Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1966

Bryssel den 18 december 2009

Nya telekomregler träder i kraft

EU:s nya telekomregler blir officiellt lag i morgon efter att ha offentliggjorts i dagens nummer av EU:s officiella tidning. De nya reglerna, som består av direktiv om bättre lagstiftning och om medborgarnas rättigheter, måste införlivas i nationell lagstiftning i de 27 EU-medlemsstaterna senast i juni 2011. Förordningen om den nya europeiska telemyndigheten träder i kraft om 20 dagar och gäller i hela EU. Telemyndigheten kommer att verka för mer enhetliga regler i EU och därmed stärka den gemensamma telekommarknaden. Detta sista steg i EU:s lagstiftningsprocess följer den slutliga överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet i november ( IP/09/1812 ) .

Den nya europeiska telemyndigheten är ett mycket synligt tecken på att vi menar allvar när vi säger att EU:s teleoperatörer och konsumenter inte längre behöver bry sig om nationsgränser ifråga om nätanslutning och kommunikationstjänster ”, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor. ” Från och med våren 2010 kommer den att hjälpa de nationella telemyndigheterna och kommissionen att se till att telekomtjänster kan levereras under enhetliga och konkurrenskraftiga villkor i hela EU. Nu när reformdirektiven har offentliggjorts i den officiella tidningen uppmanar jag medlemsstaterna att börja arbeta för att snabbt införliva reglerna i nationella lagar. Ett snabbt och korrekt införlivande är avgörande för att skapa rättssäkerhet, förbättra konkurrensen och stimulera investeringar på EU:s växande gemensamma telekommarknad.

Den nya telemyndigheten utgörs av cheferna för de 27 nationella telemyndigheterna. Beslut kommer som regel att fattas med två tredjedelars majoritet eller enkel majoritet när EU-myndigheten uttalar sig i samband med kommissionens analys av de åtgärder som nationella myndigheter anmält till kommissionen (se MEMO/09/539 ). Myndighetens beslut kommer att förberedas med stöd av oberoende experter. Den kommer också att ge råd och stöd och komplettera de nationella telemyndigheternas arbete, särskilt ifråga om regler som påverkar andra länder.

Som ett resultat av telekomreformen får EU:s 500 miljoner invånare större valmöjligheter tack vare en ökad konkurrens på telekommarknaden, bättre täckning, snabba bredbandsanslutningar och ett bättre skydd av personuppgifter vid elektronisk kommunikation. Det är nu upp till medlemsstaterna att även anpassa sina system för fördelning och licensiering av spektrum till de nya reglerna för att skapa större flexibilitet för spektrumanvändarna. Kommissionen kommer att ta fram ett förslag till det första radiospektrumprogrammet – en nyhet i reformpaketet – och en strategi för utveckling av en enhetlig spektrumpolitik i EU. I dag offentliggörs även ett kommissionsbeslut om ändring av gruppen för radiospektrumpolitik, för att betona gruppens rådgivande roll när spektrumprogrammen utarbetas av kommissionen.

De 12 viktigaste ändringarna i EU:s nya telekompaket finns beskrivna i MEMO/09/568 .

Nästa steg

  • Inrättande av den europeiska telemyndigheten (våren 2010). Regeringarna i de 27 medlemsstaterna måste tillsammans besluta om dess mandat.

  • Reformpaketet för telekommunikation införlivas i nationell lagstiftning i de 27 EU-medlemsstaterna senast i juni 2011.

Mer information:

Reformpaketet finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Kommissionens beslut om ändring av gruppen för radiospektrumpoliti k:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar