Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

Briuselis, 2009 m. gruodžio 21 d.

Baigiasi valstybėms narėms skirtas laikas, per kurį televizijos taisykles reikia pritaikyti prie skaitmeninio amžiaus

Nors ES naujosios televizijos taisyklės, kuriomis siekiama pašalinti atgyvenusius skaitmeninės televizijos transliavimo internetu, užsakomųjų vaizdo programų ir judriojo ryšio televizijos suvaržymus ( IP/07/1809 ), patvirtintos jau prieš dvejus metus, apie šių taisyklių taikymo priemones Europos Komisijai ES teisės aktais nustatyta tvarka oficialiai pranešė tik trys šalys: Belgija, Rumunija ir Slovakija. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AVŽPD) iš esmės atnaujintos ES tradicinės televizijos transliavimo taisyklės – taip jos pritaikytos prie skaitmeninio amžiaus. Europos audiovizualiniam sektoriui skirtas taisykles ES šalys į nacionalinę teisę turėjo perkelti iki 2009 m. gruodžio 19 d. Minėta direktyva siekiama užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms ir apsaugoti vartotojus – taip kuriama bendra visų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinka.

Prieš dvejus metus pramonės atstovai ir vartotojai nekantriai laukė naujų, lankstesnių ES taisyklių, kuriomis būtų pašalinti atgyvenę biurokratiniai suvaržymai ir atsižvelgta į technologijų raidą , – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Siekdami Europos audiovizualinį sektorių padaryti konkurencingesnį, atnaujinome ES televizijos taisykles. Raginu ES šalis kuo greičiau pritaikyti nacionalinius įstatymus, kad būtų galima naudotis naujomis AVŽPD numatytomis reklamos technologijomis. Ilgiau delsti nepateisinama. Kad šių įpareigojimų būtų laikomasi, Komisija nedels pasinaudoti Sutartimi jai suteiktais įgaliojimais. Primenu, kad Teisingumo Teismas jau ne kartą aiškino, kad dauguma šių taisyklių gali būti tiesiogiai taikoma nuo 2009 m. gruodžio 19 d., o tai reiškia, kad verslo atstovai ir vartotojai gali jomis vadovautis, net jei atnaujintoji direktyva dar neperkelta į nacionalinę teisę.“

Praėjus dvejų metų laikotarpiui, per kurį ES šalys turėjo perkelti naująsias ES televizijos ir su ja susijusių paslaugų, tokių kaip užsakomosios vaizdo programos arba judriojo ryšio televizija, taisykles į nacionalinę teisę, apie visišką perkėlimą Komisijai pranešė tik Belgija, Rumunija ir Slovakija . Danija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas ir Prancūzija Komisijai pranešė tik apie kai kurias AVŽPD įgyvendinti skirtas priemones. Vengrijoje šios srities teisėkūros procesas sustojo, nes įstatymo projektui nepritarė šalies parlamentas. Direktyvą į nacionalinę teisę iš dalies perkėlė Airija, Austrija, Malta, Nyderlandai ir Vokietija , tačiau Komisijai apie tai iki šiol nepranešė. Kitose šalyse įstatymo projektas vis dar svarstomas, paskelbtas labai neseniai arba dėl jo vis dar vyksta viešos konsultacijos (žr. priedą).

Pagal ES teisę direktyvos yra valstybėms narėms privalomi teisės aktai, kurių tikslams įgyvendinti reikalingas priemones nacionalinės valdžios institucijos gali rinktis savo nuožiūra. Europos Teisingumo Teismo aiškinimu, pasibaigus direktyvai perkelti skirtam laikui kai kurios jos dalys gali būti tiesiogiai taikomos ES šalyje, net jei direktyva dar neperkelta (arba nevisiškai perkelta) į nacionalinę teisę. Todėl joje turi būti nustatytos asmens teisės, o jos nuostatos turi būti aiškios, tikslios ir besąlyginės. Taigi prireikus žmonės gali reikalauti, kad valdžios institucijos taikytų tokias direktyvos dalis.

Taikant naująsias ES audiovizualiniam sektoriui skirtas taisykles TV programų prodiuseriams ir rengėjams bus lengviau gauti lėšų, susijusių su naujais reklamos būdais, pavyzdžiui, reklama ekrano dalyje ar prekių rodymu, kurie leidžiami visose programose, išskyrus žinias, dokumentinius filmus ir programas vaikams. Transliuotojams suteikta daugiau laisvės spręsti, kada į programą įterpti reklamą, nes panaikintos taisyklės, pagal kurias reklamą buvo galima rodyti ne dažniau kaip kas dvidešimt minučių. Naujosiomis ES taisyklėmis stiprinamas Europos televizijos ir audiovizualinių paslaugų sektorius, nes mažinamas reguliavimas ir sudaromos vienodos sąlygos teikti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas „be sienų“. Jomis užtikrinama, kad taisyklės, kuriomis ginami su nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumu susiję visuomenės interesai, būtų taikomos ir visų rūšių audiovizualinėms paslaugoms, įskaitant užsakomąsias paslaugas, taip pat fiksuotojo, judriojo ar palydovinio ryšio tinklais teikiamas paslaugas.

Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš bet kurią ES šalį, jei ji oficialiai nepraneša Komisijai apie priemones, skirtas ES direktyvoms perkelti į nacionalinę teisę. Pagal ES teisę po dviejų ES Teisingumo Teismo sprendimų tokioms šalims gali būti skiriama bauda. Nuo 2009 m. gruodžio 1 d. pagal Lisabonos sutartį, kai Komisija kreipiasi į Teismą dėl tokio ES šalies padaryto pažeidimo, ji gali nurodyti, kokio dydžio baudą iškart arba dalimis turi sumokėti pažeidimą padariusi valstybė narė.

Bendra informacija

2005 m. gruodžio 13 d. Komisija pasiūlė persvarstyti direktyvą „Televizija be sienų“, kad būtų atsižvelgta į svarbius technologijų ir rinkos pokyčius audiovizualinių paslaugų sektoriuje ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ) . 2007 m. kovo 9 d. Komisija pasiūlė atnaujintą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą ( IP/07/311 ) ir taip sudarė sąlygas Parlamentui ir Tarybai kuo greičiau dėl jos susitarti ( MEMO/07/206 ). Europos Parlamentas patvirtino Tarybos bendrąją poziciją, ir 2007 m. gruodžio 18 d. direktyva įsigaliojo.

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą galima rasti svetainėje

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm .

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar