Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1983

Bruksela, dnia 21 grudnia 2009 r.

Upłynął termin dla państw członkowskich na wprowadzenie ładu medialnego na miarę ery cyfrowej

Od czasu wejścia w życie dyrektywy, modernizującej unijne przepisy w dziedzinie telewizji ( IP/07/1809 ) , a także likwidującej przestarzałe ograniczenia w zakresie świadczenia usług telewizji cyfrowej przez Internet, usług wideo na żądanie i mobilnej telewizji w Europie upłynęły dwa lata. Tymczasem jak dotąd zaledwie trzy z państw członkowskich UE (Belgia, Rumunia i Słowacja) oficjalnie zgłosiły Komisji Europejskiej podjęte środki wdrażające przepisy dotyczące mediów audiowizualnych, jak tego wymaga prawo unijne. Dyrektywa dotycząca audiowizualnych usług medialnych (tzw. dyrektywa medialna ) przebudowała od podstaw ład medialny, przestawiając tradycyjną emisję telewizji na nowe tory – odpowiednie dla nadchodzącej epoki cyfrowej. Państwa UE mają obowiązek wprowadzić udoskonalone przepisy do własnego porządku prawnego – miały na to czas do dnia 19 grudnia 2009 r. Dyrektywa wprowadza jednolity rynek wszelkich audiowizualnych usług medialnych, zapewniając pewność prawną dla przedsiębiorstw i ochronę praw konsumenta.

„Już przed dwoma laty wiadomo było, że zarówno branża medialna, jak i telewidzowie czekają niecierpliwie na nowe, elastyczne przepisy unijne, które uwolnią ich od przestarzałych, biurokratycznych ograniczeń, odzwierciedlając postęp technologiczny” – przypomina unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, Viviane Reding. „Uaktualniliśmy unijne przepisy dotyczące telewizji, mając na uwadze wzmocnienie konkurencyjności europejskiej branży audiowizualnej. Gorąco apeluję do wszystkich państw UE o pilne dostosowanie prawa krajowego tak, by dopuszczało ono korzystanie z nowych technik w zakresie reklamy, jakie przewidziano w dyrektywie medialnej. Nie uznaję żadnych usprawiedliwień dla dalszego ociągania się z jej wdrożeniem. Komisja z pewnością nie cofnie się przed wykorzystaniem nadanych jej Traktatem uprawnień, dążąc do zagwarantowania faktycznego wdrożenia nowych przepisów. Nie należy zapominać, że – jak niejednokrotnie orzekał Europejski Trybunał Sprawiedliwości – wiele z tych reguł mogło już wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym z dniem 19 grudnia 2009 r., co daje przedsiębiorcom i obywatelom prawo do polegania na tych regulacjach prawnych, i to nawet w krajach, gdzie zmodernizowana dyrektywa nie znalazła dotychczas odzwierciedlenia w przepisach wykonawczych.”

Po upływie dwuletniego terminu transpozycji nowych unijnych przepisów w dziedzinie usług telewizyjnych oraz analogicznych usług w rodzaju wideo na żądanie i mobilnej telewizji internetowej, jaki przysługiwał państwom UE, jak na razie tylko Belgia, Rumunia i Słowacja zgłosiły Komisji pełne wdrożenie przepisów, natomiast Dania, Francja, Luksemburg i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o pewnych środkach wdrażających w życie przepisy dyrektywy medialnej. Proces prawodawczy na Węgrzech uległ całkowitej blokadzie od czasu, jak projekt ustawy został odrzucony przez parlament. Przepisy dyrektywy wdrożono częściowo w Austrii, Holandii, Irlandii, Niemczech i na Malcie – jednak Komisja oczekuje zgłoszenia pełnego wdrożenia. W pozostałych krajach wciąż prowadzi się publiczne konsultacje, trwa debata nad projektami prawodawczymi, albo też zostały one właśnie opublikowane (zobacz załącznik).

Zgodnie z prawem UE dyrektywa ma moc prawnie obowiązującego aktu dla państw członkowskich, pozostawiając władzom krajowym swobodę wyboru sposobu i metod realizacji nakreślonych w niej celów. W myśl orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości możliwe jest bezpośrednie zastosowanie części przepisów danej dyrektywy w państwie członkowskim po wyznaczonym terminie, nawet jeśli nie wdrożyło ono dyrektywy (lub wdrożyło ją w sposób niewłaściwy). W tym celu musi ona określać indywidualne prawa w sposób jasny, precyzyjny i bezwarunkowy. W takich przypadkach obywatele mają prawo dochodzić swoich praw nadanych przez dyrektywę w stosunku do władz państwowych.

Nowy unijny ład medialny ma ułatwić producentom i dostawcom programów telewizyjnych dostęp do takich źródeł finansowania, jak nowe formy reklamy (z wykorzystaniem poliekranu czy też lokowania produktu) dozwolone we wszystkich programach z wyjątkiem programów informacyjnych, dokumentalnych i dla dzieci. Nadawcom nadano większą swobodę, dzięki zniesieniu przepisów nakładających wymóg dwudziestominutowych odstępów oddzielających bloki reklamowe. Nowe przepisy prawodawstwa UE służą wzmocnieniu europejskiej branży telewizyjnej i audiowizualnej poprzez ograniczenie regulacji i stworzenie równych warunków dla wszystkich graczy na rynku audiowizualnych usług medialnych „bez granic”. Mają one na celu zapewnienie stosowania zasad wypływających z interesu publicznego (ochrona nieletnich i ludzkiej godności) do wszelkich usług audiowizualnych, w tym także do świadczonych na żądanie, za pośrednictwem łączy stałych, łączności mobilnej i sieci satelitarnych.

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w każdym przypadku, gdy dane państwo nie dopełni obowiązku oficjalnego zgłoszenia Komisji środków prawa krajowego, jakie podjęło w celu wdrożenia przepisów dyrektyw unijnych. Wedle starego prawa wspólnotowego, państwo mogło zostać ukarane grzywną dopiero po dwukrotnym orzeczeniu jego winy przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Począwszy od dnia 1 grudnia 2009 r., wraz z wejściem w życie nowego traktatu lizbońskiego, Komisja ma prawo wnioskować o nałożenie na dane państwo członkowskie zryczałtowanej kary lub kary grzywny.

Podstawowe informacje: W dniu 13 grudnia 2005 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem prawodawczym w sprawie przeglądu przepisów dyrektywy „Telewizja bez granic” dla uwzględnienia zmian technologicznych i rynkowych w sektorze usług audiowizualnych (zob. IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Następnie, w dniu 9 marca 2007 r., Komisja przedłożyła projekt zmodernizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych ( IP/07/311 ), torując drogę do jej wstępnego uzgodnienia przez Parlament Europejski i Radę ( MEMO/07/206 ). Ostatecznie , po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski wspólnego stanowiska wypracowanego przez Radę, dyrektywa weszła w życie z dniem 18 grudnia 2007 r.

Pełny tekst nowej dyrektywy medialnej można znaleźć w Internecie:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar