Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1983

Брюксел, 21 декември 2009 г.

Последен срок за държавите-членки да приведат нормативната уредба на телевизионните услуги в съответствие с изискванията на цифровата епоха

Две години след приемането на осъвременени разпоредби на ЕС в областта на телевизионните услуги ( IP/07/1809 ), които премахнаха остарелите ограничения върху цифровата телевизия по интернет, видеото по заявка и мобилната телевизия, само три страни — Белгия, Румъния и Словакия — са уведомили официално Европейската комисия за приетите мерки с цел прилагането на тези разпоредби, както се изисква съгласно правото на ЕС. С Директивата за аудио-визуалните медийни услуги разпоредбите на ЕС относно традиционното телевизионно разпръскване бяха обновени и приведени в съответствие с изискванията на цифровата епоха. В срок до 19 декември 2009 г. страните на ЕС трябваше да превърнат осъвременените разпоредби за европейската аудио-визуална индустрия в част от своите национални законодателства. С Директивата се създава единен пазар за всички аудио-визуални медийни услуги, като по този начин се осигурява правна сигурност за предприятията и защита на потребителите.

Преди две години операторите от отрасъла и потребителите вече бяха в нетърпеливо очакване на нови, по-гъвкави разпоредби на ЕС, които да заменят остарелия бюрократизъм и да отчетат новите технологични развития ,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Ние актуализирахме разпоредбите на ЕС в областта на телевизионните услуги, така че аудио-визуалната индустрия на Европа да стане по-конкурентоспособна. Призовавам страните от ЕС незабавно да приведат в съответствие своите национални закони, за да може да бъдат практикувани и новите средства за реклама, въведени с Директивата за аудио-визуалните медийни услуги — вече няма основания за по-големи забавяния в прилагането им. Комисията няма да се поколебае да използва правомощията си по силата на Договора, за да осигури ефективното постигане на горното. Спомнете си как по редица поводи Съдът е заявявал, че много от тези разпоредби могат да се прилагат пряко, считано от 19 декември 2009 г., което означава, че предприятията и потребителите могат да разчитат на тях дори ако законите в техните страни не са отчели промените от осъвременената Директива.“

След двугодишния срок, даден на страните от ЕС за транспониране на новите разпоредби на ЕС в областта на телевизионните и сродните услуги като видеото по заявка и мобилното видео, само Белгия, Румъния и Словакия са уведомили Комисията за цялостното им прилагане . Дания, Люксембург, Обединеното кралство и Франция са уведомили Комисията, че са били взети известен брой мерки с цел прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги. Законодателният процес в Унгария навлезе в пълен застой, след като законопроектът не бе одобрен от Парламента. Директивата бе частично транспонирана в Австрия, Германия, Ирландия, Малта и Нидерландия , но Комисията не бе официално уведомена. В други страни законопроектът все още се обсъжда, бил е току-що публикуван или все още е в процес на обществена консултация (вж. приложението).

Съгласно правото на ЕС директивите са обвързващи правни инструменти за държавите-членки и дават възможност на националните власти да изберат формата и метода, с помощта на които да постигнат заложените в тях цели. Според Съда на Европейския съюз части от една директива могат да бъдат пряко приложими в дадена страна от ЕС след крайния срок за нейното транспониране, дори и тя да не е била (или е била в недостатъчна степен) приложена. За тази цел директивата трябва да определя индивидуални права, да е ясна, точна и без условности. В такъв случай гражданите могат да поискат от обществените органи да приложат тези части от дадена директива.

Новите разпоредби на ЕС в областта на аудио-визуалните услуги улесняват достъпа на продуцентите и доставчиците на телевизионни програми до финансиране от нови форми на реклама като реклама чрез разделение на екрана или позициониране на продукти, което е разрешено при всички програми с изключение на новините, документалните филми и детските програми. Медийните оператори разполагат с повече гъвкавост при планирането на програмите след премахването на разпоредбата, която налага период от двадесет минути между рекламните паузи. Новите разпоредби на ЕС подкрепят европейската телевизионна и аудио-визуална индустрия и създават равни условия за аудио-визуални медийни услуги „без граници“. Те следят за това разпоредбите в подкрепа на обществения интерес като закрилата на непълнолетните и човешкото достойнство да бъдат прилагани при доставката на всички аудио-визуални услуги, включително услуги при поискване, по стационарни, мобилни или спътникови мрежи.

Комисията открива процедура за нарушение срещу всяка страна от ЕС, която не я уведоми официално за мерките, взети с цел транспониране на директивите на ЕС в националното право. По старото законодателство на ЕС това би могло да доведе до налагане на глоба след произнасяне на две решения на Съда на Европейския съюз. От 1 декември 2009 г., по силата на Договора от Лисабон, когато Комисията заведе такова дело срещу страна на ЕС пред Съда, тя може да поиска съответната държава-членка да изплати еднократна парична санкция или глоба за забавяне.

Кратка предистория На 13 декември 2005 г. Комисията предложи да преразгледа Директивата „Телевизия без граници“, в отговор на значителните технологични и пазарни промени при аудио-визуалните услуги ( IP/05/1573 , MEMO/06/208 ). Комисията предложи осъвременен проект на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги на 9 март 2007 г. ( IP/07/311 ), като направи възможно ранното ѝ приемане от Парламента и Съвета ( MEMO/07/206 ). Европейският парламент одобри общата позиция на Съвета и Директивата влезе в сила на 18 декември 2007 г.

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги може да бъде открита на:

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Description

Details

Pre-legislative stage

LU: draft law to be submitted to Council of Government.

PL: guiding rules for the draft law published in July 2000. Inter service consultations on the draft law were finalised on 25 November 2009. It should be adopted by the Council of beginning 2010. Adoption by the Parliament no sooner than the 2 nd quarter of 2010

SI

Public consultation on draft legislation

AT: second part of legislation (rules other than advertising) drafted + submitted to public consultation. Delay because of recent state aid compromise with Commission which led to amendments, especially the supervision of broadcasters. (" Umsetzung betreffend ORF und Anpassung aller anderen Regelungen (außer Fernsehwerbung und Teleshopping) seit 18.11.2009 in Begutachtung ")

DE:
- Federal level: Telemediengesetz and preliminary Tabakgesetz will be submitted to the new Government, then to federal Parliament
EE: Draft text will be submitted to the Government beginning of January 2010. A new regulatory structure including a completely new licensing procedure shall be introduced.

EL: public consultation ended 25/07/09.

IE: public consultation on the Broadcasting Act 2009 - Targeted consultation on the Statutory Instrument to transpose elements not covered by the Broadcasting Act (non-linear services) also completed.

IT: The general law authorising the government to issue a legislative decree implementing the Directive was adopted mid-July. The draft of the decree is currently elaborated by the government and shall be adopted in January 2010.

SE: public consultation ended late March 09 - Government decision on legislative proposal to be taken in November 09

PT: Law will soon be submitted before the Parliament. Adoption foreseen in 2010.

Text before Parliament

BG: Text before the first chamber. Vote expected on 16 December. Adoption before the 2 nd chamber expected before the end of December 2009

CY: 2 different draft laws, one for public service broadcasters and one for commercial broadcasters were submitted to Parliament. They are with the legal department of the Government since 8 December 2009. After examination they will be forwarded to Parliament for final discussion and voting.

CZ: draft law approved by the government, before the Parliament, vote in plenary expected in February 2010.

DE: - Länder level: Interstate Broadcasting Treaty adopted by Länder Ministers on 28 October 2009, will now be ratified by the 16 Länder parliaments.

ES: since October 16

FI: adoption scheduled beginning of 2010

HU: The text was submitted to the Parliament but it was not put on the agenda since it did not get the sufficient amount of votes. Unclear when Parliament will continue.

LT : draft law awaiting adoption in Parliament by special procedure.

LV: The draft Law on Electronic Media was adopted by Government on 8 October 2009. First reading in parliament has taken place, amendments will be submitted to 2 nd reading.

MT: Adoption foreseen for the 3 rd week of December 2009

UK: Separate product placement on TV regulations expected to be before Parliament in early 2010 (current UK legislation prohibits TV product placement).

Television Product Placement legislation expected to come into force late March 2010.

Legislation adopted

AT : 1 st part of rules concerning advertising ( Regelungen zu Fernsehwerbung und Teleshopping für Private seit 1. März 2009 im Privatfernsehgesetz umgesetzt )

DE: only definition of linear and non-linear services

DK: Law adopted on 10/12/2009

IE: Broadcasting Bill (covering large part of AVMSD) adopted on 12/07/09.

NL: law adopted by the Parliament, signature by the Queen and publication expected in the coming days, notification will happen in the coming week

Notifications

Partial notifications :

DK

FR (main legislation notably on scope, general rules, public service broadcasters and advertising rules)

LU (liberalisation rules on TV advertising)

UK (main legislation)

Complete notifications :

BE

RO

SK


Side Bar