Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

Briselē, 2009. gada 21. decembrī

Beidzas dalībvalstīm noteiktais termiņš, lai pielāgotu televīzijas noteikumus digitālajam laikmetam

Ir pagājuši divi gadi kopš atjaunināto ES televīzijas noteikumu pieņemšanas ( IP/07/1809 ) ar mērķi atcelt novecojušos ierobežojumus digitālajai televīzijai attiecībā uz internetu, video pēc pieprasījuma un mobilo televīziju. Tomēr tikai trīs valstis – Beļģija, Rumānija un Slovākija — ir oficiāli paziņojušas Eiropas Komisijai par šo noteikumu izpildes pasākumiem, kā tas paredzēts ES tiesību aktos. Ar Audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu direktīvu ES noteikumi, kas attiecas uz tradicionālo televīzijas apraidi, tika pielāgoti digitālā laikmeta prasībām. ES dalībvalstīm tika dots laiks līdz 2009. gada 19. decembrim, lai savos tiesību aktos iestrādātu modernizētos Eiropas audiovizuālās nozares noteikumus. Ar direktīvu tiek radīts vienots tirgus visiem audiovizuālajiem plašsaziņas pakalpojumiem, garantējot tiesisko noteiktību uzņēmumiem un aizsardzību patērētājiem.

Jau pirms diviem gadiem gan nozare, gan patērētāji nepacietīgi gaidīja jaunus, elastīgākus ES noteikumus, kas izskaustu novecojušos birokrātijas šķēršļus un ņemtu vērā jaunos tehnoloģiskos sasniegumus,” sacīja ES informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga. “Lai padarītu Eiropas audiovizuālo nozari konkurētspējīgāku, mēs esam atjauninājuši ES noteikumus televīzijas jomā. Es uzstājīgi aicinu ES valstis pielāgot savus tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka izmantojumu rod arī ar audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu direktīvu ieviestās jaunās tehnoloģijas. Nav nekāda pamata vēl vairāk novilcināt to izmantošanu. Lai to nodrošinātu, Komisija nekautrēsies izmantot savas saskaņā ar EK līgumu piešķirtās pilnvaras. Eiropas Kopienu Tiesa ir vairākkārt uzsvērusi, ka daudzi no šiem noteikumiem ir tieši piemērojami no 2009. gada 19. decembra, tātad uzņēmumi un iedzīvotāji var paļauties uz tiem pat tad, ja attiecīgās valsts tiesību aktos atjauninātās direktīvas noteikumi vēl nav iestrādāti.”

Pēc divu gadu perioda, kas bija paredzēts, lai ES valstis transponētu jaunos noteikumus par televīziju un TV līdzīgajiem pakalpojumiem (piemēram, video pēc pieprasījuma un mobilie video pakalpojumi), tikai Beļģija, Rumānija un Slovākija ir paziņojušas Komisijai par pilnīgu īstenošanu . Apvienotā Karaliste, Dānija, Francija un Luksemburga ir paziņojušas Komisijai par dažiem pasākumiem Audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu direktīvas īstenošanai. Ungārijā likumdošanas process pilnībā apstājās, kad likumprojektu neapstiprināja parlaments. Direktīvu daļēji īstenojušas ir Austrija, Īrija, Malta, Nīderlande un Vācija , bet par pilnīgu īstenošanu Komisijai nav paziņots. Citās valstīs par likumprojektu vēl joprojām tiek diskutēts, tas ir tikko publicēts vai arī par to vēl notiek sabiedriska apspriešana (skatīt pielikumu).

Saskaņā ar ES tiesību aktiem direktīvas ir dalībvalstīm saistoši tiesiskie instrumenti, kas ļauj valsts iestādēm pašām izraudzīties veidu un metodes tajās paredzēto mērķu sasniegšanai. Eiropas Kopienu Tiesa norāda, ka ES dalībvalstīs atsevišķas direktīvas daļas var stāties spēkā pēc noteiktā termiņa beigām arī tad, ja direktīva nav īstenota (vai nav īstenota adekvāti). Šādā gadījumā direktīvā jābūt skaidri, precīzi un kategoriski izklāstītām individuālajām tiesībām — tad iedzīvotāji var pieprasīt, lai valsts iestādes ievērotu direktīvas attiecīgās daļas.

Jaunie ES audiovizuālās nozares noteikumi atvieglo TV programmu producentiem un programmu nodrošinātājiem piekļuvi finansējumam, ko iegūst no jaunajiem reklāmas veidiem (piemēram, reklāma sadalītā ekrānā vai produkta izvietošana), kas atļauti visās programmās, izņemot ziņu raidījumus, dokumentālās filmas un bērnu programmas. Raidsabiedrības var elastīgāk plānot programmas, jo tiek atcelti noteikumi, saskaņā ar kuriem starp reklāmas pārtraukumiem jāievēro 20 minūšu starplaiks. Jaunie ES noteikumi stiprina Eiropas TV un audiovizuālo nozari, samazinot reglamentāciju un radot vienlīdzīgus darbības nosacījumus pārrobežu audiovizuālajiem plašsaziņas pakalpojumiem. To mērķis ir nodrošināt, lai noteikumi, kas attiecas uz sabiedrības interesēm (piemēram, nepilngadīgo aizsardzības un cilvēka cieņas aizsardzības jomā), tiktu piemēroti visiem audiovizuālajiem pakalpojumiem — tostarp tiem, kas saņemami pēc pieprasījuma ar fiksēto, mobilo vai satelītu tīklu starpniecību.

Komisija uzsāk pienākumu neizpildes procedūru pret katru ES dalībvalsti, kura oficiāli nepaziņo Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai transponētu ES direktīvas valsts tiesību aktos. Saskaņā ar līdzšinējiem ES tiesību aktiem šīs procedūras rezultātā pēc diviem Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem var tikt noteikts naudas sods. Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kurš ir spēkā kopš 2009. gada 1. decembra, ja Komisija šādā gadījumā vēršas Tiesā pret kādu ES valsti, tā var paredzēt vienreizēja maksājuma summu vai soda naudu, kas jāmaksā attiecīgajai valstij.

Priekšvēst ure

Komisija 2005. gada 13.  decembrī ierosināja pārskatīt direktīvu „Televīzija bez robežām”, lai ņemtu vērā tehnoloģiju un tirgus izmaiņas audiovizuālo pakalpojumu jomā ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). 2007. gada 9. martā Komisija nāca klajā ar ierosinājumu atjaunināt Audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu direktīvu ( IP/07/311 ), lai pavērtu ceļu ātrai vienošanās panākšanai starp Parlamentu un Padomi ( MEMO/07/206 ). Eiropas Parlaments apstiprināja Padomes kopējo nostāju, un direktīva stājās spēkā 2007. gada 18. decembrī.

Audiovizuālo plašsaziņas pakalpojumu direktīva publicēta:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar