Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1983

Bruxelles, den 21. december 2009

Tiden er inde til, at medlemsstaterne tilpasser tv-reglerne til den digitale tidsalder

To år efter at det blev vedtaget at modernisere EU's tv-regler ( IP/07/1809 ) ved at fjerne forældede restriktioner for digital-tv over internettet, bestillingsvideo og mobil-tv, er der kun tre lande – Belgien, Rumænien og Slovakiet - som officielt har underrettet Europa-Kommissionen om deres gennemførelsesforanstaltninger, som det kræves i EU-lovgivningen. Ved direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet) blev EU-reglerne om traditionel tv-sendevirksomhed tilpasset den digitale tidsalder. EU-landene fik frist til den 19. december 2009 til at gennemføre de moderniserede regler for EU's audiovisuelle sektor i deres nationale lovgivning. Direktivet skaber et fælles marked for alle audiovisuelle medietjenester, giver erhvervslivet bedre retssikkerhed og beskytter forbrugerne.

"For to år siden ventede av-sektoren og forbrugerne allerede utålmodigt på nye og mere fleksible EU-regler, som kunne fjerne de forældede bureaukratiske hindringer og tage hensyn til den nye teknologiske udvikling," sagde Viviane Reding, EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "Vi opdaterede EU's tv-regler for at gøre EU's audiovisuelle industri mere konkurrencedygtig. Jeg opfordrer indtrængende EU-landene til at tilpasse deres nationale lovgivninger for at sikre, at de nye reklameteknikker, som AVMS-direktivet har muliggjort, også kan bruges i praksis - der er ingen undskyldning for at forsinke gennemførelsen yderligere. Kommissionen vil ikke vige tilbage for at bruge de beføjelser, den har i henhold til traktaten, for at sikre, at reglerne faktisk gennemføres. Husk på, at Domstolen gentagne gange har erklæret, at mange af disse regler kan anvendes direkte fra og med den 19. december 2009, hvilket betyder, at erhvervslivet og forbrugerne kan regne med dem, også selv om der i deres respektive nationale love endnu ikke er taget hensyn til det moderniserede direktiv. "

Efter den frist på 2 år, som EU-landene har fået til at gennemføre de nye EU-regler om tv og tv-lignende tjenester som bestillingsvideo og mobil video, har kun Belgien, Rumænien og Slovakiet underrettet Kommissionen om, at foranstaltninger er fuldt gennemført. Danmark, Frankrig, Luxembourg og Det Forenede Kongerige har underrettet Kommissionen om nogle foranstaltninger , der er truffet for at gennemføre AVMS-direktivet. I Ungarn standsede lovgivningsprocessen fuldstændig, efter at lovudkastet ikke blev vedtaget i parlamentet. Direktivet er delvis gennemført af Østrig, Tyskland, Irland, Malta og Nederlandene , uden at Kommissionen er blevet underrettet. I andre lande er situationen den, at lovudkastet stadig drøftes, lige er blevet offentliggjort eller stadig er i offentlig høring (se bilag).

I henhold til EU-lovgivningen er direktiver for medlemsstaterne juridisk bindende instrumenter, som giver de nationale myndigheder mulighed for at vælge, hvilken form og hvilke metoder de vil benytte til at nå deres mål. EU-Domstolen siger, at dele af et direktiv kan have direkte virkning efter udløbet af fristen i et EU-land, selv om direktivet ikke (eller ikke på tilfredsstillende vis) er gennemført i national lovgivning. Med henblik herpå skal det fastsætte individuelle rettigheder og være klart, præcist og ikke indeholde betingelser. I så tilfælde kan personer gøre disse dele af direktivet gældende over for offentlige myndigheder.

De nye EU-regler for det audiovisuelle område gør det lettere for producenter og udbydere af tv-programmer at få adgang til finansiering fra nye former for reklame som f.eks. reklame med delt skærm eller produktplacering, som tillades i alle programmer undtagen nyhedsudsendelser og dokumentar- og børneprogrammer. Sendevirksomhederne har større programmeringsfleksibilitet, i og med at reglerne om, at der skal gå 20 minutter mellem reklameafbrydelserne, nu afskaffes. De nye EU-regler styrker den europæiske tv- og audiovisuelle industri ved at reducere forskrifterne og skabe lige vilkår for audiovisuelle medietjenester "uden grænser". De sikrer, at regler i almenhedens interesse såsom beskyttelsen af mindreårige og den menneskelige værdighed gælder for alle audiovisuelle tjenester, også bestillingstjenester, og tjenester via faste eller mobile netværk eller satellitnetværk.

Kommissionen indleder overtrædelsesprocedurer mod de EU-lande, som ikke overholder deres forpligtelse til officielt at underrette Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet for at gennemføre EU-direktiver i deres nationale lovgivning. I henhold til ældre EU-lovgivning kunne dette resultere i en bøde, når EU-Domstolen havde afsagt to domme. Siden den 1. december 2009, hvor Lissabon-traktaten trådte i kraft, kan Kommissionen, når den indbringer en sådan sag mod et EU-land for Domstolen, kræve, at den pågældende medlemsstat betaler et fast beløb eller en tvangsbøde.

Baggrund

Den 13. december 2005 foreslog Kommissionen at revidere direktivet "Fjernsyn uden grænser" for at tage højde for den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for audiovisuelle tjenester ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Kommissionen foreslog den 9. marts 2007 et moderniseret direktiv om audiovisuelle medietjenester ( IP/07/311 ), som Parlamentet og Rådet hurtigt nåede til enighed om ( MEMO/07/206 ). Europa-Parlamentet godkendte Rådets fælles holdning, og direktivet trådte i kraft den 18. december 2007.

AVMS-direktivet kan findes på:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar