Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Brüssel, 18. detsember 2009

Jõustuvad uued telekommunikatsioonieeskirjad

ELi uutest telekommunikatsioonieeskirjadest saavad homme, pärast nende avaldamist tänases Euroopa Liidu Teatajas, ametlikult ELi õigusaktid. Uued eeskirjad, mis koosnevad nn parema õigusloome direktiivist ja kodanike õiguste direktiivist, on vaja 2011. aasta juuniks üle võtta Euroopa Liidu 27 liikmesriigi riiklikku õigusse. Uus määrus, millega luuakse uus Euroopa telekommunikatsiooniasutus – telekommunikatsioonisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühm (BEREC) –, on vahetult kohaldatav ning jõustub 20 päeva pärast. BEREC tagab vahendid järjekindlaks õiguslikuks reguleerimiseks kogu Euroopas, tugevdades ühtset telekommunikatsiooniturgu. See on viimane etapp ELi õigusloomeprotsessis pärast lõplikku kokkulepet, mis sõlmiti Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel novembris ( IP/09/1812 ) .

Uue Euroopa telekommunikatsiooniasutuse BEREC loomine annab väga nähtavalt märku, et kui me ütleme, et Euroopa telekommunikatsioonioperaatorid ja tarbijad ei tohiks võrkupääsul ja kommunikatsiooniteenuste osutamisel ja kasutamisel tajuda riigipiire, siis mõtleme me seda tõsiselt ,” ütles ELi telekommunikatsioonivolinik Viviane Reding. „Alates 2010. aasta kevadest aitab BEREC riikide telekommunikatsioonisektori reguleerijatel ja Euroopa Komisjonil tagada, et telekommunikatsiooniteenuseid saaks osutada ühtsetel ja konkurentsil põhinevatel tingimustel kogu ELis. Nüüd, kui reformidirektiivid on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, palun ma liikmesriikidel alustada tööd kõnealuste eeskirjade kiireks ülevõtmiseks siseriiklikku õigusse. Kiire ja täpne ülevõtmine on otsustava tähtsusega õiguskindluse saavutamisel, konkurentsi tugevdamisel ja investeeringute soodustamisel Euroopa ühtsel telekommunikatsiooniturul.”

Uue Euroopa telekommunikatsiooniameti BEREC koosseisu kuuluvad 27 riigi telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutuste juhid. Otsused võetakse reeglina vastu kahekolmandikulise häälteenamusega ning lihthäälteenamusega juhul, kui BEREC esitab komisjoni analüüsi jaoks arvamusi, milles käsitletakse meetmeid, millest riiklikud reguleerijad on Euroopa Komisjonile teatanud (vt MEMO/09/539 ). BERECi otsuste ettevalmistamisel kasutatakse sõltumatute ekspertide abi. BEREC hakkab andma nõu riikide telekommunikatsioonisektori reguleerijatele ning toetama ja täiendama nende iseseisvat tegutsemist, eriti juhul, kui on tegemist reguleerivate otsustega, millel on piiriülene mõju.

ELi telekommunikatsioonireformi tulemusena on 500 miljonil ELi kodanikul tarbijatena peagi rohkem valikuvõimalusi tänu suuremale konkurentsile Euroopa telekommunikatsiooniturul, samuti paraneb interneti-lairibaühenduste levik kogu Euroopas ja juurdub tarbijate eraelu puutumatuse põhimõte telekommunikatsiooni valdkonnas. Spektrikasutuse valdkonnas peavad liikmesriigid nüüd kohandama oma spektri eraldamise ja litsentsimissüsteeme uute eeskirjadega, et võimaldada suuremat paindlikkust spektri kasutajatele. Komisjon valmistab ette esimese raadiospektripoliitika programmi ettepaneku, mis hõlmab reformipaketi uuendust ja strateegilise raamistiku loomist ELi ühtse spektripoliitika arendamiseks. Täna avaldati ka komisjoni otsus, millega muudetakse raadiospektripoliitika töörühma, et ta saaks täielikult kasutada oma nõuandvat rolli spektriga seotud programmide kavandite ettevalmistamisel.

ELi telekommunikatsioonipaketi 12 kõige olulisema reformiga saab tutvuda, klõpsates lingile MEMO/09/538 .

Järgmised sammud:

  • telekommunikatsioonisektori Euroopa reguleerivate asutuste töörühma (BEREC) loomine (kevad 2010) – tuleb silmas pidada, et otsus BERECi asukoha kohta nõuab kokkulepet kõigi 27 liikmesriigi valitsuste vahel.

  • telekommunikatsiooni reformipaketi ülevõtmine 27 liikmesriigi õigusaktidesse (juuniks 2011).

Täiendav teave:

Kokkulepitud reformipaketi tekst:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/538

Komisjoni otsus, millega muudetakse raadiospektripoliitika töörühma :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar