Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

V Bruselu dne 21. prosince 2009

Členským státům vypršel čas k přeladění na pravidla pro televizní vysílání v digitálním věku

Dva roky pro přijetí pravidel pro modernizaci televizního vysílání v EU ( IP/07/1809 ), jimiž byly odstraněny zastaralé předpisy omezující digitální televizní vysílání přes internet, video na vyžádání a mobilní televizní vysílání, oznámily Evropské komisi oficiálně pouze tři země – Belgie, Rumunsko a Slovensko – opatření k provedení těchto pravidel, jak vyžaduje právo EU. Směrnice o audiovizuálních mediálních službách (směrnice AVMS) pravidla EU upravující tradiční televizní vysílání přepsala pro digitální věk. Země EU měly do 19. prosince 2009 čas na to, aby modernizovaná pravidla pro evropské audiovizuální odvětví provedly do vnitrostátního práva. Směrnice vytváří jednotný trh pro všechny audiovizuální mediální služby s tím, že poskytuje právní jistotu podnikům a ochranu spotřebitelům.

„Odvětví i spotřebitelé již před dvěma lety netrpělivě čekali na nová, pružnější pravidla EU, která by odstranila zastaralá byrokratická opatření a zohlednila nový technologický rozvoj,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „Pravidla EU pro televizní vysílání jsme aktualizovali tak, abychom evropské audiovizuální odvětví učinili konkurenceschopnějším. Naléhám na všechny země EU, aby své vnitrostátní právní předpisy upravily způsobem, který umožní používat nové reklamní techniky, jež směrnice o AVMS povoluje – další otálení s jejich provedením je neomluvitelné. Komise nebude váhat s využitím pravomocí, které jí uděluje Smlouva, aby zajistila, že k této úpravě skutečně dojde. Nezapomínejme, že Soudní dvůr již několikrát prohlásil, že mnohé z těchto pravidel lze přímo použít s platností od 19. prosince 2009, což znamená, že podniky a spotřebitelé se jich mohou dovolávat i v případě, že zákony jejich země dosud modernizovanou směrnici nezohlednily.“

Po dvouletém období, jež země EU měly na provedení nových pravidel EU pro televizní vysílání a televizní služby, jako je video na vyžádání a mobilní video, do vnitrostátního práva, oznámily Komisi jejich úplné provedení pouze Belgie, Rumunsko a Slovensko . Dánsko, Francie, Lucembursko a Spojené království Komisi oznámily, že k provedení směrnice o AVMS přijaly některá opatření. Legislativní proces v Maďarsku byl zcela zastaven poté, co návrh zákona neprošel v parlamentu. Rakousko, Německo, Irsko, Malta a Nizozemsko provedly směrnici částečně , aniž by tuto skutečnost oznámily Komisi. V ostatních zemích se návrh zákona stále projednává, byl právě zveřejněn nebo v souvislosti s ním stále probíhá veřejná konzultace (viz příloha).

Podle práva EU jsou směrnice právní nástroje , pro členské státy závazné, které vnitrostátním orgánům umožňují zvolit si k dosažení jejich cílů formu a způsob. Evropský soudní dvůr prohlásil, že části směrnice mohou v zemi EU přímo vstoupit po příslušné lhůtě v platnost i v případě, že směrnice dosud nebyla provedena (nebo byla provedena nepřiměřeně). Za tímto účelem musí stanovit individuální práva a formulovat je jasně, přesně a bezpodmínečně. Nastane-li takový případ, mohou občané od veřejných orgánů požadovat, aby tyto části směrnice dodržovaly.

Nová audiovizuální pravidla EU zjednodušují výrobcům a poskytovatelům televizních programů získávání finančních prostředků z nových forem reklamy, jako je reklama na rozdělené obrazovce nebo umístění produktu, které jsou povoleny ve všech programech s výjimkou zpravodajství, dokumentárních pořadů a pořadů pro děti. Vysílací subjekty mají více volnosti při sestavování programů, neboť byla odstraněna pravidla, které mezi přestávkami na reklamu předepisovala dvacetiminutový interval. Nová pravidla EU posilují evropské televizní a audiovizuální odvětví tím, že omezují regulaci a vytvářejí rovné podmínky pro audiovizuální mediální služby „bez hranic“. Zajišťují, aby se na všechny audiovizuální služby včetně programů na vyžádání poskytované přes pevné, mobilní nebo satelitní sítě vztahovala pravidla veřejného zájmu, jako je ochrana nezletilých a lidské důstojnosti.

Komise zahajuje s každou zemí EU, která jí oficiálně neoznámí opatření k provedení směrnic EU do vnitrostátního práva, řízení pr o porušení povinnosti. Podle staršího práva EU mohla tato skutečnost vést po dvou rozsudcích Soudního dvora EU k udělení pokuty. Od 1. prosince 2009 může Komise podle Lisabonské smlouvy v případě, že podá u Soudního dvora žalobu na některou zemi EU, stanovit paušální částku nebo penále, které musí dotčený členský stát uhradit.

Souvislosti
Dne 13. prosince 2005 Komise navrhla přezkum směrnice o „televizi bez hranic“ s cílem zohlednit technologické a tržní změny v oblasti audiovizuálních služeb (
IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Dne 9. března 2007 Komise navrhla modernizovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách ( IP/07/311 ), čímž otevřela cestu jejímu brzkému schválení Evropským parlamentem a Radou ( MEMO/07/206 ). Evropský parlament schválil společné stanovisko Rady a směrnice vstoupila v platnost dne 18. prosince 2007.

Směrnici o AVMS lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar