Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Briselē, 2009. gada 18. decembrī

Spēkā stājas jauni noteikumi telesakaru jomā

Rīt pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī par Eiropas Savienības tiesību aktiem oficiāli kļūs jaunie ES telesakaru noteikumi. Jaunie noteikumi, kurus veido Labāka regulējuma direktīva un Pilsoņu tiesību direktīva, būs jātransponē 27 ES dalībvalstu tiesību aktos līdz 2011. gada jūnijam. Jaunā regula, ar ko izveido Eiropas Telesakaru iestādi — “Eiropas elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC)” — ir tieši piemērojama un stāsies spēkā pēc 20 dienām. BEREC rūpēsies par saskaņotu regulējumu visā Eiropā, stiprinot vienoto telesakaru tirgu. Šis izšķirošais solis ES likumdošanas procesā seko pēc Eiropas Parlamenta un Padomes galīgās vienošanās novembrī ( IP/09/1812 ) .

“Kā skaidri norāda Jaunās Eiropas Telesakaru iestādes izveide, mēs pavisam nopietni vēlamies panākt, lai Eiropas telesakaru operatoriem un patērētājiem, kas vēlas piekļūt tīklam un nodrošināt sakaru pakalpojumus, vairs nebūtu jādomā par valstu robežām”, sacīja ES telesakaru komisāre Viviāna Redinga . “Sākot no 2010. gada pavasara BEREC palīdzēs valstu telesakaru regulatoriem un Eiropas Komisijai nodrošināt, lai telesakaru pakalpojumu sniegšanai visā ES tiktu piemēroti saskaņoti un konkurenci veicinoši nosacījumi. Tagad, kad reformas direktīvas ir publicētas Oficiālajā Vēstnesī, es aicinu dalībvalstis sākt darbu, lai ātri transponētu šos noteikumus savos tiesību aktos. Ātra un pareiza transponēšana būs ārkārtīgi svarīga, lai panāktu tiesisko noteiktību, veicinot konkurenci un stimulējot investīcijas Eiropas dinamiskajā vienotajā telesakaru tirgū.”

Eiropas Telesakaru iestādes ( BEREC ) sastāvu veido 27 valstu telesakaru regulatoru iestāžu vadītāji. Lēmumus parasti pieņems ar divu trešdaļu balsu vairākumu, bet BEREC sniegtiem atzinumiem saistībā ar Komisijas veikto analīzi par pasākumiem, kurus valstu regulatori paziņojuši Eiropas Komisijai, pietiks ar vienkāršo balsu vairākumu (skatīt MEMO/09/539 ). Eiropas Telesakaru iestādes lēmumus sagatavos ar neatkarīgu ekspertu atbalstu. Turklāt BEREC sniegs konsultācijas valstu telesakaru regulatoriem, atbalstīs un papildinās to neatkarīgo darbu, jo īpaši attiecībā uz regulatīviem lēmumiem, kas skar pārrobežu aspektus.

ES telesakaru reformas rezultātā 500 miljoni ES iedzīvotāju varēs izmantot priekšrocības, ko sniedz plašāka patērētājiem pieejama izvēle spēcīgākas konkurences apstākļos Eiropas telesakaru tirgos, labāks ātra interneta platjoslas savienojumu piedāvājums visā Eiropā un tiesību uz privātās dzīves aizsardzību pastiprināta ievērošana, nodrošinot telesakaru pakalpojumus. Kas attiecas uz radiofrekvenču politiku, dalībvalstu uzdevums tagad ir pielāgot to piešķiršanas un licencēšanas sistēmas jaunajiem noteikumiem, nodrošinot lielāku rīcības brīvību radiofrekvenču spektra lietotājiem. Komisija sagatavos priekšlikumu pirmajai radiofrekvenču spektra politikas programmai — novatoriskam reformas pasākumam, kas radīs stratēģisko pamatu saskaņotas ES radiofrekvenču spektra politikas izstrādei. Šodien tika publicēts arī Komisijas lēmums par izmaiņām spektra politikas grupas darbībā, lai tā pilnībā spētu pildīt savas konsultatīvās funkcijas, Komisijai sagatavojot šo radiofrekvenču spektra politikas programmu projektus.

Informācija par 12 svarīgākajām reformām, ko paredz jaunā ES telesakaru nozares dokumentu pakete , atrodama MEMO/09/568.

Turpmākie pasākumi

  • Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru organizācija ( BEREC ) izveidošana 2010. gada pavasarī. Visu 27 dalībvalstu valdībām būs jāvienojas par BEREC atrašanās vietu;

  • telesakaru nozares reformu paketes transponēšana 27 ES dalībvalstu tiesību aktos (līdz 2011. gada jūnijam).

Sīkāka informācija

Reformu paketes apstiprinātais teksts:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Komisijas lēmums par izmaiņām spektra politikas grupas darbībā:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar