Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

Brüssel, 21. detsember 2009

Liikmesriigid peavad lõpuks kohandama oma televisioonieeskirjad digiajastu nõuetele vastavaks

Kaks aastat pärast seda, kui ELis võeti vastu televisiooni ajakohastamise eeskirjad ( IP/07/1809 ), millega kõrvaldati aegunud piirangud seoses digitaaltelevisiooni, tellitava videoteenuse ja mobiiltelevisiooniga, on üksnes kolm riiki – Belgia, Rumeenia ja Slovakkia – Euroopa Komisjonile ametlikult teatanud ELi õigusaktidega nõutud meetmete võtmisest. Audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga kohandati ELi tavapärased teleringhäälingu eeskirjad digiajastu nõuetele vastavaks. ELi riikidel oli aega 19. detsembrini 2009, et võtta Euroopa audiovisuaaltööstust käsitlevad ajakohastatud eeskirjad üle siseriiklikku õigusse. Nimetatud direktiiviga luuakse ühtne audiovisuaalsete meediateenuste turg, millega tagatakse ettevõtjatele õiguskindlus ja tarbijatele kaitse.

„Juba kaks aastat tagasi ootasid nii tööstusharu kui ka tarbijad kannatamatult uusi paindlikumaid ELi eeskirju, mis tühistaksid ajast ja arust bürokraatlikud nõuded ning arvestaksid tehnoloogia uute arengutendentsidega,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Meie eesmärk ELi televisioonieeskirjade ajakohastamisel oli muuta Euroopa audiovisuaaltööstus konkurentsivõimelisemaks. Ma kutsun ELi riike tungivalt üles kohandama oma õigusakte, et võimaldada audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga lubatud uute reklaamimeetodite kasutamist, ning nende rakendamisega viivitamine ei ole enam mingil moel vabandatav. Selle tõhusaks tagamiseks kasutab komisjon kõhklemata asutamislepingust tulenevaid volitusi. Tuleb meeles pidada Euroopa Kohtu korduvaid väljaütlemisi, et kõnealuseid eeskirju on alates 19. detsembrist 2009 võimalik otse kohaldada, mis tähendab, et ettevõtjad ja tarbijad saavad nende eeskirjadega arvestada isegi siis, kui riigi õigusaktides ei ole ajakohastatud direktiivi veel arvesse võetud.”

Pärast kaht aastat, mis ELi riikidele anti ELi televisiooniteenuseid ja televisioonilaadseid teenuseid, näiteks tellitavaid videoteenuseid ja mobiilvideoteenuseid käsitlevate uute eeskirjade ülevõtmiseks, on üksnes Belgia, Rumeenia ja Slovakkia komisjonile teatanud direktiivi täielikust rakendamisest. Taani, Prantsusmaa, Luksemburg ja Ühendkuningriik on komisjonile teatanud mõnedest meetmetest , mis on võetud audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi rakendamiseks. Ungari sellekohane õigusloomeprotsess takerdus lõplikult pärast seda, kui seaduseelnõu ei saanud parlamendi toetust. Osaliselt on direktiiv üle võetud Austrias, Saksamaal, Iirimaal, Maltas ja Madalmaades , ent komisjonile ei ole sellest teatatud. Ülejäänud riikides on seaduseelnõu ikka veel arutlusel, see on just äsja avaldatud või avalikkusega peetakse selle üle ikka veel nõu (vt lisa).

Vastavalt ELi õigusele on direktiivid liikmesriikide jaoks siduvad õigusaktid, mis võimaldavad liikmesriikide ametiasutustel valida, missuguses vormis ja missuguste meetoditega nad oma eesmärgid saavutavad. Euroopa Kohtu sõnul võib ELi riik direktiivi osi otse kohaldada pärast direktiivi ülevõtmistähtaega isegi juhul, kui riik ei ole direktiivi (nõuetekohaselt) üle võtnud. Eelduseks on, et direktiivis on sätestatud individuaalsed õigused ning et direktiiv ise on selge ja täpne ega sisalda mingeid tingimusi. Sel juhul võivad inimesed ametiasutustelt nõuda selliste direktiiviosade kohaldamist.

Tänu uutele ELi audiovisuaalteenuste eeskirjadele on telesaadete tootjatel ja edastajatel lihtsam saada tulu sellistest uutest reklaamivõimalustest nagu jagatud ekraan või tooteasetus, mis on lubatud kõigis telesaadetes, välja arvatud uudiste-, dokumentaal- ja lastesaated. Ringhäälinguorganisatsioonidel on võimalik programme paindlikumalt koostada, kuna on kõrvaldatud eeskirjad, mille kohaselt peab reklaamipauside vahel olema vähemalt 20 minutit. Uute ELi eeskirjadega tugevdatakse Euroopa televisiooni- ja audiovisuaaltööstust, lihtsustades reguleerimist ning luues võrdsed võimalused nn piirideta audiovisuaalsetele meediateenustele. Tänu sellele tagatakse, et avaliku huviga seotud eeskirju, näiteks alaealiste ja inimväärikuse kaitse eeskirju kohaldatakse kõikide audiovisuaalteenuste suhtes, sealhulgas tellitavate teenuste ning püsi-, mobiil- ja satelliitvõrgu suhtes.

Komisjon algatab rikkumismenetluse kõikide selliste ELi riikide suhtes, kes ei ole komisjonile ametlikult teatanud meetmetest, mis on võetud ELi direktiivide kohaldamiseks siseriiklikus õiguses. ELi varasema õiguse kohaselt oleks pärast kaht Euroopa Kohtu otsust võinud määrata trahvi. Alates 1. detsembrist 2009 võib vastavalt Lissaboni lepingule juhul, kui komisjon esitab Euroopa Kohtule hagi ELi mõne riigi vastu, määrata asjakohasele liikmesriigile kindlasummalise leppetrahvi või karistusmakse.

Taustteave

Komisjon tegi 13. detsembril 2005 ettepaneku vaadata läbi „Piirideta televisiooni” direktiiv, et pöörata tähelepanu audiovisuaalteenuste tehnoloogia ja turu muutustele ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Komisjon esitas ettepaneku audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi ajakohastatud versiooni kohta 9. märtsil 2007 ( IP/07/311 ), et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid kiiresti kokkuleppele jõuda ( MEMO/07/206 ). Euroopa Parlament kiitis nõukogu ühise seisukoha heaks ja direktiiv jõustus 18. detsembril 2007.

Audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv on järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar