Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1950

V Budapešti 16. decembra 2009

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) zakladá prvé tri znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) ohlásil dnes svoje prvé tri znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). Znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS) sú do veľkej miery integrované partnerstvá spájajúce špičkové kapacity z oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a podnikania so zameraním na tematiku prispôsobovania sa zmene klímy a zmierňovania jej dôsledkov („Climate-KIC“), trvalo udržateľnej energetiky („KIC InnoEnergy“) a informačnej a komunikačnej spoločnosti budúcnosti („EIT ICT Labs“). Založenie znalostných a inovačných spoločenstiev je medzníkom budovania EIT, ktorý sa má stať prototypom podpory inovácií v Európe a prispieť tak k napĺňaniu cieľov budúcej stratégie EÚ do roku 2020.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso privítal toto rozhodnutie: „Výber prvých znalostných a inovačných spoločenstiev je ďalším medzníkom v ceste k Európe, ktorá bude aktívnejšia v oblasti inovácií. Teším sa na deň, keď sa ZIS stanú centrami inovácií, ktoré budú lákať európsku a svetovú intelektuálnu elitu. Našou ambíciou je, aby sa z nich vyprofilovali renomované centrá pre študentov, výskumných pracovníkov a podnikateľov, ktorí majú záujem spolupracovať v oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre našu spoločnú budúcnosť.“

Maroš Šefčovič, komisár zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a  mládež, zdôraznil: „Znalostné a inovačné spoločenstvá pomôžu prekonať prekážky, ktoré ešte stále príliš často znemožňujú účinnú spoluprácu v rámci znalostného trojuholníka, ktorý tvorí vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie. Pevne verím, že EIT bude inšpirovať k zmene postojov, pričom prispeje k lepšej pripravenosti na znalostnú spoločnosť a vytvorí prostredie, ktoré bude živnou pôdou pre nové nápady.“

Znalostné a inovačné spoločenstvá sa vyberali spomedzi 20 návrhov predložených v  súvislosti s prvou výzvou EIT na predkladanie návrhov vyhlásenou tento rok. Návrhy bolo možné predkladať od 2. apríla do 27. augusta 2009 a výzva sa zameriavala na tri prioritné oblasti: trvalo udržateľná energetika, prispôsobovanie sa zmene klímy a zmierňovanie jej dôsledkov, ako aj informačná a komunikačná spoločnosť budúcnosti. Navrhovatelia ZIS si mohli vybrať spomedzi uvedených oblastí činnosti. Po hodnoteniach nezávislými expertmi boli vybrané dva najlepšie návrhy pre každú z priorít a ich predkladatelia boli dnes, 16. decembra, pozvaní na osobnú prezentáciu pred správnou radou a následne sa prijalo konečné rozhodnutie.

„Hlavným kritériom pre naše rozhodovanie bol výber čo najkvalitnejšieho návrhu. Reakcia na výzvu týkajúcu sa ZIS bola pre správnu radu veľmi potešiteľná a poukázala na vysokú mieru zaangažovania všetkých zainteresovaných strán“ , uviedol Martin Schuurmans, predseda nezávislej správnej rady EIT. „Znalostné a inovačné spoločenstvá sú testovacím prostredím pre inovácie a naším cieľom je, aby mali skutočný dosah, predovšetkým pokiaľ ide o zakladanie nových podnikov, podnikateľské vzdelávanie a úžitok pre spoločnosť. Momentálne je hlavnou úlohou EIT sprevádzkovanie ZIS do polovice budúceho roka.“

S cieľom zabezpečiť rýchly a hladký začiatok EIT okamžite poskytne ZIS štartovací grant v celkovej sume 3 milióny EUR. Očakáva sa, že ZIS začnú plne fungovať v úzkej nadväznosti na podpis sedemročnej rámcovej partnerskej dohody s EIT a po potvrdení prvých ročných grantových zmlúv približne v polovici roka 2010.

V dodatku sa nachádza stručný opis vybraných ZIS.

Internetová str ánka EIT: http://eit.europa.eu

Appendix: Summaries of the selected Knowledge and Innovation Communities

Climate Change Mitigation and Adaptation

Climate-KIC

Concept

Addressing climate change requires a huge transformation of the global economy. Climate-KIC's mission is to accelerate and stimulate the innovation for this transformation and ensure benefits for Europe.

The KIC will achieve this by creating a community with world-renowned innovation capability and climate change knowledge. By 2014, it will be the natural place for companies to locate climate R&D centres, top students to look for climate education, researchers to look for inspiration and policy makers to seek advice. It will have created significant industrial value and high-skill jobs for Europe and built the critical mass to be self-sustaining.

Focus

Climate-KIC will initially focus on achieving excellence in four areas: assessing climate change & managing its drivers, transitioning to low-carbon resilient cities, adaptive water management and zero carbon production. These fields were selected for their mitigation-adaptation potential as well as innovation and job creation opportunities.

Structural elements

The four areas will form the core structural elements, each with a world-renowned lead responsible for the entire chain from education to commercialisation. Work will be embedded in five co-locations responsible for creating local innovation ecosystems to drive entrepreneurship and venture creation, whilst linking into a network of implementation sites. The core partners consist of major companies, academic institutions and regional agencies that have the strength to make the KIC a success. A joint not-for-profit entity will ensure effective governance.

Co-location centres:

London, Zürich, Berlin metropolitan area, Paris metropolitan area, Randstad metropolitan area

Sustainable Energy

KIC InnoEnergy

Concept

InnoEnergy is a strongly integrated alliance of reputable players from the education, research and industry sectors. It was created based on long standing links of cooperation as well as the principles of excellence and transformation. The partners have jointly developed a strategy to tackle the weaknesses of the European innovation landscape and aim to be the leading motor for innovation in the field of sustainable energy.

Focus

The KIC will create economical and societal value by developing ideas from mind to market. Achieving this aim entails the training of technology leaders with an entrepreneurial mindset as well as connecting key players across the innovation chain through projects, platforms and events. State-of-the-art innovation and entrepreneurial support will be offered and continuously improved. The structural and systemic concept of the partnership will pave the way to a paradigm shift in innovation networks and cooperation. The adopted technological approach covers the most challenging areas of the Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) and addresses the transition of the system as a whole. The IPR policy and precise support measures provide incentives for the exploitation of research results. In addition, the holistic concepts of education, innovation and technology ensure the integration of the knowledge triangle.

Structural elements

InnoEnergy will systematically produce innovation by creating critical mass and integrating different actors of the knowledge triangle in a sustainable and structured manner. To achieve this, InnoEnergy will be organised and managed as a business. Its installation as a European Company (SE) provides stability and creates self-reinforcing mechanisms leading to sustainability. The managerial processes and mechanisms employed will assure the development of the alliance. Strong commitment of its complementary partners reflected in the jointly developed strategy and the dedicated resources is the key to success of InnoEnergy.

Co-location centres:

CC Germany: Karlsruhe, CC Alps Valleys: Grenoble, CC Benelux: Eindhoven/Leuven, CC Iberia: Barcelona, CC PolandPlus: Krakow, CC Sweden: Stockholm

Future Information and Communication Society

EIT ICT Labs

Concept

EIT ICT Labs, the KIC for the future information and communication society, aims at radical transformation of Europe into a knowledge society with an unprecedented proliferation of internet-based services. It will establish a new partnership between business and academia based on trust, transparency and mobility of ideas and people. The consortium connects world leading companies, globally renowned research institutes and top-ranked universities all dedicated to speeding up innovation to address grand challenges of our society. Committed to an efficient open innovation model, EIT ICT Labs will generate faster transformation of ideas and ICT technologies into real products, services and business, boosting Europe’s future competitiveness in all sectors of society.

Focus

EIT ICT Labs will equip students, researchers and business people with skills and inspiration for creativity, risk taking and entrepreneurship. By re-aligning the activities in the European Higher Education Area, the European Research Area and high growth ICT companies the EIT ICT Labs will leverage regional, national, and EU level funding instruments. EIT ICT Labs will foster international top talent and involve under-utilised innovation and entrepreneurial resources such as non-core IPR, women, students, and cost-driven innovations for the next billion users. Committed to an open innovation approach, the EIT ICT Labs will catalyse the creation of strong ventures and help them to grow to become the future world leaders in the ICT arena.

Structural elements

EIT ICT Labs will build upon five co-location centres – Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris, and Stockholm – and turn these excellent clusters and their partners into a world-class network of innovation hotspots. The consortium covers the entire value chain in the ICT sector, thereby facilitating the capture of new business opportunities in the dynamic ICT sector. Cohesion and efficiency will be achieved by combining strong CEO-type management and clear IPR policies for open innovation with the agility of bottom-up initiatives provided by an extensive network of local and international innovation partners.

Co-location centres: Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris and Stockholm


Side Bar