, vilket ger rättslig säkerhet för företag och skydd för konsumenterna.

Redan för två år sedan väntade industrin och konsumenterna otåligt på nya och mer flexibla EU-bestämmelser som skulle ta bort de föråldrade byråkratiska bestämmelserna och beakta den nya tekniska utvecklingen ”, sade Viviane Reding, EU:s kommissionär för informationssamhället och media. Vi uppdaterade EU:s tv-bestämmelser för att göra Europas audiovisuella industri mer konkurrenskraftig. Jag uppmanar enträget EU-länderna att anpassa sina nationella lagar för att säkerställa att de nya reklammetoder som möjliggörs genom AVMS-direktivet också kan användas i praktiken. Det får inte finnas några ursäkter för ytterligare förseningar i genomförandet av dem. Kommissionen kommer inte att dra sig från att använda sina maktbefogenheter i enlighet med fördraget för att säkerställa detta. Jag påminner om att domstolen flera gånger har sagt att många av dessa bestämmelser kan tillämpas direkt från och med den 19 december 2009, vilket innebär att företag och konsumenter kan räkna med dem även om deras länders lagar ännu inte har tagit hänsyn till det moderniserade direktivet.

Efter den tvåårsperiod som EU-länderna haft på sig för att införliva de nya EU-bestämmelserna om tv och tv-tjänster som beställ-tv och mobil-tv är det endast Belgien, Rumänien och Slovakien som har meddelat kommissionen om fullständigt genomförande. Danmark, Frankrike, Luxemburg och Storbritannien har meddelat kommissionen om vissa åtgärder de har vidtagit för att införa AVMS-direktivet. I Ungern stannade lagstiftningsförfarandet fullständigt upp efter det att lagförslaget inte antogs av parlamentet. Direktivet har delvis införts av Österrike, Tyskland, Irland, Malta och Nederländerna utan att kommissionen har meddelats. I andra länder diskuteras lagförslaget fortfarande, eller så har det just blivit offentliggjort eller är fortfarande föremål för offentligt samråd (se bilagan).

I enlighet med EU-lagstiftningen är direktiv bindande rättsliga instrument för medlemsstaterna som gör det möjligt för de nationella myndigheterna att välja vilken form och vilka metoder de ska använda för att uppnå direktivens mål. EU-domstolen säger att delar av ett direktiv kan efter tidsfristen vara direkt tillämpliga i ett EU-land, även om direktivet inte genomförts eller genomförts på ett inadekvat sätt. I detta syfte har domstolen fastställt enskilda rättigheter som är tydliga, exakta och ovillkorliga. I så fall kan personer göra dessa delar av direktivet gällande hos de offentliga myndigheterna.

De nya EU-bestämmelserna för det audiovisuella området gör det lättare för producenter och tillhandahållare av tv-program att få tillgång till finansiering från nya former av reklam , t.ex. reklam med delad skärm eller produktplacering, vilket är tillåtet i alla program utom nyhetsprogram, dokumentärer och barnprogram. Programföretag har mer flexibilitet när det gäller programinnehållet om bestämmelser som kräver att det ska gå 20 minuter mellan reklamavbrotten tas bort. De nya EU-bestämmelserna stärker Europas tv-bolag och audiovisuella företag genom att de leder till minskade regleringar och skapar lika konkurrensvillkor för audiovisuella mediatjänster utan gränser . De säkerställer att bestämmelser i allmänhetens intresse, som skyddet för minderåriga och skyddet för den mänskliga värdigheten, gäller för alla audiovisuella tjänster, inklusive beställ-tv, via fasta eller mobila nät eller satellitnät.

Kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot varje EU-land som inte officiellt meddelar kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att tillämpa EU-direktiven i den nationella lagstiftningen. I enlighet med EU-lagstiftningen kan detta leda till böter efter två domar i EU-domstolen. Sedan den 1 december 2009 gäller, i enlighet med Lissabonfördraget, att då kommissionen väcker talan mot ett EU-land inför domstolen, får den ange ett standardbelopp eller ett vite som ska betalas av den berörda medlemsstaten.

Bakgrund

Den 13 december 2005 föreslog kommissionen att direktivet Television utan gränser skulle ändras för att ta itu med tekniska förändringar och marknadsförändringar i audiovisuella tjänster ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Kommissionen föreslog ett moderniserat direktiv om audiovisuella medietjänster den 9 mars 2007 ( IP/07/311 ) vilket banar vägen för en tidig överenskommelse mellan parlamentet och rådet ( MEMO/07/206 ). Europaparlamentet godkände rådets ståndpunkt och direktivet trädde i kraft den 18 december 2007.

AVMS-direktivet finns på :

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar