Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1966

Bryssel 18. joulukuuta 2009

Uudet televiestintäsäännöt tulevat voimaan

EU:n uusista televiestintäsäännöistä tulee huomenna virallisesti EU:n lainsäädäntöä, kun ne on ensin julkaistu tämänpäiväisessä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Uudet säännöt sisältyvät sääntelyn parantamista koskevaan direktiiviin ja kansalaisten oikeuksia koskevaan direktiiviin, jotka EU:n 27 jäsenvaltion on saatettava osaksi lainsäädäntöään kesäkuuhun 2011 mennessä. Uudistukseen sisältyy myös asetus, jolla perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC), joka on uusi yleiseurooppalainen telemarkkinaviranomainen. Uutta asetusta sovelletaan sellaisenaan, ja se tulee voimaan 20 päivän kuluessa sen julkaisemisesta. BERECin tehtävänä on edistää sääntelyn yhtenäisyyttä koko Euroopassa ja lujittaa siten televiestinnän sisämarkkinoita. Voimaantulo on viimeinen vaihe EU:n lainsäädäntöprosessissa, sillä Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta lopulliseen sopimukseen marraskuussa (IP/09/1812 ) .

EU:n televiestintäkomissaarin Viviane Redingin mielestä Euroopan telemarkkinaviranomaisen BERECin perustaminen on vankka osoitus Euroopan komission pyrkimyksestä varmistaa, että eurooppalaisten teleoperaattoreiden ja kuluttajien ei enää tarvitse kohdata kansallisia rajoja verkkoon pääsyssä tai viestintäpalvelujen tarjonnassa. Komissaari kertoo, että BEREC alkaa tehdä keväällä 2010 kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on varmistaa, että telepalveluja voidaan tarjota yhtenäisin kilpailuedellytyksin koko EU:ssa. ”Nyt kun uudistuspaketin direktiivit on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, pyydän jäsenvaltioita saattamaan uudet säännöt ripeästi osaksi lainsäädäntöään”, Reding toteaa. ”Sääntöjen nopea ja asiamukainen siirtäminen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön parantaa olennaisesti oikeusvarmuutta, lisää kilpailua ja edistää investointeja Euroopan kehittyvillä televiestinnän sisämarkkinoilla.”

Uusi yleiseurooppalainen telemarkkinaviranomainen BEREC koostuu EU:n 27 jäsenvaltion telealan sääntelyviranomaisten johtajista. BERECin päätökset tehdään säännönmukaisesti kahden kolmasosan enemmistöllä paitsi silloin, kun se antaa lausuntoja sellaisten selvitysten yhteydessä, joita Euroopan komissio tekee kansallisten sääntelyviranomaisten sille ilmoittamista toimenpiteistä. Tällöin päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (ks. tiedote MEMO/09/539 ). BERECin päätökset valmistellaan riippumattomien asiantuntijoiden avustuksella. Lisäksi viranomainen neuvoo ja tukee telealan kansallisia sääntelyviranomaisia näiden itsenäisessä työssä ja täydentää sitä omalla panoksellaan erityisesti silloin, kun on kyse sääntelypäätöksistä, joilla on kansalliset rajat ylittäviä vaikutuksia.

EU:n telealan uudistuksen ansiosta yli 500 miljoonaa kuluttajaa saa enemmän valinnanvaraa kilpailun vilkastuessa Euroopan telemarkkinoilla. Nopeat laajakaistayhteydet tuovat internetin yhä useamman ulottuville, ja yksityisyydensuoja televiestinnässä paranee. Radiotaajuuksien osalta jäsenvaltioiden on mukautettava taajuuksien varaamiseen ja toimilupien myöntämiseen liittyvät järjestelmänsä uusiin sääntöihin, jotta järjestelmät tarjoaisivat taajuuksien käyttäjille enemmän joustavuutta. Lisäksi komissio aikoo valmistella ehdotuksen ensimmäiseksi radiotaajuuspoliittiseksi ohjelmaksi, joka on uudistuspakettiin liittyvä innovaatio, ja valmistella strategisia puitteita EU:n yhtenäisen taajuuspolitiikan kehittämistä varten. Tänään on myös julkaistu komission päätös, jolla tehdään muutoksia radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän tehtäviin, jotta ryhmä voisi toimia täysipainoisesti komission neuvonantajana uusien taajuusohjelmien valmistelussa.

Lisätietoja EU:n uuden telesääntelypaketin 12 tärkeimmästä uudistuksesta annetaan tiedotteessa MEMO/09/568.

Seuraavat vaiheet:

  • Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen BERECin perustaminen (keväällä 2010). Päätös yhteistyöelimen lopullisesta toimipaikasta edellyttää vielä, että EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion hallitukset pääsevät siitä sopimukseen.

  • Telealan uudistuspaketin sääntöjen siirtäminen EU:n 27 jäsenvaltion lainsäädäntöön (kesäkuuhun 2011 mennessä).

Lisätietoja:

Sovitun uudistuspaketin teksti:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/568

Komission päätös radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän tehtävien muuttamisesta :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar