Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1960

Brussel, 17 december 2009

Ho orn van Afrika: Commissie wijst 50 miljoen euro humanitaire hulp toe aan slac htoffers van de droogte

De Europese Commissie verstrekt voor 50 miljoen euro humanitaire hulp aan kwetsbare en door de droogte getroffen bevolkingsgroepen in Somalië, Ethiopië; Kenia en Oeganda. De middelen worden toegekend via het directoraat-generaal Humanitaire hulp (ECHO), dat onder de bevoegdheid van commissaris Karel De Gucht staat.

"W ij worden geconfronteerd met een katastrofale situatie in de Hoorn van Afrika die op schrijnende wijze aantoont wat de klimaatverandering kan aanrichten. De huidige crisis beklemtoont waarom het zo cruciaal is dat in Kopenhagen een overeenkomst wordt bereikt", aldus Karel de Gucht, Europees commissaris voor Ontwikkeling en humanitaire hulp. "In grote delen van de Hoorn is dit jaar minder dan 75% van de normale hoeveelheid neerslag gevallen en heeft zich al een reeks ernstige droogteperiodes voorgedaan. De bevolking is niet langer opgewassen tegen deze extreme en langdurige ellende, die vaak nog bovenop conflictsituaties komt. Meer dan 16 miljoen mensen hebben daarom dringend behoefte aan hulp. De Europese Unie neemt als grootste donor aan de Hoornregio haar verantwoordelijkheid op door haar humanitaire actie op te voeren".

Ethiopië: 25 miljoen euro

Na verschillende opeenvolgende mislukte oogsten en nu ook de komende oogsten volgens de voorspellingen ontoereikend zullen zijn, is de voedselsituatie in sommige delen van Ethiopië er sterk op achteruitgegaan en wordt verwacht dat die negatieve tendens zich zal doorzetten De nieuwe steunmiddelen zijn bestemd voor voedselhulp en noodhulp in verschillende sectoren, met inbegrip van gezondheidsdiensten. Er zal steun worden verstrekt voor maatregelen tegen epidemieën en verbetering van de watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne in de getroffen gebieden.

Somalië: 7 miljoen euro

Sinds de uitbraak van het conflict in 1991 is Somalië getroffen door gevechten, massale vluchtelingenstromen, politieke en etnische spanningen, haarden van onveiligheid, onvoldoende inkomsten en klimaatschokken. Het gecombineerde effect daarvan is een ernstige uitholling van de bestaansmiddelen, vere rgering van de armoede en toenemende voedselonzekerheid en kwetsbaarheid.

Het financieringsbesluit heeft betrekking op projecten voor gezon dheidszorg, water/sanitaire voorzieningen en voeding alsmede ondersteuning van bestaansmiddelen.

Kenia: 13 miljoen euro

In Kenia zijn naar schatting 3,8 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, en de situatie gaat erop achteruit nu in vijf districten melding is gemaakt van acute ondervoeding (meer dan 20%).

De onmiddellijke klemtoon ligt op voedselvoorziening/voeding en bescherming van veestapel alsook andere vormen van kortetermijnonde rsteuning van de bestaansmiddelen.

Oeganda: 5 miljoen euro

Circa 2,2 miljoen mensen in de regio's Acholi en Karamoja in Noord-Oeganda worden geconfronteerd met voedselonzekerheid. De nieuwe middelen zullen worden gebruikt om basisdiensten aan de bevolking te verstrekken, inclusief voedselhulp, watervoorziening en gezondheidszorg.

Achtergrond

Met dit besluit bereikt het totale bedrag van de humanitaire hulp voor deze vier landen in de Hoorn van Afrika in 2009 bijna 150 miljoen euro. Alle door de Commissie gefinancierde humanitaire projecten worden uitgevoerd door niet-gouvernementele hulporganisaties, gespecialiseerde VN-organisaties en de beweging van het Rode Kruis/de Rode Halve Maan. ECHO heeft ondersteuningsbureaus in de meeste betrokken landen. De ECHO-experts ter plaatse volgen de ontwikkelingen in de humanitaire situatie op de voet en spelen een actieve rol bij de coördinatie van de hulp ter plaatse. Zij controleren ook het gebruik van de steunmiddelen van de Commissie.

Zie voor nadere informatie : http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar