Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1966

Брюксел, 18 декември 2009 г.

Влизат в сила нови правила за далекосъобщенията

Новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията стават част от законодателството на ЕС от утре, с публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз. Новите правила, произтичащи от директивата за по-добро регулиране и директивата за правата на гражданите, трябва да бъдат транспонирани в националното право на 27-те държави-членки до юни 2011 г. Новият Регламент, който създава нов Европейски орган за далекосъобщенията, наречен „Европейски регулаторен орган в областта на далекосъобщенията” (BEREC—"Body of European Regulators for Electronic Communications") е директно приложим и влиза в сила след 20 дни. Този регулаторен орган предоставя служба за съгласувано регулиране в цяла Европа за укрепване на единния пазар на далекосъобщенията. Последният етап в законодателния процес идва след окончателното споразумение, постигнато между Европейския парламент и Съвета през ноември 2009 г. ( IP/09/1812 ) .

„Създаването на новия Орган на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията — BEREC е изключително ясен знак за това колко сме сериозни, когато заявяваме, че далекосъобщителните оператори в Европа и потребителите не трябва повече да усещат ограниченията, налагани от националните граници, по отношение на достъпа до мрежи и предоставянето на комуникационни услуги,” заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията. От пролетта на 2010 г., BEREC ще спомогне националните регулатори по далекосъобщения и Европейската Комисия да осигурят съгласувани и конкурентни условия при предоставянето на далекосъобщителни услуги в Европейския съюз.. След като директивите за реформата са вече публикувани в Официален Вестник, призовавам държавите-членки да започнат работа по своевременното транспониране на тези правила в националните си закони. Бързото и правилно транспониране е от решаващо значение за гарантирането на правна сигурност, благоприятстването на конкуренцията и стимулирането на инвестиции в развиващия се единен пазар на далекосъобщенията в Европа.”

Новият европейски орган по далекосъобщения ( BEREC ) е съставен от ръководителите на 27-те национални регулаторни органи по далекосъобщения. Решения ще се вземат, по правило, с мнозинство от две трети от гласовете и с обикновено мнозинство, когато BEREC дава становища свързани с анализа на Европейската Комисията относно мерките, за които е била уведомена от националните регулаторни органи (виж MEMO/09/539 ). Решенията на BEREC ще бъдат изготвяни с помощта на независими експерти. BEREC също така ще предоставя съвети, ще подкрепя и допълва независимата работа на националните регулаторни органи по далекосъобщения, особено когато става въпрос за регулаторни решения с трансгранични аспекти.

В резултат на реформата на далекосъобщенията в ЕС, 500-те милиона жители на ЕС ще разполагат с по-голям избор като потребители благодарение на засилената конкуренция на пазарите на далекосъобщенията в Европа, с по-добро покритие с бързи широколентови интернет връзки в цяла Европа, а правото им на неприкосновени лични данни ще бъде затвърдено. Що се отнася до областта на радиочестотния спектър, държавите-членки са тези, които трябва да приспособят системите си за разпределение и лицензиране към новите правила, да дадат възможност за гъвкавост на ползвателите на радиочестотния спектър Европейската Комисия ще изготви предложение за първата програма за политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър, нововъведение в пакета за реформи, както и за създаването на стратегическа рамка за разработване на ясна политика в областта на радиочестотния спектър в ЕС. Днес бе публикувано и Решение на Комисията, което внася промени в групата за политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с цел да се позволи пълното упражняване на консултативната ѝ роля при подготвянето на тези свързани с радиочестотния спектър проекти за представяне пред Комисията.

Информация относно 12-те най-важни реформи съгласно новия пакет от мерки на ЕС в областта на далекосъобщенията се съдържа в MEMO/09/5 68 .

Следващи стъпки:

  • Създаване на Орган на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията — BEREC (през пролетта на 2010 г.) – Трябва да се отбележи, че окончателното решение относно седалището на този орган изисква споразумение между правителствата на 27-те държави-членки;

  • Транспониране на пакета за реформа на далекосъобщенията в националното законодателство на 27-те държави-членки на ЕС (до юни 2011 г.)

За допълнителна информация:

Текст на договорения пакет за реформа

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/5 68

Решение на Комисията за промени в групата за политиката в областта на радиочестотния спектър :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/documents/legislation/index_en.htm


Side Bar