Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Bryssel den 15 december 2009

Fiskeministrarna driver på utvecklingen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Vid fiskeministrarnas sista rådsmöte 2009 nåddes en politisk överenskommelse om kommissionens förslag till fiskemöjligheter för 2010. Nu när denna viktiga grund har lagts, kan EU fortsätta sitt arbete för en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som gynnar fisket och andra havsanknutna näringar liksom även allmänheten och havsmiljön.

”Den överenskommelse vi nått i dag visar vad EU kan uträtta när vi samarbetar med god vilja och gruppkänsla – även när frågorna är mycket komplicerade”, säger Joe Borg som är EU-kommissionär för fiske och havsfrågor. ”Jag är övertygad om att det goda samarbete vi har byggt upp under de senaste åren kommer att leva vidare när min efterträdare tar över uppgiften nästa år. Jag önskar alla inblandade lycka till i deras framtida arbete för hållbarhet och lönsamhet inom fiske och havsfrågor.”

Även om många fiskbestånd fortfarande är kraftigt överfiskade, kunde Joe Borg ändå förmedla några positiva vetenskapliga nyheter till rådet – nämligen att ett litet men växande antal bestånd nu fiskas på nivåer som motsvarar det maximala hållbara uttaget.

Kommissionens förslag till ändringar av totala tillåtna fångstmängder (TAC) för de olika fiskbestånden har, liksom tidigare år, tagits fram med hjälp av en objektiv metod grundad på vetenskapliga rekommendationer. Kommissionen har också hållit breda samråd med medlemsstaterna och fiskerinäringen och har gjort sitt yttersta för att minska de kortsiktiga påfrestningarna på fångstsektorn.

Som vanligt vid sådana här omfattande förhandlingar har kommissionens förslag ändrats för att ta hänsyn till vissa synpunkter från medlemsstaterna. Årets förslag innehåller inga slutliga siffror för bestånd som förvaltas tillsammans med Norge och Färöarna, eftersom parterna ännu inte nått fram till någon överenskommelse. De preliminära siffror som kommissionen föreslagit för dessa bestånd gör det möjligt att fortsätta fiska in i januari, vilket ger kommissionen tid att avsluta förhandlingarna med Norge och därefter snabbt införliva de slutliga siffrorna. Kommissionen är övertygad om att förhandlingarna kan återupptas i början av 2010 och leda till en balanserad överenskommelse som kan godtas av både EU och Norge.

I enlighet med EU:s nyligen antagna handlingsplan för hajar, beslutade rådet om förbud mot fångst av sillhaj. Pigghaj får bara tas som bifångst på högst 10 % för att undvika att fångst kastas över bord, och enligt planerna ska fångsten av pigghaj upphöra helt 2011.

De positiva resultaten av nya undersökningar av ansjovis gjorde att rådet kunde tillåta ett fiske på 7 000 ton från och med januari 2010, med förbehållet att denna siffra kan ändras till följd av nya vetenskapliga rekommendationer under våren. Detta fiske kommer därför att följas upp noggrant.

Se vidare tabell över TAC och kvoter 2010 :

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar