Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1983

V Bruseli 21. decembra 2009

Čas, v ktorom mali členské štáty zosúladiť pravidlá televízneho vysielania s digitálnym vekom, vypršal

Dva roky po prijatí modernizujúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa televízneho vysielania ( IP/07/1809 ), ktorými sa odstránili zastarané obmedzenia digitálneho televízneho vysielania cez internet, videa na požiadanie a mobilnej televízie, iba tri krajiny – Belgicko, Rumunsko a Slovensko – oficiálne oznámili Európskej komisii opatrenia na ich zavedenie, ako vyžadujú právne predpisy EÚ. Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) aktualizovala pravidlá EÚ o tradičnom televíznom vysielaní pre digitálny vek. Krajiny EÚ mali do 19. decembra 2009 zaviesť tieto modernizované pravidlá pre európske audiovizuálne odvetvie do vnútroštátnych právnych predpisov. Smernicou sa vytvára jednotný trh pre všetky audiovizuálne mediálne služby, pričom sa podnikom poskytuje právna istota a spotrebiteľom ochrana.

„Už pred dvoma rokmi odvetvie a spotrebitelia netrpezlivo čakali na nové, flexibilnejšie pravidlá EÚ, ktoré by odstránili zastarané byrokratické postupy a v ktorých by sa odrážal nový technologick ý rozvoj,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. „Aktualizovali sme pravidlá EÚ týkajúce sa televízneho vysielania, aby sme umožnili európskemu audiovizuálnemu odvetviu väčšiu konkurencieschopnosť. Naliehavo vyzývam krajiny EÚ, aby prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy a postarali sa o umožnenie nových reklamných techník, ktoré pripúšťa smernica AVMS – pre ďalší odklad vykonania týchto úprav neexistuje nijaké ospravedlnenie. Komisia nebude váhať využiť svoje právomoci vyplývajúce zo Zmluvy o EÚ na dosiahnutie tohto cieľa. Nezabúdajme, že ako Súdny dvor neraz vyhlásil, mnohé z týchto pravidiel možno uplatňovať od 19. decembra 2009 priamo, čo znamená, že podniky a spotrebitelia s nimi môžu počítať dokonca aj v prípade, ak vnútroštátne právne predpisy v ich krajine ešte neboli zosúladené s modernizovanou smernicou.“

Po dvojročnej lehote, ktorú dostali krajiny EÚ na transponovanie nových pravidiel EÚ o televízii a podobných službách, ako je video na požiadanie a mob ilné video, len Belgicko, Rumunsko a Slovensko oznámili Komisii úplnú implementáciu . Dánsko, Francúzsko, Luxembursko a Spojené kráľovstvo oznámili Komisii určité opatrenia , ktoré prijali na zavedenie smernice o AVMS. Legislatívny proces v Maďarsku sa úplne zastavil, keď v parlamente neprešiel návrh zákona. Smernicu čiastočne zaviedli Rakúsko, Nemecko, Írsko, Malta a Holandsko , Komisii to však oficiálne neoznámili. V iných krajinách sa o návrhoch príslušných zákonov ešte diskutuje, alebo boli práve zverejnené, prípadne o nich stále prebiehajú verejné konzultácie (pozri prílohu).

Podľa práva EÚ sú smernice pre členské štáty záväznými právnymi nástrojmi, ktoré umožňujú vnútroštátnym orgánom vybrať si formu a metódy, ktorými dosiahnu ich ciele. Európsky súdny dvor rozhodol, že časti smernice sa môžu v krajine EÚ po stanovenej lehote na transpozíciu priamo uplatňovať aj vtedy, ak ešte nebola smernica transponovaná (alebo bola transponovaná neadekvátne). Na tento účel je potrebné, aby sa v smernici ustanovovali individuálne práva a aby bola jasná, presná a bezpodmienečná. V takom prípade môžu občania od verejných orgánov žiadať dodržiavanie takýchto častí smernice.

Nové predpisy EÚ uľahčujú tvorcom a poskytovateľom televíznych programov prístup k financovaniu z nových foriem audiovizuálnej reklamy, ako je napríklad reklama na rozdelenej obrazovke alebo umiestnenie výrobku, ktoré je povolené vo všetkých programoch okrem správ, dokumentárnych programov a programov pre deti. Vysielatelia majú väčšiu voľnosť pri zostavovaní programov vďaka zrušeniu pravidiel, podľa ktorých muselo medzi dvoma prestávkami na reklamu uplynúť dvadsať minút. Nové predpisy EÚ posilňujú televízne a audiovizuálne odvetvie v Európe prostredníctvom zníženia regulácie a vytvorenia rovnocenných podmienok pre audiovizuálne mediálne služby „bez hraníc“. Zabezpečujú, aby pravidlá vo verejnom záujme, ako sú ochrana neplnoletých osôb a ľudskej dôstojnosti, platili pre všetky audiovizuálne služby vrátane služieb poskytovaných na požiadanie v pevných, mobilných i satelitných sieťach.

Komisia začína konanie o porušení proti každej krajine EÚ, ktorá oficiálne neoznámi Komisii opatrenia prijaté na aplikovanie smerníc EÚ vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Podľa predchádzajúcich ustanovení európskych právnych predpisov to mohlo po dvoch rozsudkoch Súdneho dvora EÚ viesť k pokute. Od 1. decembra 2009, podľa Lisabonskej zmluvy, keď Komisia predloží takúto žalobu proti krajine EÚ na súde, môže špecifikovať paušálnu pokutu alebo penále, ktoré by mal zaplatiť príslušný členský štát.

Súvisiace informácie

Komisia 13. decembra 2005 navrhla, aby sa preskúmala smernica „Televízia bez hraníc“ s cieľom zohľadniť zmeny technológií a trhu v oblasti audiovizuálnych služieb ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Komisia 9. marca 2007 navrhla modernizovanú smernicu o audiovizuálnej mediálnej službe ( IP/07/311 ), ktorá umožnila skorú dohodu Parlamentu a Rady ( MEMO/07/206 ). Európsky parlament schválil spoločnú pozíciu Rady a smernica nadobudla účinnosť 18. decembra 2007.

Smernicu o AVMS možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar