Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

Bryssel den 16 december 2009

Antitrust: Kommissionen godtar Microsofts åtaganden om att låta datoranvändarna välja webbläsare

Europeiska kommissionen har antagit ett beslut som gör Microsofts åtaganden om att öka konkurrensen på marknaden för webbläsare rättsligt bindande. Genom åtagandena avhjälps kommissionens farhågor om att Microsoft kan ha knutit sin webbläsare Internet Explorer till PC-operativsystemet Windows i strid med EU:s regler om missbruk av dominerande ställning (artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Microsoft åtar sig att låta de europeiska användarna av Windows välja mellan olika webbläsare och att ge tillverkare och användare av datorer möjlighet att stänga av Internet Explorer. Microsoft offentliggör idag också en utfästelse om att utlämna en stor mängd uppgifter om kompatibilitet.

Kommissionsledamot Neelie Kroes med ansvar för konkurrensfrågor: ”Miljoner europeiska konsumenter kommer att gynnas av detta beslut genom att de fritt kan välja vilken webbläsare de ska använda. Denna valmöjlighet kommer inte bara att förbättra människors upplevelse av Internet idag utan stimulerar också webbläsarföretag till att hitta nya lösningar och erbjuda människor bättre webbläsare i framtiden.”

Enligt de åtaganden som kommissionen nu godtagit ska Microsoft i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under fem år erbjuda användarna av Windows XP, Windows Vista och Windows 7 en ”flervalsskärm” (via Windows Update) som gör att de kan välja att installera en eller flera webbläsare istället för eller tillsammans med Microsofts webbläsare Internet Explorer.

Dessutom ska datortillverkarna också få möjlighet att installera konkurrerande webbläsare, ställa in dem som standardwebbläsare och stänga av Internet Explorer.

Dagens beslut följer på ett meddelande om invändningar som kommissionen skickade till Microsoft den 15 januari 2009 (se MEMO/09/15 ). I meddelandet redogjordes för kommissionens preliminära bedömning att Microsoft kan ha överträtt artikel 82 i EG-fördraget (nuvarande artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) genom att missbruka sin dominerande ställning på marknaden för operativsystem för klientdatorer genom att koppla Internet Explorer till Windows.

Enligt den preliminära bedömningen har Microsoft snedvridit konkurrensen genom att koppla Internet Explorer till Windows. Anledningen är att detta ger Microsoft en artificiell fördel i distributionsledet som är oberoende av produkternas kvalitet och som berör mer än 90 % av alla persondatorer. I bedömningen fann kommissionen dessutom att denna sammankoppling hämmade innovationen på marknaden och gav mjukvaruutvecklare och innehållsleverantörer artificiella incitament att i första hand utforma sina produkter eller webbplatser för Internet Explorer.

De åtaganden som nu godkänts avhjälper dessa farhågor. Det nya webbläsarfönstret kommer att ge PC-användarna ett faktiskt och fritt val mellan Internet Explorer och konkurrerande webbläsare. Detta bör leda till att konkurrensen baseras på produkternas kvalitet och att konsumenterna kan dra nytta av teknisk utveckling och innovation både på marknaden för webbläsare och närliggande marknader, t.ex. webbaserade applikationer.

Kommissionens beslut grundas på artikel 9 i förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpningen av EU:s antitrustregler. Hänsyn har tagits till resultaten av det marknadstest som inleddes i oktober 2009 (se MEMO/09/439 ). Beslutet innebär att de åtaganden som Microsoft erbjudit blir rättsligt bindande och att kommissionens utredning avslutas. Däremot dras ingen slutsats om huruvida en överträdelse föreligger. Om Microsoft inte fullgör sina åtaganden kan kommissionen ålägga ett bötesbelopp på upp till 10 % av Microsofts totala årsomsättning utan att behöva bevisa någon överträdelse av EU:s antitrustregler.

En klausul i åtagandena ger kommissionen möjlighet att revidera dessa om två år. Microsoft ska regelbundet, med början om sex månader, rapportera till kommissionen om genomförandet av åtagandena och under särskilda omständigheter justera flervalsskärmen på kommissionens begäran.

Uppgifter om kompatibilitet

I juli 2009 lade Microsoft också fram förslag om att lämna ut uppgifter om kompatibilitet för att öka möjligheterna att använda andra producenters produkter tillsammans med flera Microsoft-produkter, t.ex. Windows och Windows Server, Office, Exchange och SharePoint (se MEMO/09/352 ). Efter intensiva diskussioner med kommissionen offentliggör Microsoft idag en förbättrad version av utfästelsen och därmed förknippade handlingar (t.ex. ett garantiavtal och ett patentlicensavtal) på sin webbplats. Kommissionen välkomnar Microsofts initiativ för att förbättra kompatibiliteten. Denna offentliga utfästelse är inte bindande i förhållande till kommissionen men erbjuder tredje man garantier som kan verkställas privaträttsligt. Kommissionen kommer noggrant att övervaka vilken inverkan denna utfästelse får på marknaden och ta hänsyn till detta i sin bedömning av den pågående antitrustutredningen om kompatibilitet (se MEMO/08/19 ).

Se även MEMO/09/558 och MEMO/09/559.

Jonathan Todd + 32 22994107
Linda Cain + 32 22999019
Maria Javorova +32 22998903


Side Bar