Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1983

Βρυξέλλες , 21 Δεκεμβρίου 2009

Έληξε η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να προσαρμόσουν τους τηλεοπτικούς κανόνες στην ψηφιακή εποχή

Δύο χρόνια μετά τη θέσπιση του εκσυγχρονισμού των κανόνων της ΕΕ για την τηλεόραση ( IP/07/1809 ), που προέβλεπαν την άρση παρωχημένων περιορισμών στην ψηφιακή τηλεόραση μέσω Διαδικτύου, στο βίντεο κατά παραγγελία και στην κινητή τηλεόραση, μόνο τρεις χώρες - το Βέλγιο, η Ρουμανία και η Σλοβακία- έχουν κοινοποιήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέση σε ισχύ των σχετικών μέτρων, όπως απαιτείται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας. Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (οδηγία AVMS) προσάρμοσε στην ψηφιακή εποχή τους ευρωενωσιακούς κανόνες για τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές. Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν έως τις 19 Δεκεμβρίου 2009 να έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους εκσυγχρονισμένους κανόνες για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία. Με την οδηγία δημιουργείται ενιαία αγορά για όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις και προστασία στους καταναλωτές.

«Ήδη από διετίας, ο κλάδος και οι καταναλωτές περίμεναν με ανυπομονησία νέους, περισσότερο ευέλικτους ευρωπαϊκούς κανόνες που θα καταργούσαν παρωχημένα γραφειοκρατικά προσκόμματα και θα λάμβαναν υπόψη τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις », δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας . «Επικαιροποιήσαμε τους τηλεοπτικούς κανόνες της ΕΕ για να γίνει ανταγωνιστικότερος ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός κλάδος. Απευθύνω επείγουσα έκκληση στις χώρες της ΕΕ να προσαρμόσουν το εθνικό τους δίκαιο ώστε να καταστεί επίσης δυνατή η εφαρμογή νέων τεχνικών διαφήμισης που προβλέπει η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας – είναι αδιανόητη περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίησή τους. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχει η Συνθήκη για να το εξασφαλίσει. Υπενθυμίζω ότι το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι πολλές από τις εν λόγω διατάξεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από τις 19 Δεκεμβρίου 2009, δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να βασίζονται σ’ αυτές, ακόμη και εάν οι νόμοι της χώρας τους, δεν έχουν λάβει ακόμη υπόψη την εκσυγχρονισμένη οδηγία.»

Μετά την παρέλευση της διετούς περιόδου που οι χώρες της ΕΕ είχαν στη διάθεσή τους για να μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τηλεοπτικές και ομοειδείς υπηρεσίες , όπως το βίντεο κατά παραγγελία και την κινητή τηλεόραση, μόνο το Βέλγιο, η Ρουμανία και η Σλοβακία έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή πλήρη εφαρμογή. Η Δανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και το ΗΒ κοινοποίησαν στην Επιτροπή ορισμένα μέτρα που έλαβαν για να θέσουν σε ισχύ την οδηγία AVMS.

Στην Ουγγαρία , η νομοθετική διαδικασία ανεστάλη, καθώς το σχέδιο νόμου απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο. Η οδηγία τέθηκε εν μέρει σε ισχύ στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες χωρίςαυτό να έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Σε άλλες χώρες το σχέδιο νόμου είναι ακόμα υπό συζήτηση, έχει μόλις δημοσιευτεί, ή βρίσκεται ακόμα σε δημόσιο διάλογο (βλ. παράρτημα).

Σύμφωνα με την ευρωενωσιακή νομοθεσία, οι οδηγίες είναι για τα κράτη μέλη δεσμευτικές νομικές πράξεις που παρέχουν στις εθνικές αρχές τη δυνατότητα να επιλέγουν τη μορφή και τις μεθόδους για την επίτευξη των στόχων τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει ότι τμήματα μιας οδηγίας μπορούν μετά τη λήξη της προθεσμίας να ισχύσουν αμέσως σε μια χώρα της ΕΕ, ακόμη και αν η οδηγία δεν ακόμα (ή δεν έχει επαρκώς) τεθεί σε εφαρμογή. Προς τούτο, πρέπει η οδηγία να καθορίζει επιμέρους δικαιώματα και να είναι σαφής, ακριβής και άνευ όρων. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορούν οι πολίτες να επικαλούνται τα εν λόγω τμήματα της οδηγίας ενώπιον των δημόσιων αρχών.

Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες διευκολύνουν τη χρηματοδότηση των παραγωγών και παρόχων τηλεοπτικών προγραμμάτων από νέες μορφές διαφήμισης, όπως είναι η διαφήμιση με διαίρεση της οθόνης ή η τοποθέτηση προϊόντων, που επιτρέπονται σε όλα τα προγράμματα εκτός από τις ειδήσεις, τα ντοκιμαντέρ και τα παιδικά προγράμματα. Με την κατάργηση των κανόνων για την επιβολή εικοσάλεπτης χρονικής περιόδου εκπομπής μεταξύ διαφημιστικών διαλειμμάτων, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς διαθέτουν, πλέον, μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό τους. Οι νέοι κανόνες της ΕΕ ενισχύουν τον ευρωπαϊκό τηλεοπτικό και οπτικοακουστικό κλάδο, περιορίζοντας τις κανονιστικές ρυθμίσεις και θεσπίζοντας ίσους όρους για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας «χωρίς σύνορα». Εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες δημόσιου συμφέροντος, όπως η προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, θα εφαρμόζονται σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων κατά παραγγελία, μέσω σταθερών, κινητών ή δορυφορικών δικτύων.

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον κάθε χώρας της ΕΕ που δεν κοινοποιεί επίσημα στην Επιτροπή τα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με το παλαιότερο κοινοτικό δίκαιο, τούτο θα μπορούσε να συνεπάγεται πρόστιμο εφόσον έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, όταν η Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο εναντίον χώρας της ΕΕ, μπορεί να καθορίζει κατ’ αποκοπήν ποσό ή χρηματική ποινή που πρέπει να καταβάλλει το οικείο κράτος μέλος.

Ιστορικό

Στις 13 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», ώστε να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές της αγοράς στον τομέα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Στις 9 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή πρότεινε εκσυγχρονισμένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας ( IP/07/311 ), ανοίγοντας το δρόμο για ταχεία συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( MEMO/07/206 ). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του Συμβουλίου και η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου 2007

The AVMS Directive can be found at:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar