Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/ 09/1958

Strasbūras, 2009 m. gruodžio 17 d.

ES 2010 m. biudžetas – investicijos darbo vietoms ir ekonomikai atkurti

ES 2010 m. biudžete daugiausia išlaidų bus skirta darbo vietoms išsaugoti ir ekonomikai gaivinti. Per 64 mlrd. eurų (arba 45 proc.) iš 141 mlrd. eurų ES lėšų bus panaudota su moksliniais tyrimais, švietimu ir inovacijomis susijusioms priemonėms. Mokslinių tyrimų finansavimas padidės beveik 12 proc. (7,5 mlrd. eurų), o energetikai ir transportui bus skirta 10 proc. (2 mlrd. eurų) daugiau lėšų. Strateginių energetikos projektų, plačiajuosčio ryšio kaimo vietovėse finansavimas ir sunkumams žemės ūkio srityje įveikti skiriami pinigai taip pat paskatins Europos ekonomikos augimą – 2010 m. numatoma panaudoti 2,4 mlrd. eurų iš Europos ekonomikos gaivinimo plane numatytos 5 mlrd. eurų sumos. Žemės ūkio išlaidos kitais metais išliks stabilios ir sieks beveik 44 mlrd. eurų; iš jų per 14 mlrd. eurų (+2,6 proc.) numatyta skirti kaimo plėtrai skatinti ir 300 mln. eurų – papildomai neatidėliotinai pagalbai pieno gamintojams. 2010 m. labiausiai padidės ES išlaidos kovos su nusikalstamumu, terorizmu ir migracijos srautų valdymo projektams; šioje srityje, palyginti su 2009 m., išlaidos išaugs 16,2 proc. ir sieks beveik 1 mlrd. eurų.

Kalbėdamas Europos Parlamente po balsavimo dėl ES 2010 m. biudžeto, už finansinį programavimą ir biudžetą atsakingas ES Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „ 2010 m. biudžetas – ekonomikos gaivinimo biudžetas. Jis skirtas pasirengti geresniems laikams, išsaugoti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą.“ Kalbėdamas su žiniasklaidos atstovais, A. Šemeta pridūrė: „Nepaisant sunkios ekonominės padėties, 2010 m. biudžete užtikrinti finansiniai ištekliai ES programoms įgyvendinti, jame daugiausiai dėmesio skirta sritims, susijusioms su ekonomikos gaivinimu. Sparčiausiai auga sritys, kurios labiausiai prisideda prie ekonomikos augimo, kaip antai inovacijos, moksliniai tyrimai arba energijos jungčių finansavimas – jose išlaidos didėja greičiau nei auga pats biudžetas.“

Nenukrypstant nuo praėjusį balandį Komisijos parengto preliminaraus biudžeto projekto, grindžiamo 1,2 proc. ES-27 bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP), patvirtintame 2010 m. biudžete numatyta iš viso 141,5 mlrd. eurų įsipareigojimų asignavimų [1] – 3,6 proc. daugiau, palyginti su 2009 m. Mokėjimų asignavimai [2] sieks 122,9 mlrd. eurų arba 8,8 proc. daugiau nominaliąja verte. Tai 1,04 proc. ES-27 BNP.

Svarbiausia – atgaivinti ekonomiką: išsaugoti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą

2010 m. beveik 15 mlrd. eurų – 7,9 proc. daugiau negu 2009 m. – bus panaudota konkurencingumo priemonėms. Minėta suma apima 7,5 mlrd. eurų 7-ajai bendrajai mokslinių tyrimų programai (+11,7 proc.) ir 500 mln. eurų (+3,4 proc.) pažangiausioms technologijoms finansuoti pagal Konkurencingumo ir inovacijų programą (KIP). Transeuropiniams transporto ir energetikos tinklams, palyginti su 2009 m., bus skirta 12,7 proc. daugiau lėšų (1,1 mlrd. eurų).

ES-12 įtraukimas į sanglaudos politiką

2010 m. bus skirta daugiau lėšų sanglaudos veiksmams finansuoti – 49,4 mlrd. eurų tiesiogiai atiteks ES-27, o tai 2 proc. daugiau, palyginti su 2009 m. Išliks tendencija daugiau lėšų skirti 2004 ir 2007 metais prie ES prisijungusioms valstybėms narėms (ES-12). Pirmą kartą šioms šalims teks didžiausia ES Sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų dalis (52 proc.). Europos socialiniam fondui 2010 m. bus skirta 10,8 mlrd. eurų asmenims ir įmonėms remti – 9 milijonams bendrovių ir piliečių bus padedama pasitelkus mokymo ir švietimo programas.

Parama kaimo bendruomenėms ir sveikos aplinkos palaikymas

Žemės ūkio finansavimas išlieka toks pat – 43,8 mln. eurų; šiomis lėšomis padedama užtikrinti tinkamą gyvenimo lygį daugiau nei septyniems milijonams Europos ūkininkų už tai, kad jie išsaugotų žemę geros aplinkosaugos būklės. Padidinus finansavimą kaimo plėtrai (14,4 mlrd. eurų) ūkininkams bus lengviau veiksmingiau valdyti vandens išteklius, bus užtikrinta gyvūnų gerovė ir skatinamas ekologinis ūkininkavimas.

Atsakas į poreikius už ES ribų
2010 m. ES toliau padės skurdesnėms šalims ir stengsis išlaikyti savo poziciją pasaulyje, kad galėtų spręsti pasaulinio masto problemas, pvz., klimato kaitos, aprūpinimo maistu saugumo ir globalizacijos (8,1 mlrd. eurų). Besivystančioms šalims pagal Vystomojo bendradarbiavimo priemonę teikiama ES pagalba išaugs 3,9 proc. ir sieks 2,5 mlrd. eurų. Gerokai padidės Bendros užsienio ir saugumo politikos ( +15,9 proc.) ir Stabilumo priemonės (+16,7 proc.) finansavimas.

ES ir jos sienų saugumo gerinimas

Migracijos srautų valdymas išlieka visų ES valstybių narių bendru uždaviniu. Dėl to 2010 m. daugiausia didinamas finansavimas teisingumo ir saugumo programoms; palyginti su 2009 m., tam numatyta 16,2 proc. daugiau lėšų. Iš Išorės sienų fondo 208 mln. eurų bus skirta stebėjimo infrastruktūrai gerinti, o iš Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 111 mln. eurų – nacionalinėms integravimo strategijoms kurti.
2010 m. pirmą kartą iš ES biudžeto bus finansuojamas Europos policijos biuras (Europolas) – biurui bus skirta 80 mln. eurų, kad jis galėtų padėti valstybėms narėms kovoti su bet kokios formos organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu.

[1] Įsipareigojimų asignavimai apima teisinius įsipareigojimus išleisti lėšas per vienerius metus arba daugiau metų . Tada šie įsipareigojimai kiekvienais metais dengiami mokėjimų asignavimais. Jeigu nenustatyta kitaip, visos nurodytos sumos yra įsipareigojimų asignavimai.

[ 2] Mokėjimų asignavimai apima mokėjimus, kuriais įvykdomi į biudžetą einamaisiais finansiniais metais ir (arba) ankstesniaisiais finansiniais metais prisiimti teisiniai įsipareigojimai.


Side Bar