Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

Bruksela, dnia 16 grudnia 2009 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: Komisja wyraża zgodę na podjęte przez Microsoft zobowiązanie do umożliwienia użytkownikom wyboru przeglądarki

Komisja Europejska przyjęła decyzję, która nadaje moc wiążącą zobowiązaniom zaproponowanym przez Microsoft, mającym na celu zwiększenie konkurencji na rynku przeglądarek internetowych. Podjęte zobowiązania są odpowiedzią na obawy Komisji dotyczące tego, że Microsoft powiązał swoją przeglądarkę internetową Internet Explorer z systemem operacyjnym Windows do komputerów osobistych, łamiąc tym samym unijne przepisy mówiące o zakazie nadużywania pozycji dominującej na rynku (art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)). Microsoft zobowiązuje się stworzyć europejskim użytkownikom systemu Windows możliwość dokonania wyboru między różnymi przeglądarkami internetowymi oraz – zarówno producentom sprzętu komputerowego, jak i użytkownikom – możliwość wyłączenia przeglądarki Internet Explorer. Microsoft opublikuje dziś również oświadczenie, w którym zobowiązuje się ujawnić daleko idące informacje, które ułatwią uzyskanie interoperacyjności innych produktów z systemem Windows.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „Nasza decyzja przyniesie milionom konsumentów w Europie korzyści w postaci możliwości dokonania wyboru przeglądarki internetowej. Swoboda wyboru wpłynie nie tylko na polepszenie wrażenia użytkowników związanego z korzystaniem z Internetu, ale stanowić będzie również zachętę dla producentów przeglądarek internetowych do wprowadzania innowacji i oferowania użytkownikom coraz lepszych przeglądarek w przyszłości”.

W ramach zobowiązań zatwierdzonych przez Komisję Microsoft przez pięć lat udostępniać będzie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (poprzez mechanizm Windows Update) „okno wyboru”, dzięki któremu użytkownicy systemów Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7 będą mogli wybrać przeglądarkę internetową, którą chcą zainstalować jako przeglądarkę dodatkową oprócz przeglądarki Internet Explorer produkcji Microsoft albo zamiast niej.

Zobowiązania przewidują również, że producenci komputerów będą mieli możliwość instalowania konkurencyjnych przeglądarek internetowych, ustawienia ich jako domyślne i zupełnego wyłączenia przeglądarki Internet Explorer.

Dzisiejsza decyzja jest wynikiem pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń wysłanego przez Komisję przedsiębiorstwu Microsoft w dniu 15 stycznia 2009 r. (zob. MEMO/09/15 ). W pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń Komisja przedstawiła swoje wstępne podejrzenia co do tego, że Microsoft mógł naruszyć art. 82 Traktatu WE (obecny art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), nadużywając pozycji dominującej na rynku systemów operacyjnych do komputerów osobistych poprzez związanie przeglądarki Internet Explorer z systemem Windows.

Wstępny pogląd Komisji był taki, że Microsoft dopuścił się naruszenia konkurencji poprzez związanie przeglądarki Internet Explorer z systemem Windows. W ten sposób Microsoft uzyskiwał sztuczną przewagę dystrybucyjną dotyczącą ponad 90% komputerów osobistych, która nie wynikała z zalet jego produktów. Ponadto według wstępnego poglądu Komisji związanie tych dwóch produktów hamowało innowacyjność na rynku i w sposób sztuczny nakłaniało dostawców treści internetowych i twórców oprogramowania do opracowywania produktów i stron internetowych dostosowanych przede wszystkim do przeglądarki Internet Explorer.

Zatwierdzone zobowiązania stanowią odpowiedź na te zarzuty. Dzięki zainstalowaniu okna wyboru użytkownicy komputerów osobistych będą mieli możliwość dokonania rzeczywistego i świadomego wyboru między przeglądarką Internet Explorer a konkurencyjnymi przeglądarkami internetowymi. Zagwarantuje to konkurencję w oparciu o zalety produktów i stworzy konsumentom szansę korzystania z nowości technicznych i innowacji zarówno na rynku przeglądarek internetowych, jak i rynkach powiązanych, takich jak rynek aplikacji sieciowych.

Decyzja Komisji opiera się na art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie unijnych reguł konkurencji. Uwzględnia ona wyniki badania rynku rozpoczętego w październiku 2009 r. (zob. MEMO/09/439 ). Komisja w swojej decyzji, która kończy postępowanie, nie stwierdza, czy doszło do naruszenia prawa, a jedynie prawnie zobowiązuje Microsoft do przestrzegania zaproponowanych rozwiązań. Jeśli Microsoft nie dotrzyma podjętych zobowiązań, Komisja może nałożyć grzywnę w maksymalnej wysokości 10% rocznego obrotu przedsiębiorstwa bez konieczności udowadniania naruszenia unijnych reguł konkurencji.

W decyzji zamieszczono klauzulę, która umożliwia Komisji dokonanie za dwa lata przeglądu zobowiązań. Microsoft będzie regularnie przedstawiał Komisji sprawozdania dotyczące realizacji zobowiązań i pod pewnymi warunkami na wniosek Komisji wprowadzał dostosowania do ekranu wyboru. Pierwsze sprawozdanie przewidziane jest za pół roku.

Informacje dotyczące interoperacyjności

W lipcu 2009 r. Microsoft przestawił propozycje odnoszące się do kwestii ujawnienia informacji dotyczących interoperacyjności, które wpłynęłyby na polepszenie kompatybilności produktów konkurentów z produktami Microsoftu, w tym Windows, Windows Server, Office, Exchange i SharePoint (zob. MEMO/09/352 ). Po intensywnych rozmowach z Komisją Microsoft opublikuje dziś na swojej stronie internetowej poprawioną wersję oświadczenia i związane z nim dokumenty (np. umowy gwarancji i umowy dotyczące licencji patentowej). Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę na rzecz polepszenia interoperacyjności. Inicjatywa ta nie została sformalizowania, jednakże publiczne oświadczenie Microsoftu może stanowić gwarancję, że jej postanowienia zostaną dotrzymane. Komisja będzie dokładnie śledzić wpływ oświadczenia na rynek i uwzględni zgromadzone informacje w prowadzonym właśnie postępowaniu dotyczącym naruszenia konkurencji w zakresie interoperacyjności (zob. MEMO/08/19 ).

Zobacz również dokument MEMO/09/558 i MEMO/09/559 .


Side Bar