Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

V Bruseli 18. decembra 2009

Nové pravidlá v oblasti telekomunikácií nadobúdajú účinnosť

Zajtra sa nové pravidlá v oblasti telekomunikácií stanú oficiálne zákonom EÚ po tom, ako boli dnes uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Nové pravidlá zahŕňajúce smernicu o lepšej právnej regulácii a smernicu o právach občanov sa budú musieť transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov 27 členských štátov EÚ do júna 2011. Nové nariadenie, ktorým sa zriaďuje nový európsky telekomunikačný orgán nazvaný „Orgán európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie – BEREC“ (Body of European Regulators for Electronic Communications), je priamo uplatniteľné a nadobúda účinnosť 20. deň od uverejnenia. BEREC prispeje ku konzistentnej regulácii v celej Európe, čím posilní jednotný trh s telekomunikáciami. Tento posledný krok v legislatívnom procese EÚ nasleduje po dosiahnutí konečného konsenzu medzi Európskym parlamentom a Radou v novembri (IP/09/1812 ) .

„Zriadenie nového európskeho telekomunikačného orgánu BEREC je dobre viditeľným znakom toho, že keď tvrdíme, že telekomunikační operátori a spotrebitelia v Európe by už nemali pociťovať existenciu štátnych hraníc pri pristupovaní k sieti a poskytovaní komunikačných služieb, myslíme to vážne“, vyhlásila komisárka EÚ pre telekomunikácie Viviane Redingová. „Od jari 2010 bude BEREC pomáhať telekomunikačným regulátorom v jednotlivých členských štátoch a Európskej komisii pri zabezpečovaní toho, že telekomunikačné služby sa budú môcť v celej EÚ poskytovať za konzistentných a konkurenčných podmienok. Teraz, keď už boli zreformované smernice uverejnené v Úradnom vestníku, žiadam členské štáty, aby okamžite začali pracovať na transpozícii týchto pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Rýchla a správna transpozícia bude rozhodujúca pri dosahovaní právnej istoty, posilňovaní konkurenčného prostredia a stimulovaní investícií do rozvíjajúceho sa jednotného trhu s telekomunikáciami v Európe.“

Nový európsky telekomunikačný orgán BEREC sa skladá z vedúcich predstaviteľov 27 telekomunikačných regulátorov jednotlivých členských štátov. Podľa stanovených pravidiel sa rozhodnutia budú prijímať dvojtretinovou väčšinou a jednoduchou väčšinou, ak BEREC bude prijímať stanovisko v súvislosti s analýzou opatrení, ktorú vykonáva Komisia na základe oznámení zo strany regulátorov jednotlivých členských štátov (pozri MEMO/09/539 ). Rozhodnutia orgánu BEREC sa pripravia za podpory nezávislých expertov. BEREC bude poskytovať aj poradenstvo a podporu a dopĺňať nezávislú prácu telekomunikačných regulátorov jednotlivých členských štátov, najmä v prípade regulačných rozhodnutí s cezhraničnými aspektmi.

V dôsledku reformy v oblasti telekomunikácií EÚ si bude môcť 500 miliónov občanov EÚ vyberať z rozsiahlejšej ponuky vďaka posilnenej hospodárskej súťaži na európskom trhu s telekomunikáciami, lepšiemu pokrytiu s rýchlym širokopásmovým pripojením na internet v rámci celej Európy a výraznejšiemu posilneniu svojho práva na súkromie pri komunikácii. Pokiaľ ide o spektrum, je teraz len na členských štátoch, aby svoje systémy prideľovania spektra a poskytovania licencií prispôsobili novým pravidlám, aby tak poskytli väčšiu flexibilitu používateľom spektra. Komisia pripraví návrh prvého programu pre politiku v oblasti rádiového frekvenčného spektra, inováciu reformného balíka, a vytvorenia strategického rámca na rozvoj koherentnej politiky EÚ v oblasti rádiového spektra. Dnes bolo uverejnené aj rozhodnutie Komisie, ktorým sa upravuje činnosť skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra s cieľom umožniť jej, aby plne rozvinula svoju úlohu poradcu Komisie pri príprave týchto návrhov programov v oblasti rádiového spektra.

Viac informácií o 12 najvýznamnejších reformách v rámci nového telekomunikačného balíka EÚ je k dispozícii v MEMO/09/568 .

Ďalšie kroky:

  • Zriadenie Orgánu európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie, BEREC (na jar 2010) – rozhodnutie o konečnom sídle orgánu BEREC vyžaduje dohodu medzi vládami všetkých 27 členských štátov;

  • transpozícia reformného balíka v oblasti telekomunikácií do vnútroštátnych právnych predpisov 27 členských štátov EÚ (do júna 2011).

Ďalšie informácie:

Znenie schváleného reformného balíka:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa upravuje činnosť skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar