Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Brussel, 18 december 2009

Nieuwe telecomregels van kracht

De nieuwe EU-telecomregels worden morgen officieel EU-wetgeving nadat ze vandaag in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. De nieuwe regels, bestaande uit de beterregelgevenrichtlijn en de burgerrechtenrichtlijn, moeten tegen juni 2011 in de 27 lidstaten zijn omgezet in nationale wetgeving. De Verordening tot oprichting van de nieuwe Europese telecomautoriteit, "Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie" (BEREC) genaamd, is rechtstreeks toepasselijk en treedt binnen 20 dagen in werking. Het BEREC moet zorgen voor consistente regelgeving in heel Europa om de Europese telecommarkt te versterken. Deze laatste fase in de wetgevingsprocedure volgt na de uiteindelijke overeenstemming tussen het Europees Parlement en de Raad in november ( IP/09/1812 ).

"De oprichting van de nieuwe Europese telecomautoriteit BEREC is een zichtbaar teken dat het ons menens is wanneer wij zeggen dat telecomexploitanten en ‑consumenten in Europa geen nationale grenzen meer mogen ervaren inzake netwerktoegang en de levering van communicatiediensten", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. "Vanaf het voorjaar van 2010 zal het BEREC de nationale telecomregelgevers en de Europese Commissie helpen om ervoor te zorgen dat telecomdiensten in de hele EU kunnen worden geleverd onder consistente en concurrerende voorwaarden. Nu de hervormingsrichtlijnen in het Publicatieblad zijn bekendgemaakt, verzoek ik de lidstaten deze regels snel in nationale wetgeving om te zetten. Een snelle en correcte omzetting is essentieel voor de rechtszekerheid, voor het bevorderen van de mededinging en voor het stimuleren van investeringen in de opkomende Europese gemeenschappelijke telecommarkt."

De nieuwe Europese autoriteit BEREC bestaat uit de hoofden van de 27 nationale telecomregelgevers. In de regel worden de besluiten genomen met tweederdemeerderheid, en met eenvoudige meerderheid wanneer het BEREC adviezen geeft in het kader van door de Commissie geanalyseerde maatregelen die door de nationale regelgevers aan de Europese Commissie zijn meegedeeld (zie  MEMO/09/539 ). Besluiten van het BEREC worden voorbereid met de steun van onafhankelijke deskundigen. Het BEREC zal ook advies verlenen en ondersteuning bieden bij de onafhankelijke werkzaamheden van nationale telecomregelgevers, vooral betreffende regelgevingsbesluiten met grensoverschrijdende aspecten.

Door de telecomhervorming zullen 500 miljoen EU-burgers als consument profiteren van een grotere keuze dankzij een verscherpte concurrentie op de Europese telecommarkten, van een betere dekking met snelle internetbreedbandverbindingen in heel Europa en een sterkere verankering van hun recht op privacy met betrekking tot telecommunicatie. Wat spectrum betreft, dienen de lidstaten nu hun systemen voor toewijzing en verlening van vergunningen aan te passen aan de nieuwe regels, om te zorgen voor meer flexibiliteit voor spectrumgebruikers. De Commissie zal een voorstel opstellen voor het eerste radiospectrumbeleidsprogramma, een vernieuwing van het hervormingspakket, en de totstandbrenging van een strategisch kader om een coherent Europees spectrumbeleid te ontwikkelen. Vandaag is ook een besluit van de Commissie bekendgemaakt om de radiospectrumbeleidsgroep meer mogelijkheden te geven om zijn adviserende rol bij de voorbereiding van deze ontwerp-spectrumprogramma's voor de Commissie ten volle te benutten.

Voor de 12 belangrijkste hervormingen van het nieuwe EU telecompakket , zie MEMO/09/568 .

Volgende stappen:

  • Oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie - BEREC (voorjaar 2010) - opgemerkt zij dat voor een besluit betreffende de definitieve zetel van het BEREC een overeenkomst tussen de overheden van alle 27 lidstaten nodig is;

  • Omzetting van het telecomhervormingspakket in nationale wetgeving in de 27 EU-lidstaten (tegen juni 2011).

Voor meer informatie:

Tekst van het goedgekeurde hervormingspakket:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Besluit van de Commissie tot aanpassing van de radiospectrumbeleidsgroep :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm

Martin SELMAYR: 02.298.12.30

Mina Andreeva: 02.299.13.82


Side Bar