Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1967

Bruksela, dnia 18 grudnia 2009 r.

Komisja zatwierdza polski system podatku tonażowego

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu podatkowego, którego stawkę wylicza się w oparciu o tonaż floty. System ten, zwany systemem podatku tonażowego, umożliwia armatorom statków płacenie zryczałtowanej stawki podatku uzależnionej od tonażu posiadanej przez nich floty zamiast podatku od osób prawnych lub od osób fizycznych.

Do korzystania z systemu podatku tonażowego w Polsce kwalifikuje się działalność morska oraz prace przy pogłębianiu dna, pod warunkiem że przynajmniej 50 % czasu pracy pogłębiarki to transport morski, tj. bezpośredni przewóz towarów lub pasażerów. Ponadto Komisja zgodziła się na włączenie do tego systemu działalności holowniczej, jednakże jedynie pod warunkiem że przynajmniej 50 % czasu pracy holownika poświęcone jest na działalność w zakresie transportu morskiego.

Komisja zgodziła się także na objęcie przedmiotowym systemem działalności z zakresu zarządzania, ponieważ spełnia ona wszelkie wymogi nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz podmiotów zarządzających statkami 1 .

Komisja uznała za wystarczające wszystkie zastosowane środki zabezpieczające mające zapobiec ewentualnym efektom zewnętrznym zaburzającym równowagę pomiędzy działalnością kwalifikującą się do korzystania z podatku tonażowego a działalnością nie kwalifikującą się, czy też pomiędzy podmiotami z tego systemu korzystającymi a tymi, które z niego nie korzystają.

Komisja uznała, że system ten jest zgodny z rynkiem wewnętrznym i że może być on korzystny z punktu widzenia interesów Wspólnoty w zakresie polityki morskiej.

Zatwierdzony system może wejść w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

1 :

Dz.U. C 132 z 11.6.2009, s. 6


Side Bar