Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1966

Bruksela, dnia 18 grudnia 2009 r.

Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące telekomunikacji

Nowe przepisy unijne dotyczące telekomunikacji oficjalnie będą obowiązywać od jutra w związku z ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przepisy, na które składają się dyrektywa w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz dyrektywa o prawach obywateli, muszą zostać transponowane do prawa krajowego 27 państw członkowskich UE do czerwca 2011 r. Nowe rozporządzenie ustanawiające europejski urząd ds. telekomunikacji o nazwie „Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej (BEREC)” jest bezpośrednio stosowane i wejdzie w życie w ciągu 20 dni. BEREC będzie organem zapewniającym jednolite regulacje w całej Europie wzmacniając jednolity rynek telekomunikacyjny. Ten ostatni etap w unijnym procesie legislacyjnym jest następstwem ostatecznego porozumienia, jakie w listopadzie zawarły Parlament Europejski i Rada (IP/09/1812 ) .

„Ustanowienie nowego europejskiego urzędu ds. telekomunikacji BEREC jest wyraźnym potwierdzeniem naszego zaangażowania, aby europejscy operatorzy telekomunikacyjni i konsumenci nie musieli już dłużej odczuwać istnienia granic państwowych, jeśli chodzi o dostęp do sieci i świadczenie usług telekomunikacyjnych” powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. „Od wiosny 2010 r. BEREC będzie pomagał krajowym regulatorom rynku telekomunikacyjnego i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia świadczenia usług telekomunikacyjnych na jednakowych i konkurencyjnych warunkach w całej UE. Obecnie, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym dyrektyw reformujących sektor, proszę państwa członkowskie o rozpoczęcie prac nad sprawną transpozycją przepisów do prawa krajowego. Szybka i prawidłowa transpozycja będzie miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pewności prawnej, zwiększenia konkurencyjności i stymulowania inwestycji na rozwijającym się europejskim rynku telekomunikacyjnym.”

Nowy europejski urząd ds. telekomunikacji BEREC tworzą szefowie 27 krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego. Decyzje będą zasadniczo podejmowane większością dwóch trzecich głosów, a w przypadku opinii wydawanych przez BEREC w kontekście analiz przeprowadzanych przez Komisję co do środków, jakie zostały jej notyfikowane przez krajowych regulatorów, zwykłą większością (zob. MEMO/09/539 ). Decyzje BEREC będą przygotowywane z pomocą niezależnych ekspertów. BEREC będzie sprawował funkcje doradcze, wspierające i uzupełniające w stosunku do prac krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z decyzjami regulacyjnymi o zakresie transgranicznym.

W wyniku reformy unijnego rynku telekomunikacyjnego 500 milionów obywateli UE będzie miało większe możliwości wyboru wynikające ze wzrostu konkurencyjności oraz skorzysta z większego zasięgu szybszych szerokopasmowych sieci internetowych w całej Europie i umocnienia prawa do prywatności podczas korzystania z usług telekomunikacyjnych. Jeśli chodzi o widmo radiowe, obecnie w gestii państw członkowskich pozostaje dostosowanie ich systemów rozdziału i licencjonowania do nowych przepisów, tak aby użytkownikom widma zapewnić większą elastyczność. Komisja przygotuje wniosek dotyczący pierwszego programu w zakresie polityki dotyczącej widma radiowego, który stanowić będzie innowacyjny pakiet reform, a także w zakresie stworzenia strategicznych ram rozwoju spójnej polityki unijnej dotyczącej widma radiowego. W dniu dzisiejszym opublikowano także decyzję Komisji zmieniającą status zespołu ds. polityki widma radiowego, aby w pełni umożliwić mu sprawowanie funkcji doradczych w pracach przygotowawczych związanych z projektem programów dotyczących widma radiowego dla Komisji.

Komunikat MEMO/09/568 oferuje przegląd 12 najważniejszych reform nowego unijnego pakietu telekomunikacyjnego.

Dalsze kroki:

  • ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Rynku Łączności Elektronicznej, BEREC (wiosną 2010 r.) – decyzja dotyczące ostatecznej siedziby BEREC wymagać będzie porozumienia rządów wszystkich 27 państw członkowskich;

  • Transpozycja pakietu reformującego rynek telekomunikacyjny do prawa krajowego w 27 państwach członkowskich UE (do czerwca 2011 r.).

Dodatkowe informacje:

Tekst uzgodnionego pakietu reform:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Decyzja Komisji zmieniająca status zespołu ds. polityki widma radiowego:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar